Nou nan mwa lang kreyòl!

Nou nan mwa lang kreyòl! Ayiti rete peyi ki gen plis moun ki pale kreyòl nan mond lan. Anpil batay fèt pou kreyòl la vin ka kanpe sou moun byen chèlbè konsa jounen jodi a, e anpil travay rete pou fèt.

Pierre Vernet, yon potorik gason, ki malchans pou nou pa la ankò, t ap rakonte, sa pa gen twò lontan defann lang kreyòl la te ka sifi kòm rezon pou yo mete yon moun nan prizon Ayiti. Menmsi nou kite vye epòk sa dèyè, e menmsi jounen jodi a kreyòl se yon lang ofisyèl tankou franse dapre manman lwa peyi a, anpil travay rete pou fèt e diskisyon sou plas lang kreyòl la merite a jiska prezan rete gaye, malgre jefò kèk moun ap fè pou chita analiz yo sou baz syantifik.

Gen anpil travay kèk akademisyen lang kreyòl ayisyen an pwodui deja, lengwis yo, spesyalis kominikasyon ak syans moun yo, e latriye. Yo merite yon gwo kout chapo pou sa.

Nou menm nan Kreyonomi, n ap pwofite yon ti tou vid ki genyen pou nou atire atansyon sou yon branch nan ekonomi an yo rele ekonomi lang,  ki pa twò devlope men ki aprann nou kèk bagay enpòtan sou jan lang makònnen ak ekonomi e ban nou zouti ekonomik ki ka ede politisyen yo pran desizyon ki eklere nan dosye lang sa a.

Yon moun ka mande men kisa ekonomi vin fè nan diskisyon sou lang? Se vre, lang nan pa yon byen tankou tout lòt. Gen byen ki rele moun yo chè mèt chè metrès, lèkonsa se sèl mèt li ki ka itilize l, de moun pa ka itilize l anmenmtan e jeneralman ou peye pou w ka gen byen sa yo : nou te ka pran ekzanp yon kreyon, yon tenis oswa yon plat manje. Yo rele yo byen prive. Nou te pale de distenksyon ki genyen nan mitan byen yo nan dènye epizòd Kreyonomi Podcast la.

Jan nou te wè sa nan pòdkas la, gen lòt byen menm, nou ka rele yo byen lakomin, ou pa peye pou yo men si jamè twòp moun itilize l anmenmtan sa ka anpeche ou itilize l. Nou te ka pran ekzanp yon wout. Ou pa peye pou li, men lè gen twòp moun ki ap itilize l sa lakòz blokis.

Gen yon lòt kategori byen, nonsèlman yo gratis ti cheri, kèlkelanswa kantite moun ki itilize yo a sa pa deranje, yo rele yo byen piblik oswa byen ki 100% kolektif. Yon bon ekzanp se lè w ap respire a. Lang yo ka antre nan kategori byen piblik la, sitou lè se lang manman w.

Lang yo ka antre nan yon lòt kategori tou, kote byen an pa fin gratis (piske w oblije fè efò e pafwa fè gwo depans pou w aprann yon lang) men plis gen moun ki itilize byen an se plis li itil. Dènye sa nou di la a se sanse li menm ki diferansye lang yo parapò ak pifò lòt byen : plis gen moun ki pale oswa itilize yon lang, se plis li pran valè. Ebyen, ekonomis yo enterese nan tout kalite byen sa yo e gen metòd ki devlope pou kapab konprann plas yo nan ekonomi yon peyi.

Kifè, se konsa, sa pa gen twò lontan, ekonomis yo kòmanse enterese nan kesyon lang yo. Fòk nou di, yon ekonomis se yon moun ki ap chèche konn ki pi bon fason nou ka itilize sa nou genyen, resous nou yo, ki limite, pou nou ka rive satisfè bezwen nou yo, ki prèske pa gen limit. Kidonk se yon moun ki prèske ka foure bouch li nan tout sòs.

Malgre pa gen anpil rechèch ki fèt pase sa nan domèn ekonomi lang yo, gen omwen 4 gwo blòk rechèch nou idantifye ki rive montre ekonomis yo ka pote kichòy nan deba a.

1) Rapò ki genyen ant lang moun e kantite kòb yo touche

Ekonomis yo rive montre kapab gen yon lyen dirèk ant kòb yon kategori moun touche e lang yo pale oswa konpetans yo nan kèk lang. Se konsa, anpil etid rive montre gen yon twou ki separe kòb imigran yo touche Ozetazini parapò ak ouvriye oswa anplwaye blan natifnatal yo, ant kòb moun ki pale franse touche Kanada parapò ak moun ki pale angle yo e menm bagay la tou pou peyi Lasuis ki gen twa gwo lang ofisyèl.

2) Fason lang yo evolye

Gen sosyològ-lengwis ki rekonèt pa vrèman gen yon teyori ki satisfè tout moun ki eksplike kòman lang yo bouje ak evolye e kisa ki fè yo bouje.

Ekonomis yo itilize de gwo apwòch pou yo ede lengwis yo reponn kesyon sa yo. Yon apwòch statik kote yo sipoze moun ki pale plis pase yon lang yo itilize lang sa yo selon aktivite yo ap mennen yo e finalman sa jwe sou jan lang nan evolye. Pa ekzanp, nou sèvi ak kreyòl nan mache oswa pou nou pale ak konpatriyòt nou yo, men nou deside sèvi ak franse pou nou ekri liv ak dokiman oswa pou nou fonksyone nan biwo ak nan travay. Sa jwe sou evolisyon lang nan dapre apwòch sa.

Yon lòt bò, ekonomis yo konn itilize apwòch oswa modèl ke yo rele modèl dinamik kote itilizasyon lang nan nan yon peryòd depann sou fason yo te itilize l nan peryòd anvan yo.

3) Lang ak aktivite ki ap bwase nan ekonomi an

Li klè e ekonomis yo montre sa, lang nan jwe yon gwo wòl keseswa nan sa y ap pwodui nan ekonomi an, sa y ap konsome, echanj ki ap fèt, piblisite ki ap fèt, e latriye. Ekzanp, paske w pale kreyòl, ou ka achte liv, cd mizik ak dvd fim ki fèt nan lang sa.

Kèk rechèch montre, sou koze piblisite a, pifò moun ki pale de lang pi renmen lè piblisite a fèt nan lang manman yo menmsi yo konnen lòt lang nan fen e byen. Se sa ankèt yo montre pa ekzanp nan Kebèk Okanada oswa nan Katalòy ki nan peyi Lespay.

Sèlman, n ap fè remake ekonomis lan pa bay sa nou te ka rele byen lengwistik yo (tankou liv oswa pwodui kiltirèl nan yon lang) yon plas espesyal nan analiz la e li trete yo menm jan ak tout lòt byen (manje, bwè, machin, elatriye).

4) Analiz ekonomik politik leta ka mennen nan kesyon lang

Dènye pwen nou ap mansyone se kesyon politik lengwistik la.

Yon politik lengwistik se yon politik leta mennen ki vize pote yon chanjman nan anviwòman lengwistik nou ap viv ladan an.

Men kèk fason leta ka aji : fè lekòl nan lang nan e fè lekòl sou lang nan; itilize lang nan nan biwo leta yo ak lajistis; ankouraje oswa finanse medya tankou tele, radyo ak jounal pou yo kreye pwogram nan lang nan; yon lòt fason ankò se atravè kilti, ministè kilti ka deside ankouraje oswa rekonpanse ekriven ak atis ki ap pwodui nan lang nan. Kesyon ekonomis lan ap poze tèt li, nan nivo sa, se ki pi desizyon ki ka pran? Li ap mande tèt li : Ki lang ki merite pou yo ba li jarèt? Ki konpetans nou ta swete sitwayen yo devlope nan lang sa a?

Pa ekzanp, kreyòl se lang manman nou men anpil moun pa konn ekri l : leta te gendwa mande tèt li èske sa vo lapenn pou li depanse kòb pou ede plis ayisyen rive konn ekri kreyòl, san konte plen lòt konpetans ankò nan lang anpil moun pa genyen, se pa sèlman pa konn ekri l la. Yon lòt kesyon ekonomis la ap chèche reponn se : Poukisa leta ta dwe soutni tèl lang? Ki avantaj sa ap pote? E konbyen sa ap koute ni leta ni sosyete a (yon ekzanp, sa gendwa deranje anpil antrepriz Ayiti si leta ta oblije yo ekri tout sa yo ap ekri nan lang kreyòl tou, paske yo tranzisyon sa t ap koute yo kòb).

Pou ekonomis la reponn kesyon sa yo li al chèche konnen ki VALÈ EKONOMIK yon lang genyen.

Toutan moun ap di lang se richès, kòmkwa lang nan gen yon valè nan je moun yo menm jan yon kay gen valè oswa yon machin gen valè. Premye bagay nou ap di, si yon bagay gen valè pou moun yo, an jeneral w ap wè sa nan konpòtman yo, men sa ka rive bagay la gen valè pou kont pa l men konpòtman moun yo pa montre sa (lavi gen anpil valè, men gen kote nan mond lan ki gen gè).

Valè ki enterese ekonomis lan se valè bagay la genyen nan je moun ki ap itilize l yo. E gen de kategori valè konsa ki ekziste pou yon lang : se valè ki ka machande yo ak sa ki pa ka machande yo.

Mèwi, yon lang ka gen yon valè ki ka machande.

Pa ekzanp, lefètke yon moun pale tèl lang ka fè li yon pi bon machann pase moun ki pa pale lang sa a, oswa lefètke yon moun pale tèl lang ka fè li touche plis kòb pase kòb li t ap ka touche si li pat pale lang sa. Yon lòt bò, pale yon lang ba w aksè a kilti ki pwodui nan lang nan (reflechi si w pa t konn pale kreyòl, ou pa t ap konnen siyifikasyon bèl pwovèb nou yo, ou te ka pa janm konn danse konpa, elatriye).

Apre sa, konnen yon lang pèmèt ou kominike e gen bonjan relasyon ak lòt moun ki pale lang lan : nou ka konsidere de sa yo kòm yon valè lang nan genyen ki pa ka machande.

Total valè sa yo pou tout moun, finalman, se li ki di w men ki valè ekonomik lang nan. Objektif yon politik lengwistik se ogmante valè lang nan san valè depans ak konsekans negatif politik la ap genyen yo pa depase avantaj lang nan pote a.

Si nou suiv lojik sa, nou ta dwe mande tèt nou èske nou poze bon kesyon an. Èske kesyon an ta dwe poukisa leta dwe mennen yon politik pou lang kreyòl la ki se lang prèske tout Ayisyen pale? Eske nou pa ta dwe mande pito pou leta jistifye pwomosyon li menm ak lekòl peyi a ap fè pou lang franse ayisyen pa menm pale a?

Ni franse ni kreyòl enpòtan, sa klè, men si ta dwe gen deba li ta lojik pou deba a se sou franse li fèt e li parèt natirèl pou kreyòl la jwenn sipò leta san yo pa bezwen fòse leta. Pèsonèlman, m panse nou sou bon wout la. Nan dènye ane yo m wè anpil sektè, aktè ak òganizasyon k ap pwodui kontni an kreyòl pou kominike ak popilasyon an san konplèks. Nou wè pòdkas an kreyòl kòmanse ap djondjonnen. Nou wè militan, tankou sila ki nan Asosyasyon Ayiti Nou Vle A ak lòt gwoup k ap batay ki itilize kreyòl la san pwoblèm pou mesaj yo ka pase klè kou dlo kòk. Nou menm wè liv syantifik, tankou Gid Fizik ekip MIT-Ayiti soti a, ki pibliye kòmsadwa. Tout sa fè m rete pozitif, malgre m konnen wout la long. Yon lòt lè m

Kifè, ekonomis yo gen anpil bagay yo ka pataje ak lengwis yo sou fason nou ka analize plas yon lang nan yon peyi. Anpil nan sa mwen pataje avè w nan biyè sa baze sou yon travay François Grin, yon konesè nan ekonomi lang, te fè nan lane 2002, ki titre « L’économie de la langue et de l’éducation dans la politique d’enseignement des langues ».

Kontinye suiv paj nou an pou plis atik nan lang kreyòl sou ekonomi, sosyete ak lasyans an jeneral. Fèt kreyòl la fenk koumanse. Tout mwa oktòb la se mwa kreyòl, kidonk nou ap fete jiskobou.

JODI PA DEMEN

Chak fwa yon lòt ane kòmanse, chak premye janvye, gen yon seri moun ki fè yon lis pwojè men longè pou yo fè pandan ane a. Chak fwa yon siklòn pase, ou tande moun ki ap sèmante di sa pa ka kontinye konsa, fòk nou pare nou pou lòt siklòn yo si se pa sa achak fwa yon pil moun ap viktim ankò. Pifò moun konsyan fè spò bon pou lasante, men se ra moun ki fè li e ki pèsevere ladan. Sa k komik lan, menm nou menm sa ki pa renmen fè spò a, nou konn pito al jwe foutbòl sou katye a alòske nou gen yon pil leson pou nou etidye.

Li klè, gen yon seri bagay, malgre nou konnen yo ap bon pou nou pi devan, nou pito pa fè yo. Menm jan an tou, gen yon seri bagay malgre nou konnen yo p ap bon pou nou pi devan, nou reziyen nou nou fè yo kanmèm (tankou fimen, fè bagay san nou pa pwoteje tèt nou, sote jou nan yon tretman doktè preski nou, elatriye). Kòman nou ka analize konpòtman vagnè sa a e ki konsekans li genyen?

Se la gen youn nan mizik Rockfam yo, Jodi a pa demen, ki ka ede nou. Gras ak li, nou jwenn yon fason pratik pou nou di « incohérence temporelle » an kreyòl! Fenomèn « jodi pa demen » sa enterese ekonomis, sikològ ak politològ anpil! E li gen gwo konsekans nan domèn lasante, sou kapasite malere genyen pou yo sere lajan (fè ekonomi), sou kòman malere pwoteje tèt yo devan kèk risk, tankou risk siklòn oswa tranbleman tè. Li gen konsekans tou sou efikasite politik gouvènman yo ap mennen.

Jodi pa demen (Rockfam)

Gen yon eksperyans yon ekonomis, yon sikològ ak yon spesyalis nan sèvo moun te fè nan laboratwa nan lane 2004, kote yo te teste kòman moun reyaji lè yo mande yo chwazi ant pran yon kado kounye a oswa pran li demen. Egzanp, yo mande moun nan ki sa li pi pito ant:

 1. aksepte 20 dola ameriken jodia, lapoula
 2. oubyen 30 dola ameriken apre 1 semèn

Yo mande moun yo tou ki sa yo pito nan 2 chwa sa yo :

 1. aksepte 20 dola nan 2 semèn
 2. aksepte 30 dola nan 3 semèn.

Sa ki enteresan nan rezilta eksperyans sa, lè yo suiv fonksyònman sèvo moun yo nan moman yo ap deside a yo remake « zizye » yo bat sèlman lè yo gen pou yo chwazi ant yon lajan kounye a, lapoula e yon lajan pita, tankou nan egzanp pi wo yo. Se sèl sa ki rive fè zòn nan sèvo a ki rele « sistèm lenbik » la aktive.

Sa vle di nou bay bagay ki ap pase kounye a plis enpòtans pase sa ki ap pase annapre yo. Nou sonje ti diskisyon nou te genyen nan pòdkas la, lè nou t ap pale de Dous pou dous la, sou jan sèvo nou ka viktim yon seri flay lojik? Ebyen, sa se youn, paske pa gen okenn rezon « lojik » (nan sans rasyonalite ekonomik la) pou prezan an peze pi lou pase fiti a nan desizyon n ap pran yo. Pou yon diskisyon an pwofondè sou fenomèn sa, nou kapab konsilte atik syantifik sa a tou: Beyond Homo economicus, se Herbert Gintis ki pibliye l an 2000 nan revi Ecological economics lan.

Fenomèn « jodi pa demen » sa, ki fè yon rezilta nou ap jwenn jodi a (kit li bon kit li pa bon) pi enpòtan pou nou pase menm rezilta sa si nou ta jwenn li annapre a, sanble se yon bagay ki pran rasin li anndan sèvo nou menm : se konsa nou ye.

Men kèk move konsekans lojik « jodi pa demen » nou sot prezante a genyen nan zafè sante piblik (men ou jwenn li nan prèske tout domèn an reyalite). Akoz lojik sa a :

• Anpil moun fimen kanmèm pou yo ka jwenn yon plezi kounye a alòske sa ka gen gwo konsekans pi devan ki, objektivman, depase kantite plezi sa ka ofri ou kounye a. Nan ekonomi, yo rele pwodui sa yo « byen tantasyon », sa vle di yon kategori byen ki atire nou pou kounye a alòske lè nou reflechi a konsekans yo pi devan sa pa atire nou ditou, men malgre sa nou konsome yo kanmèm. Gen otè, tankou Musgrave, ki te pwopoze pou takse pwodui sa yo pi wo pou dekouraje konsomatè a konsome yo. Se vre sa ka parèt patènalis, men se vre tou sèvo nou ka twonpe nou.

• Anpil paran fè parès pa mennen pitit yo pran vaksen alè, malgre tout ankourajman gouvènman yo bay. Vrèmanvre, rezilta vaksen an se jis ANNAPRE moun nan ap jwenn li alòske deplasman an ak lajan li ap depanse pou li mennen timoun nan al pran vaksen an se koze kounye a. Li klè se pa sèl lojik « jodi pa demen » an ki lakoz a atitid anti-vaksen sa a. Nan liv ti komik (BD) Crédulité et Rumeurs la, yo raple nou gen nenpòt 150 byè ki anpechè sèvo nou fonksyone byen nan sitiyasyon ki mande pou nou fè lojik. Liv sa byen detaye tou kèk flay lojik ki ka fè yon moun vin kwè nan teyori konplo sou vaksen yo.

Résultat d’images pour crédulité et rumeurs

•Anpil moun pran gwo risk nan fè bagay san yo pa pwoteje tèt yo pou yon ti moman plezi alòske sa ka gen gwo konsekans pi devan

•Anpil moun fè neglijans nan pran medikaman, anpil moun depi yo kòmanse gen yon alemye fè neglijans nan fason y ap suiv tretman yo menmsi yo eksplike yo jan sa enpòtan pou yo suiv li jiskobou

•Anpil moun bat nay oswa dòmi ta, jwe mizik fò nan zòrèy yo, bwè alkòl pou sou alòske yo konnen sa pa bon pou sante yo

Èske gen kèk lòt ekzanp ou ka site?

Ki remèd pwoblèm sa a? Yon solisyon nou ka gentan wè, se rann aksyon ou swete moun nan fè a fasil pou moun nan poze, pou li pa bezwen fè twòp efò: egzanp, al pran vaksen pa ta dwe yon bigdil, moustikè pa ta dwe ra, kapòt ta dwe fasil pou jwenn.

Malerezman, menm lè solisyon an fasil pou jwenn, moun yo konn kontinye fè neglijans. Yon lòt solisyon ki al pi lwen toujou ekonomis yo pwopoze pou kontrekare konpòtman sa yo, lè sa posib, se tou fòse moun nan poze aksyon ou vle li fè a yon fason pou se desizyon PA FÈ aksyon an ki mande li plis efò. Egzanp, fè oswa ankouraje tout antrepriz ki konsène ajoute yòd (ki bon pou gwat, « maladi gwo kou ») nan sèl yo ap vann yo. Konsa, si yon moun PA TA VLE yòd nan sèl li (pou yon rezon oswa yon lòt nou pa konnen), li ap oblije fè yon efò anplis pou li jwenn sèl ki san yòd e efò sa ka tou dekouraje li kontinye chèche.

Youn nan pwoblèm apwòch sa poze solisyon tou pare sa a genyen, menm si se pou byen moun yo leta ta mete règ sa yo, li parèt timounizan. Se tankou moun yo se ti bebe ki pa ka pran bon desizyon poukont yo si w pran tan ou esplike yo.

Apwòch sa te ka soulve kèk kesyon tou an rapò ak libète. Men m ap raple moun yo toujou lib kanmèm (sofke sa ap mande yo yon efò pou yo poze « move » aksyon an). Epitou, anpil moun ap dakò sa vo lapèn paske vrèmanvre moun yo pa toujou fè pi bon chwa yo.

Antouka, mwen swete ou menm ki fin li atik sa, alavni, ou ap toujou sonje, si ou pat konn fè sa deja, mande tèt ou ‘si sa vo lapèn pou mwen fè yon bagay kounye a alòske pi devan li pral ban mwen pwoblèm, oswa si sa vo lapèn pou mwen pa fè yon bagay ki ap bon pou mwen pi devan poutèt kounye a li ap fè m mal. Pa gen bon repons ni move repons, chak moun mennen bak lavi yo jan yo pito. Men omwen, lè ou konsyan egzistans lojik « jodi pa demen » an jan li ka enfliyanse w, petèt sa ap ede w pran pi bon desizyon.

veille scientifique

Veille scientifique sur l’alimentation #1

Aujourd'hui j'introduis une nouvelle rubrique. Il s'agit de bulletins de veille scientifique sur un sujet en particulier. En général, ils seront produits par d'autres personnes ou d'autres institutions et non par Kreyonomi. Je me contenterai de les relayer. Je crois que ces synthèses peuvent aider à rester informé.e sur les derniers développements en économie ou en alimentation. Dans le temps, je partageais sur Twitter les résultats des veilles scientifiques que je tenais. Aujourd'hui je reprends l'idée ici, directement sur le blog. Je commence avec cette excellente veille (sur une base mensuelle, je crois) en alimentation tenue par le Centre d'études et de prospective en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en France. Ceci est le tout dernier bulletin, il vient juste d'être publié. Je vous encourage aussi à vous abonner directement sur le site si cela vous intéresse. 

« Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous la lettre du blog de veille du Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Vous trouverez également cette lettre de veille au format PDF (avec liens actifs) en pièce jointe.

Vous en souhaitant bonne lecture, et bien cordialement,

Julia Gassie (cheffe du bureau), Nathalie Kakpo (chargée de mission)
Bureau de la veille
Centre d’études et de prospective

NB : La veille du CEP est une activité de sélection d’informations extérieures au ministère, réalisée à partir de nombreuses sources de différentes natures (médias, institutions nationales et internationales, think tanks, instituts de recherche, etc.). Il ne s’agit pas de productions du ministère et les informations sélectionnées ne présentent pas la position de celui-ci.


Impact négatif de la déforestation sur la culture du maïs dans le Cerrado

Une étude publiée le 29 juin 2020 dans la revue Nature Sustainability met en évidence que la déforestation dans le Cerrado, second biome brésilien le plus important en surface, conduit à une baisse des rendements de la culture de maïs.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’utilisation intensive de mélanges d’herbicides peut provoquer l’apparition de résistances générales chez les plantes adventices

Un article publié par une équipe anglaise dans la revue Nature se penche sur le problème des résistances spécifiques (à un herbicide) et générales (à plusieurs herbicides aux modes d’action différents) développées par les adventices.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Les écosystèmes anthropisés sont plus riches en espèces hôtes de pathogènes que les écosystèmes naturels

Un article paru en août dans la revue Nature s’intéresse à l’anthropisation des écosystèmes et à ses effets potentiels sur les espèces hôtes de pathogènes et sur le risque associé de zoonoses.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Les sentinelles des pandémies, Frédéric Keck

Paru en juin 2020, à la suite d’une première version en anglais publiée six mois plus tôt, l’ouvrage Les sentinelles des pandémies s’inscrit dans les travaux sur la biosécurité, dont l’objet est la préparation aux pandémies.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Prévenir une prochaine pandémie en bloquant les zoonoses

Considérant que la pandémie de Covid-19 est d’origine zoonotique, comme 75 % des maladies émergentes, le Programme des Nations unies pour l’environnement et l’Institut international de recherche sur l’élevage ont publié en juillet 2020 un rapport incitant à prévenir un prochain épisode, en brisant la chaîne de transmission selon une approche One health.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Étudier finement la structure des marchés d’alimentation pour répondre aux objectifs de développement durable

Dans un rapport publié en juin 2020, l’Agence française de développement se penche sur les caractéristiques des infrastructures physiques et institutionnelles d’approvisionnement et de distribution alimentaires.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Une estimation des conséquences économiques des sécheresses sur le secteur agroalimentaire italien

Dans un article publié dans la revue Land Use Policy, une équipe du Centre commun de recherche propose une modélisation rétrospective visant à estimer les conséquences économiques des sécheresses survenues entre 2001 et 2016 en Italie.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Relocalisation des chaînes globales de valeur et propagation des risques économiques : premiers enseignements du modèle d’équilibre général METRO de l’OCDE

La pandémie de Covid-19 a été marquée par une certaine désorganisation des chaînes globales de valeur et a relancé le débat sur l’opportunité d’une relocalisation de la production, hypothèse étudiée dans une publication récente de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’évolution des activités agricole, sylvicole, aquacole et halieutique est-elle soutenable en matière énergétique ?

Analyser l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la forêt comme un système énergétique, obéissant aux lois de la thermodynamique, est un moyen intéressant d’étudier la durabilité des évolutions globales. C’est le parti pris d’un article récent de Biophysical economics and sustainability.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Comment améliorer la durabilité des élevages aquacoles ?

Au niveau mondial, l’aquaculture produit de nos jours plus de biomasse que l’élevage bovin, mais cette production a des effets négatifs pour l’environnement. En juin 2020, des chercheurs ont publié, dans la revue World Aquaculture Society, un article sur les leviers d’amélioration de sa durabilité.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Biais thématiques et spatiaux de la littérature scientifique sur la sécurité alimentaire

Dans son numéro de septembre 2020, la revue Global Food Security présente les enseignements d’une étude de la littérature scientifique traitant de la « sécurité alimentaire ».

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Les pôles de compétitivité : quels résultats depuis 2005 ?

En août 2020, France Stratégie a publié une étude, réalisée par EuroLIO Technopolis, des impacts économiques et territoriaux des pôles de compétitivité depuis leur mise en place en 2005. Une note de synthèse, rédigée avec la contribution de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), en valorise les résultats.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Le CEDRSSA, Centre d’études de la Chambre des députés du Mexique

Le Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), créé en 2004, a pour missions l’appui aux travaux législatifs sur le monde rural ainsi que le suivi budgétaire des programmes portés par le Secrétariat de l’agriculture et du développement rural.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Le recensement agricole 2020 en Espagne

Le numéro de juillet 2020 de la revue Índice est consacré aux nouveautés de la version 2020 du recensement agricole espagnol, notamment en matière de consolidation, de standardisation et de gestion des bases de données utilisées.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Une analyse de la financiarisation des firmes agricoles latino-américaines

Dans un article publié dans la revue Globalizations, des chercheurs analysent les transformations de deux firmes agricoles sud-américaines, afin de montrer comment l’afflux de capitaux financiers, dans les années 2000, a impacté leur fonctionnement.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


En forêt, les dégâts causés aux jeunes arbres ne dépendent pas uniquement de la densité des ongulés

C’est la conclusion à laquelle est parvenue une équipe de chercheurs suisses, à partir de l’analyse des données d’abroutissement des pousses terminales de jeunes arbres (ayant d’importantes répercussions sur leur croissance future), dans 49 zones suivies pendant au moins 10 ans.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Cartographie des risques structurels pour l’Union européenne

Fin juillet 2020, le service de la recherche du Parlement européen a publié une analyse des risques structurels, pour la prochaine décennie, à l’échelle de l’Union.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Méthodes d’ovosexage des poussins : état des lieux des avancées récentes

L’annonce par les ministres de l’agriculture français et allemand de l’interdiction de l’élimination des poussins mâles de souche ponte, d’ici fin 2021, relance l’intérêt pour les méthodes de détermination du sexe des poussins avant éclosion. Elles sont présentées dans un récent article de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI).

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’agriculture et l’aquaculture, premières causes de déforestation des mangroves dans le monde

Dans un article de juin 2020 publié dans Global Change Biology, le traitement d’images satellitaires par des méthodes d’apprentissage automatique (machine learning) montre que les activités humaines sont responsables, au niveau mondial, de 62 % de la déforestation des mangroves entre 2000 et 2016.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’Italie, un acteur de poids au sein du comité de l’agriculture du Parlement européen

S’appuyant sur une méthode empruntant à la théorie des jeux, des chercheurs hongrois ont mis en évidence le pouvoir d’influence de certains membres du précédent comité de l’agriculture du Parlement européen (2014-2019).

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


La surface de forêts exploitée aurait augmenté de 49 % depuis 2015 dans l’Union européenne

Des chercheurs du Centre commun de recherche de l’Union européenne ont analysé, dans un article de la revue Nature publié en juillet, l’évolution de la surface de forêts récoltée, entre 2004 et 2018, dans 26 États membres.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Rapport 2020 de la FAO sur l’état de la sécurité alimentaire dans le monde : les coûts cachés des « régimes non sains »

Le rapport 2020 sur la sécurité alimentaire dans le monde confirme une dégradation récente de la situation : 690 millions de personnes sont touchées par la faim (10 millions de plus que l’an passé) et 2 milliards sont en situation d’insécurité alimentaire modérée à grave.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Lactalis, la construction d’un géant du lait

Dans la revue Histoire et sociétés rurales, A. Chatriot (EHESS) retrace l’évolution du groupe Besnier, né à Laval dans les années 1930, et devenu Lactalis en 1999.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Technologies clés et brevets de « classe mondiale »

En juin 2020, la fondation Bertelsmann a publié une analyse des brevets déposés, au niveau mondial, de 2000 à 2019.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Un état des lieux des groupements d’établissements de soins vétérinaires

Une série de quatre articles parus de février à juin 2020 dans La Dépêche Technique documente la consolidation des établissements de soins vétérinaires au sein de grands groupes privés.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’UICN publie un standard mondial pour les « Solutions fondées sur la Nature »

Dans un contexte de montée en puissance des « Solutions fondées sur la Nature », pour répondre aux crises provoquées par le changement climatique et les pertes de biodiversité, l’Union internationale pour la conservation de la nature publie, quatre ans après la première proposition de définition internationale, un cadre pour leurs vérification, conception et développement à plus grande échelle.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Estimation du service rendu par un portail gouvernemental agricole : l’exemple de la Grèce

Un test grandeur nature du nouveau portail gouvernemental grec AgroGOV, destiné aux agriculteurs, a permis d’identifier les atouts et faiblesses de l’application. Les résultats de cette analyse ont été récemment publiés dans Agronomy.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Perspectives de développement de petites économies insulaires

Une note de l’Institut d’émission d’outre-mer, en date de juillet 2020, analyse les trajectoires de croissance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Urbanisation et « villes-actionnaires » en Inde

Paru en août 2020 sur La vie des idées, un article rend compte de l’ouvrage de l’urbaniste S. Balakrishnan consacré aux « villes-actionnaires » indiennes.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Des importations européennes de soja brésilien issues de la déforestation illégale

Selon un article publié en juillet dans la revue Science, une part non négligeable des exportations brésiliennes de soja (environ 20 %) et de viande bovine (au moins 17 %), en provenance des biomes de l’Amazonie et du Cerrado vers l’Union européenne, serait liée à de la déforestation illégale.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’importance des forêts périurbaines mise en lumière lors du confinement

Une équipe de chercheurs étudiant depuis près d’une année la forêt périurbaine de Kottenforst, près de Bonn (Allemagne), a mesuré l’impact du confinement sur sa fréquentation, entre le 22 mars et le 28 avril 2020, grâce à un compteur infrarouge placé à un nœud de routes forestières au cœur de la zone.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici. »


Multifonctionnalité de l’agriculture (Podcast)

Dans un récent épisode de podcast (vous pouvez l’écouter plus bas, en créole), j’abordais la question du resquillage. Je soulignais la prégnance de ce problème dans le cas d’une externalité positive. Le débat autour de la multifonctionnalité de l’agriculture, surtout dans les pays développés (et particulièrement en Europe), l’illustre bien. Aujourd’hui, on en parle de moins en moins, mais la multifonctionnalité reste un concept incontournable dès qu’on parle d’externalités positives en agriculture. Petite exploration d’un concept coloré et…multifonctionnel.

S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2) Kreyonomi podcast

Nan dezyèm pati diskisyon sa nou te gen ak ekonomis Standley Réginald epi Débora Descieux a, nou diskite dirèkteman koz varyasyon todchanj lan alafwa istorikman e aktyèlman. Nan gade konsekans dènye chanjman yo ka genyen tou. Nan fen an, nou fè yon ti louvri kad la sou jan nou ta ka inove finans peyi a atravè yon seri zouti tankou kontra alavans, divèsifikasyon mache ak pwodui finansye yo e menm entèlijans atifisyèl. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message
 1. S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2)
 2. S1E05-Finans, labank, bidjè, PetroCaribe ak todchanj ann Ayiti (Pati 1)
 3. S01E04-Pouki tout moun pa manifeste? Yon ti bat bouch sou reskiyaj
 4. S01E03-Dous pou dous? Ekonomi an pratik
 5. S01E02-Kòman dyaspora a ka ede Ayiti?

Au Royaume-Uni, des producteurs de lait consacrent 10% de leurs terres pour la protection d’espèces sauvages dans le cadre d’un accord avec la société privée Wildlife Trust (WT). Les consommateurs acceptent de payer cette marque de lait plus cher pour financer à la fois cet organisme et les producteurs qui participent à ce programme.

A Weißensee, en Autriche, l’exode rural massif dû à la marginalisation de cette zone agricole montagneuse a eu d’importantes conséquences économiques sur la région. Cela a également compromis l’entretien des paysages (fauchage des prairies, la sauvegarde de la végétation au bord de l’eau, l’entretien du réseau de routes et de sentiers ruraux, et celui des pâturages alpins) qui était assuré par des agriculteurs. Comme l’activité touristique grandissait dans la zone et les touristes appréciaient les paysages, un club privé (Organisation de protection des paysages) a commencé à verser des rémunérations aux agriculteurs en échange de services d’entretiens du paysage, dans le cadre du Programme de protection des paysages à partir de recettes collectées auprès des touristes.

En France, les Contrats territoriaux d’exploitation (CTE) étaient des contrats de cinq ans entre l’État et des agriculteurs qui recevaient par ce dispositif des incitations financières, pour leur participation à l’emploi, la valeur ajoutée créée, la protection de l’environnement et l’occupation du territoire. Ces incitations visaient à compenser le surcoût ou la perte de revenu que le maintien des engagements du contrat imputait à ces agriculteurs.

Ces quelques exemples montrent des cas concrets de reconnaissance ou de promotion, par le secteur privé ou les pouvoirs publics, de ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler la multifonctionnalité de l’agriculture (MFA). Si l’idée d’une agriculture remplissant d’autres fonctions que la seule production de biens alimentaires n’est pas nouvelle, sa reconnaissance par les politiques publiques à travers le concept de « multifonctionnalité agricole » est récente et suscite encore de nombreux débats.

Le débat

Le concept de « multifonctionnalité de l’agriculture » est apparu dans les discours académique et politique assez récemment, soit au début des années 90 en Europe. Il était alors discuté dans un souci de promouvoir une agriculture qui ne nuit pas à l’environnement. Comme le souligne plusieurs auteurs, il y a consensus pour reconnaitre que l’agriculture fournit d’autres biens « que des biens marchands alimentaires et non alimentaires ». Il ne s’agit donc pas de savoir si l’agriculture est multifonctionnelle ou pas ou encore s’il faut reconnaitre cette multifonctionnalité. Le débat est ailleurs.

Même si le débat est complexe, deux aspects sont récurrents. D’une part, il semble y avoir une confusion sur la définition même de la multifonctionnalité (quoiqu’il y ait accord sur le principe de sa reconnaissance). Notamment, il s’agit de la difficulté de déterminer ce qu’il faut entendre exactement par les « considérations autres que commerciales » en agriculture, bien que la nécessité de les prendre en compte soit reconnue par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis l’Accord agricole du cycle de l’Uruguay.

D’un autre côté, les parties ne s’accordent pas sur quand et comment l’État doit intervenir. Certains pays jugent cette intervention non nécessaire, voire nuisible au commerce international. Ce sont principalement les pays du groupe Cairns (Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Iles Fidji, Indonésie, Malaisie, Nouvelle Zélande, Paraguay, Philippines, Thaïlande, Uruguay). D’autres pays, dits « amis de la multifonctionnalité » demandent plus de marge pour subventionner leur agriculture au nom de la multifonctionnalité sans que leur intervention sorte de la « boite verte » des politiques non distorsives. Ce groupe est constitué de la Corée du Sud, du Japon, de la Norvège, de la Suisse et de l’Union Européenne.

À mon sens, si des motivations cachées peuvent exister dans l’application par les pays de politiques agricoles visant à encourager le caractère multifonctionnel de l’agriculture, cela ne remet aucunement en question la pertinence de sa prise en compte dans une politique agricole. De plus, les reproches parfois adressés à ces politiques peuvent faire oublier qu’il existe des guides d’élaboration de telles politiques publiques de reconnaissance de la multifonctionnalité, proposés notamment par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à l’initiative même de l’OMC, permettant d’éviter dans la mesure du possible des aides directes à la production susceptibles d’avoir des effets distorsifs.

Bien entendu, même s’il n’est pas exclu que les pays ne suivent pas toujours fidèlement ces indications, il est également possible que de bonnes raisons justifient certaines aides couplées. Les interventions peuvent aussi prendre des formes très variées incluant, outre les aides couplées, la création de nouveaux marchés, la réglementation, les crédits de compensation, etc.

Approches de la multifonctionnalité agricole

Plusieurs approches de la multifonctionnalité agricole existent. Et selon l’approche adoptée, les arguments ne seront pas toujours les mêmes. Dans une revue sur l’ensemble de ces approches, Martino Nieddu classe les travaux repérés en trois types.

Un premier groupe de travaux, au lieu de chercher à définir la multifonctionnalité, se concentre sur l’une ou l’autre des fonctions qui en relèvent (par exemple, la fourniture de biens et services environnementaux). Le second groupe de travaux étudie la façon d’intégrer la multifonctionnalité dans le cadre de la théorie économique standard et de justifier la nécessité d’intervenir ou pas ainsi que les conditions de toute éventuelle intervention. C’est cette approche qui mobilise principalement les concepts d’externalités (positives), de biens publics mais aussi de jointure (dont certains ont été traités dans le podcast). C’est aussi l’approche adoptée par l’OCDE. Enfin, un autre ensemble de travaux constate la complexité du concept de multifonctionnalité agricole en ce que les interactions entre les fonctions peuvent faire augmenter l’incertitude quant aux mesures les plus adéquates à appliquer : le problème devient donc un problème politique nécessitant des négociations et des compromis entre les acteurs concernés.

Pour rester dans l’esprit du podcast, je vais me concentrer sur la deuxième approche, celle qui utilise les notions d’externalités et de bien public pour conceptualiser la multifonctionnalité de l’agriculture.

L’OCDE, avant de rapprocher le concept de la multifonctionnalité agricole de la théorie économique, propose à son tour de distinguer deux approches pour définir la multifonctionnalité de l’agriculture.

La première approche, dite « positive », considère la multifonctionnalité comme une caractéristique même de l’agriculture : l’agriculture est multifonctionnelle. Ainsi dit, il est évident que l’agriculture n’est pas la seule activité économique à être multifonctionnelle : la sylviculture, la pêche, la finance (les banques) le seraient également. Mais le terme est rarement utilisé pour décrire ces autres secteurs d’activités.

De plus, on peut remarquer que l’ampleur de ce phénomène dans l’agriculture semble être « plus importante que dans d’autres secteurs ». Par exemple, en termes d’occupation du territoire, d’après la Banque Mondiale, les terres agricoles (cultivées) occuperaient jusqu’à 83% du territoire de certains pays et la moyenne mondiale était à 37.7% en 2013. Cet élément, combiné à d’autres (considérations géostratégiques liées à ce secteur, son rôle historique, etc.) permet de comprendre que la multifonctionnalité agricole et l’agriculture en général suscitent autant d’intérêt et de controverses.

L’autre approche de la multifonctionnalité, qualifiée de « normative » par l’OCDE, renvoie à l’idée que l’agriculture devrait remplir certaines fonctions que la société lui prête. Dès lors, il est naturel que l’État, en tant que l’un des organes par lequel la société manifeste sa volonté, reconnaisse la multifonctionnalité de l’agriculture et la soutienne. L’OCDE souligne que les deux approches, normative et positive, ne sont pas en opposition. Mais l’approche normative fournit une base moins objective pour le débat autour de la multifonctionnalité (chaque pays ayant ses spécificités et chaque société, ses préférences). C’est donc l’approche positive qui semble plus intéressante d’un point de vue théorique car elle permet de mobiliser les concepts d’externalités positives, de biens publics et de jointure pour discuter de la pertinence de prendre en compte la multifonctionnalité agricole dans une politique agricole.

Il est aussi intéressant de souligner que l’OCDE a développé son cadre théorique, au début des années 2000, à la suite d’un mandat fourni par l’OMC, devant la confusion et les divergences qui régnaient entre les pays autour de la thématique alors émergente de multifonctionnalité agricole. La multifonctionnalité agricole est donc reconnue par l’OMC, ce sont plutôt les modalités de sa reconnaissance par les politiques publiques (surtout les subventions directes et couplées) qui ne font pas l’unanimité. L’OCDE a donc développé voulu développer un cadre théorique permettant de concilier le paradigme de libre-échange avec le paradigme émergent de multifonctionnalité agricole.

Dans l’approche positive adoptée par l’OCDE, l’agriculture est présentée comme une activité dont une caractéristique est la production conjointe de biens de base marchands et de biens et services que le marché échoue à rémunérer alors même qu’ils sont consommés (c’est le cas des externalités).

La question des externalités

Comme on l’a vu (ou devrais-je dire « écouté ») lors de l’épisode du podcast sur le resquillage, une externalité (ou effet externe) est, « tout effet indirect d’une activité de production ou de consommation sur une fonction d’utilité, un ensemble de consommation ou un ensemble de production » (Cours de microéconomie de J.J. Laffont). Par indirect, il faut comprendre que non seulement l’effet est créé par un autre agent, mais cet effet n’est pas l’objet d’une contrepartie via le système de prix. Selon que l’effet produit est positif ou négatif, on parlera d’externalité positive ou négative.

Parmi les externalités, on peut distinguer des externalités de production (les possibilités de production d’une entreprise sont influencées par le choix d’un autre agent) et des externalités de consommation (« si un consommateur se préoccupe directement de la production ou de la consommation d’un autre agent ») (Cours de microéconomie de H.R. Varian).

En ce qui concerne la multifonctionnalité agricole, les produits non marchands de l’agriculture sont souvent considérés comme la source d’externalités positives. Un exemple d’effet externe positif de l’agriculture est un paysage (valorisé par la société) entretenu par l’agriculteur (dans le cadre même de ses activités) et offert à la vue de tous sans qu’il y ait contrepartie. Le problème des externalités positives dans le cadre de la multifonctionnalité agricole (cas des pratiques respectueuses de l’environnement) peut être considéré comme symétrique à celui des externalités négatives (cas de la pollution agricole).

Mais pourquoi la présence d’externalités positives en agriculture est un problème? La théorie économique du bien-être permet de présenter la multifonctionnalité agricole, vue comme un ensemble d’externalités positives, comme essentiellement un problème d’inefficience se manifestant par une allocation non optimale des ressources. En effet, parce que le bénéfice marginal social est supérieur au bénéfice marginal privé de l’agriculteur qui n’a pas conscience par le mécanisme des prix qu’il contribue au bien-être des consommateurs, cet agriculteur produit à un niveau moins élevé (quantité privée) que s’il avait reçu une contrepartie financière pour l’effet externe (quantité socialement désirée). Il incomberait alors à l’Etat, selon l’ampleur du phénomène, d’intervenir pour corriger cette défaillance du marché dans le cadre de sa fonction allocative.

L’existence d’une demande sociale pour  un effet externe signifie que les marchés ne sont pas complets puisqu’il n’en existe pas pour cet effet externe. L’État peut intervenir de nombreuses façons pour corriger cette inefficience, notamment en créant un marché pour cet effet externe ou en fournissant au producteur l’incitatif financier qui l’amènera au niveau de production optimal.

La question des biens publics

Laffont définit un bien public comme un bien dont l’usage par un agent n’en empêche pas l’usage par un autre agent et qui n’est pas détruit par l’usage. Il souligne que la différence entre un bien public et un effet externe peut être subtile, car beaucoup d’effets externes (pas tous) font intervenir des caractéristiques de biens publics. Une définition plus courante des biens publics, due à l’économiste Paul Samuelson, renvoie à deux critères auxquels ces biens répondraient : la non exclusivité (la consommation est obligatoire et aucun agent n’est exclu – cas de l’armée) et la non rivalité (pas d’effet d’encombrement : la consommation d’un agent ne nuit pas à la consommation d’un autre agent).

En réalité, le point qui rallie bien public et effet externe est qu’à la base il y a une mauvaise définition des droits de propriété d’un bien dans les deux cas. L’analyse des effets externes et des biens publics comme un problème de droit de propriété a été suggérée par l’économiste Ronald Coase dans un article devenu classique : The problem of social cost. Dans le contexte de la multifonctionnalité, si un agriculteur participe à la préservation de la biodiversité (animale ou végétale), on peut considérer qu’il y a production d’un bien public (la biodiversité). En effet, la biodiversité a une valeur d’existence. Tout le monde en profite sans exclusion et sans rivalité et les effets peuvent même aller au-delà d’une génération (valeur d’héritage). Comme tous les biens ne remplissent pas toujours parfaitement les conditions pour être considérés comme biens publics, on a classé les biens en biens publics purs, biens publics impurs et bien privés.

Pour ne pas rester dans les détails, soulignons rapidement le problème économique que pose l’existence de biens publics. La théorie des biens publics développée par Samuelson (1954) suggère diverses inefficiences découlant de la nature même des biens publics. L’un des problèmes qui peut faire obstacle à la fourniture privée d’un bien public est le resquillage : les individus auront tendance à ne pas verser de contrepartie (puisque de toute façon, ils ne peuvent être exclus de la consommation) en espérant que les autres achèteront (et financeront) à eux seuls le bien public. Ce comportement de passager clandestin ou de resquilleur peut être certes optimal au niveau individuel, mais il est inefficace à l’échelle de la société.

Un autre problème limitant les chances d’une fourniture privée de biens publics est le fait que les entreprises ignorent les préférences des individus, ceux-ci n’étant d’ailleurs pas incités à les révéler. Il y a donc risque que le bien public, quand bien même il serait fourni, ne le soit pas en quantité suffisante.

Dans le cadre de la multifonctionnalité agricole, les agriculteurs fournissent à la société des biens d’intérêt public sans recevoir de contrepartie financière. De plus, même dans le cas cité en introduction, dans le cadre du Programme de protection des paysages en Autriche, rien n’empêche que des individus profitent des paysages offerts sans verser la compensation demandée par le club privé au bénéfice des agriculteurs qui participent au programme.

L’État peut intervenir de plusieurs façons quand des biens publics sont en jeu : se charger lui-même de la fourniture du bien public, subventionner une offre privée de ce bien, aider à la mise en place d’un mécanisme d’exclusion efficace (dans la mesure du possible) pour limiter le resquillage.

La notion de jointure

Selon l’OCDE, il y a production conjointe « quand deux ou plusieurs produits d’une entreprise sont interdépendants ». Cette interdépendance peut être due à l’existence de processus de production techniquement indissociables, l’existence d’intrants non imputables ou d’intrants imputables dont la quantité est fixe et pour lesquels les produits sont en concurrence.

La production conjointe d’huile et de tourteaux de soja (les deux étant extraits de la  fève de soja) est un exemple de production conjointe de deux biens agricoles marchands. Il existe aussi de nombreux cas en agriculture où il n’existe pas de marché pour le produit joint à un produit marchand (dit produit de base) car il a les caractéristiques d’une externalité (positive, en ce qui nous concerne) ou de bien public : la production conjointe de produits de base et d’agréments esthétiques (paysages, dans le cas de la production bio par une petite exploitation par exemple) ou la contribution à la vitalité rurale conjointement à l’activité de production de l’agriculteur illustrent une telle situation.

La théorie de la production conjointe soutient que l’analyse néoclassique demeure pertinente dans le cas de production conjointe de biens marchands : le marché suffit même dans ce cas à assurer une allocation optimale des ressources. Donc la production conjointe n’est pas une condition nécessaire ou suffisante en soi pour justifier l’intervention de l’Etat.

Toutefois, quand le coproduit est un produit pour lequel il n’y a pas de marché (effets externes, biens publics), la jointure peut conduire à une situation d’inefficience et en même temps rendre injustifiées certaines interventions  de l’État (création de marchés séparés pour l’effet externe) par rapport à d’autres interventions publiques (subvention).

Le principal argument se fonde d’une part sur le fait qu’il est peut être impossible ou trop coûteux de dissocier l’effet externe du produit agricole de base ou, d’autre part, sur l’existence d’économies de gamme. On dit qu’il y a économies de gamme s’il est plus coûteux de produire de façon séparée que de produire conjointement un ensemble de produits.

L’existence d’économies de gamme dans l’agriculture peut faire de l’agriculteur l’acteur privilégié pour offrir un bien public ou un effet externe (par exemple, l’agriculteur peut être le mieux placé pour entretenir le paysage dans le cadre de ses activités car il serait plus coûteux de recourir aux services d’une firme ou d’autres acteurs). Bien entendu, quand la jointure entre le produit agricole de base et le produit autre que de base n’est pas forte, la possibilité de créer un marché privé pour le produit autre que de base peut être préférée aux subventions directes susceptibles d’avoir des effets distorsifs. Mais en présence de jonction forte et d’économies de gamme, une subvention directe ou d’autres incitatifs peuvent être adéquats pour corriger les défaillances de marché discutés plus haut.

Une conséquence de la production conjointe (plutôt courante en agriculture, d’ailleurs) est qu’elle implique que la multifonctionnalité agricole, du moins pour les fonctions concernées par une telle jointure, peut avoir sa place dans une politique agricole. En effet, la politique agricole est la mieux placée pour tenir compte des spécificités du secteur agricole et de la multifonctionnalité agricole, plus qu’une politique large de développement rural par exemple, lorsque des jointures fortes sont en jeu dans l’activité agricole.

Pour reprendre, dans le cas d’une production conjointe de bien public en agriculture, dépendamment du niveau de jointure, il peut dans certains cas être préférable de laisser l’agriculteur continuer à fournir le bien public tout en lui donnant les incitatifs adéquats. De même dans le cas des externalités, l’État peut envisager de créer un marché pour cet effet externe ou de fournir au producteur l’incitatif financier qui l’amènera au niveau de production optimal.

La création de marché n’est pas toujours possible ni souhaitable en raison du caractère conjoint de la production de certaines externalités positives. Pour comprendre la logique derrière cette idée de créer un marché séparé pour le produit joint, un détour par le théorème de Coase peut être intéressant.

Coase entre en jeu

Pendant longtemps, c’est le principe d’une taxe pollueur-payeur qui a prévalu comme solution au problème des externalités. On parle aussi de taxe pigouvienne. Cela s’applique surtout au cas des externalités négatives. Il s’agit d’imposer une taxe qui oblige les acteurs à internaliser le coût social de leur production ou de leur consommation que le marché échoue à inclure dans le prix du produit. Mais cette approche a été critiquée.

Dans son article de 1960, The problem of social cost, Coase démontrait que la solution pigouvienne n’était pas toujours la solution optimale quand les droits de propriété sur les biens en jeu dans l’externalité sont bien définis et quand les coûts de transaction sont suffisamment faibles. Cette assertion, qui allait être reformulée plus tard par Stigler et connue comme le Théorème de Coase, défend l’idée que le problème d’externalité est de nature réciproque et que les acteurs privés pourraient négocier ensemble l’adoption d’une solution encore meilleure que la solution « unilatérale » de Pigou. Et dans de tels cas la négociation (autrement dit, un nouveau marché) peut résoudre le problème d’externalité par une nouvelle distribution des droits de propriété (et ceci, quelle que soit la distribution initiale des droits de propriété entre les agents, imposée par l’Etat ou non).

Lorsqu’une solution coasienne existe, l’intervention de l’Etat s’avère non pertinente. Mais on peut montrer que la multifonctionnalité de l’agriculture réunit rarement les conditions d’existence d’une solution coasienne, ce qui rend pertinente l’intervention de l’état. En effet, les droits de propriété des produits non marchands en jeu sont justement mal définis (à qui appartient la biodiversité? le paysage?…). De plus, les coûts de transaction (pour la négociation privée) et dans l’économie en général ne sont pas négligeables. Ceci dit, même quand un marché doit être créé pour un effet externe, l’État aura encore un rôle à jouer pour créer le cadre institutionnel permettant et facilitant les échanges privés.

Ceci est bien appuyé par le rôle que l’État joue dans la création des bourses du carbone et des marchés où des agriculteurs reçoivent des crédits de compensation des industries polluantes qui obtiennent en échange des droits d’émission de gaz à effet de serre compte tenu que ces agriculteurs contribuent symétriquement à la séquestration du carbone.

La solution de Coase fournit donc des pistes intéressantes pour analyser le rôle que le secteur privé pourrait jouer afin d’assurer certaines des fonctions non productives (par exemple, la marchandisation des services éco-systémiques) de l’agriculture selon leur niveau de « jointure » aux fonctions productives. De même, la dimension territoriale de certaines fonctions non productives soulève, non sans rappeler la solution de Coase, la question du rôle que les collectivités territoriales sont appelées à jouer dans la prise en compte de la multifonctionnalité agricole, à la lumière du principe courant (surtout dans le contexte européen) de subsidiarité de l’intervention publique.

Dans tous les cas, on peut penser que la prise en compte par les politiques publiques de la multifonctionnalité agricole restera encore pertinente. D’ailleurs, tous les cas concrets d’interventions privées de promotion de la multifonctionnalité agricole recensés par l’OCDE accusent une forte présence de l’État principalement par des subventions complémentaires ou un encadrement sous une forme ou une autre.

Je termine en appliquant ce concept de multifonctionnalité agricole à deux situations concrètes (tous d’intérêt pour Haiti): le cas de la contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire dans un pays et le cas de la fourniture de biens et services environnementaux par les agriculteurs.

La sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire est présentée par certains pays comme un effet externe positif de l’agriculture qu’il faut reconnaitre et encourager. C’est sans doute l’effet le plus contesté dans la liste des fonctions de l’agriculture à soutenir. Hervé Guyomard propose d’analyser cette fonction attribuée à l’agriculture aspect par aspect pour déterminer la pertinence d’un soutien ou pas.

En matière de quantité d’aliments disponible (disponibilité alimentaire), on peut penser a priori que le marché suffit à faire une allocation optimale. Toutefois, des considérations géostratégiques entrent en jeu également si le marché est ouvert au commerce extérieur. Un pays importateur net (comme Haiti) pourrait légitimement souhaiter maintenir sa production nationale assez élevée afin de réduire sa dépendance à l’extérieur, dépendance qui pourrait lui coûter cher dans les moments de guerre ou de crises alimentaires sur le marché mondial (ou de pandémie, comme cela a failli être le cas avec le ralentissement des échanges causé par la COVID-19). Ce pays importateur peut donc justifier un soutien couplé à la production agricole nationale afin de reconnaitre cet aspect de la multifonctionnalité et d’atteindre des objectifs d’autonomie sur plan alimentaire.

S’il est vrai que cet argument se trouve à mal dans le cas où le pays n’a pas le choix de rester dépendant de l’extérieur pour certains facteurs de production(énergie, engrais, matériels), on peut penser que ce n’est pas parce qu’on ne peut pas tout contrôler qu’il ne faut rien contrôler, si un contrôle s’avère pertinent. Je pense qu’un arbitrage doit être trouvé entre des objectifs d’autosuffisance alimentaire et les avantages que peut procurer le commerce international selon la théorie.

Une autre dimension de la sécurité alimentaire est l’accessibilité aux aliments. Mais cela étant plus un problème de répartition des richesses qu’un problème d’allocation (production insuffisante), d’autres politiques économiques plus globales devraient s’y atteler (politiques redistributives, politiques sociales, etc.).

Enfin une troisième dimension de la sécurité alimentaire est la sûreté alimentaire, qui est un objectif légitime pour tout État. Mais cette dimension fait appel plus à des mesures réglementaires qu’à des subventions. Ces aides directes peuvent tout de même être pertinentes, temporairement, pour faciliter « l’adaptation des producteurs à un nouvel environnement réglementaire plus contraignant » (Hervé Guyomard).

La fourniture de biens et services environnementaux

La fourniture des biens et services environnementaux (BSE) est sans doute l’aspect le moins controversé de la multifonctionnalité agricole. C’est à ce niveau qu’on retrouve également des biens publics purs. Une particularité des BSE est qu’ils peuvent être en concurrence avec la production du produit de base (contrairement par exemple, aux aménités rurales). Ceci peut être une raison de plus pour que les BSE soient fournis en quantités insuffisantes en absence d’incitatifs reconnaissant ce caractère multifonctionnel de l’agriculture.

Dans bien des cas, la jointure se retrouve plus au niveau des facteurs de production qu’au niveau des produits de base. Par exemple, le produit de base de base peut n’avoir aucun rapport avec l’effet positif sur la fertilité du sol, la protection de la biodiversité et d’espèces sauvages : le facteur le plus souvent en jeu est la terre. Ceci dit, des interventions de soutien des prix pour le produit de base, même dans la bonne intention d’empêcher que les terres soient abandonnées, peuvent se révéler inefficaces. Selon l’OCDE, il peut être préférable de mener des actions directes pour encourager les bonnes pratiques que de les encourager indirectement par des mesures incitant à augmenter la production.

Cependant, même si des actions directes et ciblées sont préférables, l’agriculteur peut rester le mieux placé pour continuer à offrir ces services (construction de haies, de brise-vent, etc. ayant un effet positif sur la conservation des sols et en matière de préservation de la biodiversité).

Les États-Unis ont expérimenté un programme par lequel des entités polluantes acquièrent des permis de polluer en finançant l’adoption de bonnes pratiques environnementales par les agriculteurs. Mais ici encore l’État joue un grand rôle dans la création de ces marchés et dans leur institutionnalisation.

De toute façon, ces systèmes de transactions marchandes restent encore peu développés. En Europe, des rentes annuelles sont accordées aux agriculteurs qui fournissent des efforts au-delà des exigences pour adopter des pratiques agroenvironnementales. En fait, une panoplie d’interventions existe. Benoit Gagnon, dans un rapport pour le Ministère de l’agriculture au Québec, classait ces interventions visant la rémunération des BSE en trois grandes catégories :

 1. Paiement direct
  • Paiement continu
  • Paiement ponctuel
 2. Paiement sous forme de crédit d’impôt
 3. Paiement dans le cadre de transactions marchandes 

Le paiement direct continu reste la méthode de rétribution la plus répandue. La question du montant à verser est centrale quand il s’agit de rétribuer les BSE, étant donné qu’aucun mécanisme de marché n’existe permettant d’évaluer ces services. Pratiquement, les programmes de rétribution  se basent sur les coûts supplémentaires encourus par l’agriculteur pour l’adoption de bonnes pratiques et les rémunèrent à un niveau un peu plus élevé que celui des coûts additionnels (afin de leur fournir un incitatif).

L’économie expérimentale a toutefois développé, dans les deux dernières décennies, des méthodes prometteuses pour l’évaluation des biens environnementaux non marchands. Elle a aussi permis d’améliorer considérablement les techniques classiques d’évaluation contingente de la disposition à payer de la société pour un bien non marchand. Il reste à voir comment ces développements méthodologiques impacteront pratiquement les politiques environnementales, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement.


Kòman dyaspora a ka ede Ayiti? (Podcast)

Nan mitan semèn 5 jiyè 2020 an, dezyèm epizòd Kreyonomi Podcast la te lage. Ladan, nou chèche reponn kesyon sa: Kòman dyaspora a ka ede Ayiti? Ou ka koute l la si w pa ko fè sa.

S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2) Kreyonomi podcast

Nan dezyèm pati diskisyon sa nou te gen ak ekonomis Standley Réginald epi Débora Descieux a, nou diskite dirèkteman koz varyasyon todchanj lan alafwa istorikman e aktyèlman. Nan gade konsekans dènye chanjman yo ka genyen tou. Nan fen an, nou fè yon ti louvri kad la sou jan nou ta ka inove finans peyi a atravè yon seri zouti tankou kontra alavans, divèsifikasyon mache ak pwodui finansye yo e menm entèlijans atifisyèl. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message
 1. S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2)
 2. S1E05-Finans, labank, bidjè, PetroCaribe ak todchanj ann Ayiti (Pati 1)
 3. S01E04-Pouki tout moun pa manifeste? Yon ti bat bouch sou reskiyaj
 4. S01E03-Dous pou dous? Ekonomi an pratik
 5. S01E02-Kòman dyaspora a ka ede Ayiti?

Epizòd la chèche antre nan nannan deba sou wòl dyaspora yo nan devlopman ekonomik lan, li gade limit diskou dominan yo epi liste kèk pinga. Apre sa, nou gade istwa, kontèks ak pwofil dyaspora ayisyen an pou nou ka fè konesans li pi byen. Yon fwa nou fin fè tout sa, nou te pare pou gade ak yon je kritik men konstriktif sa ki fèt deja ak sa ki ta dwe fèt (men ki pa ko fèt) pou pèmèt dyapora ayisyen an gen plis enpak toujou ann Ayiti.

Pandan tout epizòd la mwen tou pwofite defèt kèk lejann an rapò ak dyaspora a. Epi mwen pataje kèk ti istwa pèsonèl avè w tou. Epizòd la yon ti jan long, men m panse sa te vo lapenn. M te kontan wè yon seri deba ki te louvri granmesi podcast la. E gen nan nou ki te di m nou apresye epizòd la. Nou te debat sou kontni an ni an piblik ni an prive. M remèsye tout moun ki te pran tan koute epizòd la. M ap itilize biyè sa pou bay kèk presizyon, referans e ajoute kèk pwen.

Pi gwo kontribisyon dyaspora ayisyen an aktyèlman, sa plis je brake sou li a, san di petèt, se transfè lajan l yo. Men nan fen epizòd podcast la, mwen esplike, an wetan tansfè yo, twa fason ki pi enteresan pou dyaspora ayisyen an kontribye nan devlopman peyi a, dapre mwen. Se 1) granmesi yon apwòch devlopman lokal pwojè nan zòn kote yo soti ann Ayiti a, epi 2) atravè tourism ak konsomasyon, pwomosyon byen nostaljik ak pwodui tipik Ayiti yo, epi anfen 3) atravè transfè konpetans ak konesans.

Sou pwogram Tres por Uno Meksik la, ki pèmèt dyaspora meksiken an patisipe nan devlopman lokal ak enplikasyon ni li ni leta antral ni nivo pwovens ak minisipalite yo, men yon lyen ofisyèl gouvènman Meksik la kote li prezante pwogram nan (an espanyòl). Men kòm vèsyon ofisyèl yo gen tandans prezante kote woz bagay yo sèlman, men yon atik ki soti an 2020 an ki fè yon lekti kritik sou pwogram nan, konsa nou ka wè ki erè pou nou evite si n ta vle suiv egzanp Meksik la, sitou aspè biwokratizasyon an ki lè l twò pouse ka favorize koripsyon.

Sou kesyon tourism lan, nan ane 1940 rive 1960 yo, endistri tourism lan t ap byen mache. Se sou Duvalier yo li vin antre an degraba. Jounen jodi a, 70% touris k ap antre nan peyi a se dyaspora, e yo ta soti sitou Etazini ak Kanada, dapre yon dokiman 45 paj Evans Jadotte te pibliye an 2012, yon travay ki te itil mwen anpil pou podcast la. E yo estime chak touris sa yo an jeneral depanse 1000 rive 5000 dola ameriken pandan vwayaj yo a. Men dyaspora a pa sèlman gen yon wòl pasif, kòm senp achtè oswa depansè li ka jwe nan sektè sa a. Nan yon rechèch yo pibliye an 2017, Minto-Coy ak Seraphin obsève dyaspora a (mete ak nouvo sistèm klasifikasyon otèl la an 2014, ki itilize choublak olye etwal) te jwe depi 2012, sitou avèk Hotel Royal Oasis la (ki te gen yon dyaspora kòm CEO), yon wòl aktif nan aparisyon yon seri nouvo pratik, nouvo lizay ak estanda nan sektè otèl la. Thomson, nan liv Bonjou Blan: a journey through Haiti a, pa egzanp, te kritike anpil move kalite sèvis ak move eta otèl yo te genyen anvan sa. Men nan analiz Minto-Coy ak Seraphin an, gen anpil amelyorasyon dyaspora yo pote pou sektè a depi lè a keseswa nan jesyon, transfè konesans, teknoloji, ak lòt inovasyon.

Nou ta kapab ajoute wòl dyaspora a ka jwe nonsèlman nan konsomasyon, pwoteksyon e menm petèt ekspòtasyon sa yo rele pwodui tipik Ayiti yo. Ministè Komès ak Endistri te pwodui an 2014 yon bèl rapò 124 paj sou sa. Tit li se « Produits typiques d’Haiti: les potentialités économiques« . Mwen panse lyen emosyonèl dyaspora a konsève ak Ayiti a mete sou abitid konsomasyon byen nostaljik (manje peyi, atizana, eks.) li gen deja, fè li nan bon pozisyon pou ede bouste pwodui lakay sa yo ni nan peyi a ni aletranje.

Apre sa, sou koze transfè konesans lan, nan podcast la nou te ensiste sou jan sa se petèt pi bon zèl kat dyaspora ayisyen an, jan Tatiana Wah (2014) esplike l la. Sa parèt lè nou konpare pwofil li, nivo fòmasyon l ak eksperyans travay li ak pa moun ki ann Ayiti. Men tou, gen done 2011 Minto-Coy ak Seraphin (2017) rapòte ki montre dyaspora nou an ta menm pi kalifye pase dyaspora kèk lòt peyi nan reyon an, lè w gade pousantaj nan yo ki rive fè gwo etid. Yo ta sanble plis espesyalize nan domèn sante, edikasyon ak sektè kiltirèl yo, men w jwenn dyaspora ayisyen nan prèske tout lòt branch yo. Gen anpil nan yo ki gen gwo djòb nan antrepriz ak enstitisyon Etazini. Kidonk gen lizay ak estanda yo ka ankouraje Ayiti, san bliye transfè teknoloji yo ka jwe yon wòl aktif ladan.

Nan podcast la, mwen pwopoze pou nou pase pa asosyasyon ak rezo dyaspora ki eziste deja nan dyaspora a. Yo byen plase pou di nou ki konpetans ki disponib e fasilite dyalòg la ak yo. Evans Jadotte bay yon lis kèk nan gwo rezo sa yo nan divès peyi. Sit entènèt La Diaspora Haitienne nan bay yon lis kèk asosyasyon tou, san bliye yon pil lòt resous.

Gen kritik Page ak Mercer (2018) fè sou diskou ki konekte dyaspora ak devlopman an nou pa ka pa site atravè nosyon modènizasyon, dikotomi, idantite ak byè sedantarite a, epi lojik sekirite ak finans lan. Li raple nou limit diskou sa ak poukisa dyaspora a pa ta dwe pran tèt li pou yon sovè, yon Mesi. Refleksyon sa envite nou pran distans parapò ak pwomosyon gwo oganizasyon entènasyonal yo ap fè pou dyaspora a. Pa egzanp, se sa ki fè, malgre nou rekonèt jan dyaspora a ka kontribye nan ogmante envestisman etranje nan peyi a, nou pridan parapo ak enpak pwojè sa yo sou rediksyon povrete nan peyi a.

Gen yon pil lòt tèks enteresan ankò, m ap jis site kèk tematik, chak fwa m ap bay youn ou de referans sèlman. Men si nou enterese jwenn plis dokiman, voye yon imel pou mwen nan kreyonomi@gmail.com sou sa nou bezwen an, m ap kontan pataje pdf yo ak yo nou:

 1. Relasyon flou ki genyen ant envestisman etranje ak povrete a
 2. Transfè dyaspora a
 3. deba sou fuit sèvo ak gany sèvo a
 4. Bon dyaspora ak lòt enstriman finansye
 5. Dyaspora nan Karayib la
 6. Dyaspora ayisyen nan Chili, Brezil, Ajantin
 7. Dyaspora ayisyen nan Etazini
 8. Dokiman sentèz gwo oganizasyon entènasyonal yo pwodui sou dyaspora yo nan monn lan ak kèk bazdone sou dyaspora a
 9. Memwa oswa tèz doktora sou dyaspora ayisyen an

Pwochen epizòd la se 7 dawou 2020. M ap eseye fè l sou yon sijè ki pi rilaks. Men nou mèt atann nou kèlkeswa sijè a, Kreyonomi ap toujou fouye zo nan kalalou epi veye anwo anba tout rakousi ak lide fasil.

Langaj

Jodi a m ap entwodui yon seri biyè sou filozofi ki soti sou blòg Philolog la. Se yon blòg filozofi an franse Simone Manon, yon Fransèz ki se pwofesè filozofi, kreye depi lontan. Mwen te kontakte l yon lè e li te kontan ban m otorizasyon tradui biyè blòg li yo an kreyòl. M ap lage tradiksyon yo sou Kreyonomi ofiramezi sou fòm biyè blòg, pou ankouraje pwodiksyon kontni abstrè sa yo an kreyòl. Petèt yon jou n ap ka sanble yo sou yon sit apa. M ap pwofite envite tout moun ki enterese pibliye tèks filozofi ki djanm yo ekri an kreyòl pou yo kontakte kreyonomi@gmail.com

Biyè sa soti nan chapit sou Langaj ki sou blòg Philolog la. N ap remake an jeneral mwen chwazi kite konsèp yo prèske jan yo ye an franse a, men sa pa vle di nou pa ta ka adapte mo kreyòl nou abitye itilize deja pou kreye nouvo mo. Li se konbinezon 2 biyè nou jwenn anndan chapit sila. Premye pati a, ki sèvi entwodiksyon chapit la soti nan biyè sa "Présentation du chapitre XI: le langage". Rès biyè a, ki detaye ki sa langaj ye, se tradiksyon yon pati nan biyè sa a "Le langage".

Otè rès biyè a: Simone Manon
Tradiktè: Stevens Azima

Langaj se yon sistèm siy ki pèmèt ou eksprime e kominike sa ou panse. Li mande pou de (2) kondisyon reyini:

 1. Lapanse. Pale se itilize siy pou di koze ki genyen sans. Men, se sèlman yon konsyans oswa lapanse ki kapab chèche di koze ki genyen sans epi reyalize operasyon ki fè w sot nan yon siyifyan al nan yon siyifye a.
 2. Viv an sosyete. Pale vle di pale ak yon moun ki ap pale ak nou. Langaj montre pati sosyab ki nan moun. Alain te ekri : « Langaj se pitit sosyete.

Kèk kesyon n ap kouvri:

• Kisa yon siy ye?

• Ki sa ki distenge siy lengwistik, endis, siyal ak senbòl?

• Èske tout siy ki rasanble sou fòm yon kòd se yon langaj? Tankou, èske nou ka di bèt yo genyen yon langaj?

• Poukisa gen difikilte nan kominikasyon?

• Èske mo yo ede nou pwoche pi pre reyalite a osnon yo kreye plis distans?

• Kòman nou ka wè relasyon ki genyen ant lapanse avèk langaj?

• Èske langaj la se yon senp zouti lapanse oubyen li se nannan l menm?

• Èske li posib pou tabli yon langaj inivèsèl?

• Èske kominike sifi pou kapab genyen dyalòg?

• Ki orijin lang yo?

• Èske pale ak aji se kontrè yonn lòt?


Langaj se operasyon ki pèmèt yon kò fizik pran distans parapò ak pwòp tèt li, ou pa ta di se maji, pou li kapab vin gen yon konsyans. Langaj la mete yon siy nan mitan konsyans lan ak objè a, se kon sa objè sila a vin egziste sou fòm yon siyifikasyon. Se gras ak siy lan konsyans lan gen aksè ak bagay la, san objè a pa oblije la epitou se konsa konsyans lan kreye siyifikasyon ki depase kad sa moun kapab wè ak je yo. Siy yo pa dekri bagay ki nan monn lan sèlman, yo ouvri pòt sou sa ki envizib, sou lide, sou valè, sou relasyon ki pa genyen lòt koneksyon ak monn reyèl la an wetan siy yo, men ki defini fwontyè mounite nou.

I) Analiz nosyon siy lan

Tout sa ki reprezante yon bagay, sa vle di ki mennen nou nan bagay sa a, nou kapab rele yo siy. Yon siy se yon reyalite doukla. Li konekte yon siyifyan ak yon siyifye yon fason kote yonn mennen ou nan lòt la. Sa vle di tou yon siy gen kapasite pou li konekte ou ak yon lòt bagay ki itilize li tankou yon kanal, menm jan ak yon fonksyon. Mak fabrik siy lan se distans ki separe li ak sa li dekri a.

Semyoloji se syans ki etidye siy yo. Li klase siy yo swivan nati makonnay siyifyan siyifye a oubyen swivan nati reyaksyon yo pwovoke a.

Sou baz premye kritè a, nou ap fè distenksyon ant endis, senbòl, siy lengwistik.

Sou baz dezyèm kritè a, nou ap distenge siyal ak siy lengwistik. (Jodi a n ap konsantre nou sou premye kritè a.)

A) Kout je sou nati relasyon siyifyan siyifye a

1) Yon relasyon natirèl

a) endis

Egzanp : Lafimen se siy gen dife. Lafyèv se siy maladi.

Nan pati sa a, gen yon rapò tout bon ant siyifyan an ak siyifye a, yon rapò koz efè. Tout eleman nan reyalite a ki gen kapasite fè nou panse ak lòt eleman nan reyalite a, nou ap rele yo endis. Nou pa menm bezwen presize se pa reyalite a pou kont pa li ki endis la. Pou li fonksyone tankou yon endis, fòk gen yon konsyans ki trete l tankou yon siy.

an) senbòl

Egz.: Sous dlo se senbòl sentete, dife se senbòl lanfè, lyon se senbòl ògèy ositou pan se senbòl vanite.

Yo rele senbòl « tout siy konkrè ki fè nou panse san fòse ak yon bagay ki absan oswa yon bagay pèsonn pa ka wè » (Lalande, Vocabulaire de la philosophie).

Vrèman vre, gen yon bri nou tande lè dife pran yon kote ki fè nou panse ak lanfè, gen yon jan lyon yo poste ki fè nou panse ak lide fyète a. Ou pa ta di gen yon korespondans analojik ant siy lan ak sans lan, ant imaj reyèl la ak siyifikasyon abstrè a, ki chita sou resanblans yo.

Nan rasin mo a, senbòl la se te yon objè yo fè fè de mwatye epi ki ka sèvi tankou yon modpas lè de bout yo reyini (sumballein=met ansanm). Nan Lagrès tan lontan, yo te konn sèvi ak senbòl yo pou kapab bay moun bèl akèy. Si yon moun te fè pitit li kado mwatye nan yon senbòl, epi pitit li a ta transmèt li bay yon etranje, lizay te mande pou ou akeyi etranje sa a tankou yon zanmi depi li vin lakay ou ak senbòl la nan men li.

Nan yon senbòl, siy lan koresponn ak sans lan pandan yo rete de bagay diferan. Pati ki vizib nan senbòl la (siy lan) mennen ou nan pati ki envizib (sans lan) li reprezante a. Fonksyon li se fè ou soti nan sa sans ou ka kapte rive nan sans koze yo, alèkile sans sa konn tèlman byen anrasinen nan objè ki reprezante li a, yo konn rive di yon objè senbolik se sa li reprezante a. Men, se vre objè a sifizan, men li pa janm egal li vre paske sans yo toujou pi rich pase senbòl ki reprezante yo a.

Rasin sikolojik senbolism lan fon anpil, se sou richès ki gen nan koneksyon sa yo menm pwezi senbolis la jwe.

Toutfwa, ou ka konte sou dwèt ou kantite siy ki koresponn ak definisyon senbòl la. Paske, si gen yon rapò natirèl ant siyifyan an ak siyifye a, senbòl la tou gen yon dimansyon inivèsèl.
Epoutan, si se vre genyen senbòl ki inivèsèl, anpil objè yo rele konsa gen sans sèlman anndan yon kad kiltirèl. Lè konsa, relasyon siyifyan siyifye a pa natirèl ankò, li vin kiltirèl.

Egzanp: Lakwa, ki se senbòl redanpsyon; kolonm yo, ki se senbòl lapè.

An wetan monn kretyen yo, objè konkrè sa yo pa gen rapò ak siyifikasyon yo pran an. Ki fè, se yon relasyon ki chita sou konvansyon menm jan ak senbòl matematik yo.

2) Yon relasyon ki chita sou konvansyon

Egz.: Tout siy lengwistik yo. Jan « tèt » ekri oswa pwononse pou pale de konsèp tèt la.

Nan ka sa a, rapwòchman ant siyifyan an ak siyifye a se moun ki fè li tounen yon règ. Si yo pa aprann ou sans li, ou p ap konprann li, paske pa gen anyen nan mo yo pwononse /tɛt/ la ki fè moun panse ak siyifikasyon li. Siy lengwistik yo abitrè [yo pa obeyi okenn lojik].

“Relasyon ki konekte siyifyan an ak siyifye a abitrè (pa obeyi okenn lojik), ositou kòm sa nou rele siy la se konbinezon siyifyan an ak siyifye a, nou ka annik di: siy lengwistik la abitrè.

Se kon sa, nosyon “sè” a, pa gen okenn rapò pou kont pa li ak seri son \sɛ\ ki sèvi l siyifyan an; nenpòt lòt seri son te ka jwe menm wòl la, sa parèt klè lè nou gade diferans ant lang yo, oswa menm, egzistans pakèt lang diferan sa yo. “Bèf” kòm siyifye, gen pou siyifyan \bɛf\ isit la pandan [yon lòt kote] se /oxs/ (Ochs).

Mo abitrè a la mande pou nou pote yon presizyon. Li pa vle di moun ki ap pale a chwazi siyifyan an jan li pito (nou gen pou nou wè pi devan yon grenn moun pa gen pouvwa chanje yon siy depi yon gwoup lengwistik te gentan dakò sou siy lan); nou vle di siyifyan an pa gen okenn entansyon dèyè l, li abitrè parapò ak siyifye a, paske li pa gen okenn koneksyon natirèl ak li nan reyalite a. »

(Ferdinand de Saussure [ki t ap viv ann Ewop], Cours de linguistique appliquée, 1906-1911


Konpreyansyon siy lengwistik yo posib sèlman anndan yon gwoup sosyal ki sèvi ak menm kòd. Sans li se rezilta yon antant enplisit ant moun yo. Antant sa a ant moun yo, li pote non konvansyon.

Comment aider l’agriculture (Lu pour vous)

Il y a quelques temps, j'ai lu ce texte dans le livre de Butault Jean-Pierre sur les diverses formes que peut prendre l'intervention de l'État dans le secteur agricole. C'est un texte qui offre un tour d'horizon assez approfondi, tout en restant synthétique. Il vieillit assez bien et permet encore de comprendre certains aspects des conflits entre les États mais aussi au sein même des États, au Nord comme au Sud, en lien avec l'agriculture. Malgré quelques efforts de simplification, la lecture de ce résumé (lui-même assez long) peut présenter quelques difficultés.  

Référence complète: Butault J.P. et C. Le Mouël, Pourquoi et comment intervenir en agriculture? In Butault Jean-Pierre, éditeur, Les soutiens à l’agriculture. Théorie, histoire, mesure. INRA éditions, Paris, 2004, pp. 11 à 67.

Les arguments en faveur d’une libéralisation des marchés agricoles font intervenir principalement la loi des avantages comparatifs de Ricardo. Cette loi montre que, théoriquement, tous les pays peuvent gagner à l’échange sur le plan économique. La possibilité que le commerce international prémunisse contre l’insécurité alimentaire est aussi avancée comme argument, dans la mesure où il y a peu de chances que tous les pays soient affectés en même temps par les mêmes conditions climatiques susceptibles de faire baisser la production agricole.

Toutefois, le constat est que les États interviennent encore dans l’agriculture et plusieurs raisons peuvent l’expliquer. En plus du fait que le secteur agricole ne semble pas se prêter à une application rigoureuse de la loi des avantages comparatifs, il aurait des caractéristiques spécifiques (notamment demande inélastique , offre très élastique à moyen terme et incertaine, fixité des facteurs de production). Leur impact éventuellement négatif sur la sécurité alimentaire (du fait de l’instabilité des marchés ) et les revenus des agriculteurs sont décrits dans la question du problème agricole (ou « farm problem » en anglais). D’autres raisons extra-économiques font intervenir des objectifs stratégiques de certains États, comme l’indépendance alimentaire, les retombées positives des exportations agricoles et la relative influence sociale et politique des agriculteurs.

Si le contenu du discours justifiant une intervention en agriculture varie peu, les façons d’intervenir peuvent varier considérablement d’un Etat à un autre. On peut retenir six grands modes d’intervention en agriculture, selon le type d’instrument utilisé. De façon plus schématique, ces interventions peuvent s’effecteur au niveau du commerce extérieur, des marchés intérieurs ou encore, au niveau des facteurs de production.

Au niveau des échanges extérieurs, l’intervention principale consiste à instituer un droit de douane à l’importation.

Au niveau des marchés internes, on peut viser un prix garanti par intervention directe sur le marché, subventionner la production ou contrôler l’offre par un système de quotas de production (entre autres moyens).

Enfin, au niveau des facteurs de production, on pratiquera des aides aux intrants ou des aides aux facteurs quasi-fixes comme la terre.

Outre ces modes d’intervention classiques, un mode de soutien dit découplé (ou délié) a émergé comme un possible compromis entre intervenir en agriculture et libéraliser les échanges agricoles. Dans la suite, on en discute sommairement après avoir présenté les principaux modes d’intervention susmentionnés, leurs avantages et leurs inconvénients. Les avantages et les inconvénients varient selon qu’on considère les effets sur le contribuable, le consommateur ou le producteur, selon que le pays est importateur ou exportateur et selon qu’il s’agit d’un « petit pays » ou d’un « grand pays » (terminologie renvoyant au poids du pays dans les échanges mondiaux).

Droit de douane

L’institution d’un droit de douane permet de « protéger le marché intérieur de la concurrence des importations étrangères » (Butault, 2004, p. 24).

Le droit de douane peut prendre la forme d’une taxe proportionnelle au prix mondial (droit de douane ad valorem) pour un produit donné ou constituer un montant fixe prélevé par unité importée (droit de douane spécifique).

Dans les deux cas, cela fait augmenter le prix du produit importé sur le marché intérieur. Il est alors plus élevé que le prix du même produit d’origine nationale (supposé égal au prix mondial initialement). Ceci conduit les consommateurs à se tourner vers le produit national, tirant ainsi son prix à la hausse.

Au final, le consommateur se retrouve perdant car il consomme moins qu’initialement et paie plus cher, contrairement aux producteurs nationaux qui peuvent alors produire plus et vendre plus cher leurs produits.

Quant au contribuable, les recettes douanières constituent pour lui un gain.

Dans le cas d’un petit pays, la collectivité réalise une perte nette en raison des distorsions (allocations non optimales des ressources, au niveau de la production et de la consommation). Les conclusions sont quasiment les mêmes dans le cas d’un grand pays, la différence étant la possibilité que l’amélioration des termes de l’échange, induite par son impact sur le prix mondial et bénéfique pour le contribuable, compense les pertes liées aux distorsions et conduise alors à un gain net pour la société.

Prix garanti

Le prix garanti par intervention directe sur le marché intérieur peut être utilisé pour le soustraire ce marché aux fluctuations du prix mondial ou à la volatilité des prix agricoles.

Pour garantir ce prix institutionnel, un organisme de stockage public achète une quantité de l’offre en cas d’excès d’offre (une demande supplémentaire est créée) ou vend une quantité du produit stocké en cas de demande excédentaire.

Si le prix institutionnel est fixé à un niveau supérieur au prix mondial, cela implique pour un pays importateur l’établissement conjoint d’une taxe sur les importations (un « prélèvement ») pour ramener le produit concurrent importé au même niveau de prix que le produit national (sinon seul le produit importé serait consommé). Le prélèvement varie donc en sens inverse du niveau du prix mondial afin de ramener ce prix au niveau du prix institutionnel, ce qui différencie le prélèvement d’un droit de droit de douane équivalent.

Les pertes pour la collectivité sont les mêmes qu’avec un droit de douane équivalent mais sont susceptibles d’augmenter (d’être réduites) par une diminution (augmentation) du prix mondial.

D’un autre côté, l’existence de prix soutenu dans un secteur de production peut motiver une substitution du produit soutenu à d’autres produits non soutenus (donc jugés plus risqués), en même temps que se contracte la demande. Ainsi, l’offre du produit soutenu peut croître si vite que le pays en devient un exportateur. Cette croissance de la production peut s’expliquer aussi par le fait que le soutien du prix encourage la recherche de gains de productivité (« progrès technique induit »).

Comme le prix institutionnel est fixé supérieur au prix mondial, les contribuables doivent alors financer la différence pour que l’exportation des excédents d’offre (non absorbables par l’organisme stockeur) soit possible au prix mondial (subvention à l’exportation).

La perte nette observée dans le cas d’un « petit pays » exportateur est due aux effets distorsifs sur la production et la consommation et au coût que supporte le contribuable. La perte nette est encore plus importante dans le cas d’un « grand pays » exportateur car l’augmentation de ses exportations fait diminuer le prix mondial ce qui détériore ses termes de l’échange au bénéfice des consommateurs étrangers. Le « grand pays » exportateur peut même être pris dans un cercle vicieux si la demande intérieure continue de se contracter alors les exportations subventionnées augmentent.

Subvention à la production

Un autre mode d’intervention sur le marché consiste à laisser le prix intérieur inchangé sur le marché et à payer les agriculteurs la différence avec le prix institutionnel fixé (subvention variable à la production).

Seuls les producteurs sont protégés des fluctuations de prix. Les consommateurs achètent le produit au prix mondial.

Aucune recette douanière ne bénéficie au contribuable si le pays est importateur et il n’a pas à financer une subvention à l’exportation si le pays est exportateur.

On constate par ailleurs, comme avec le prix garanti, des effets distorsifs au niveau de la production car les producteurs allouent plus de ressources à la production subventionnée qu’ils n’en alloueraient sans la subvention. Les producteurs augmentent donc leur production et par conséquent font augmenter les subventions (en valeur), financées par le contribuable.

Pour un « petit pays », comme la production augmente alors que la consommation reste stable (le prix intérieur restant inchangé), cela affecte à la baisse les importations ou à la hausse les exportations sans changer le prix mondial. Finalement, avec une subvention à la production, la collectivité enregistre une perte nette essentiellement due aux effets distorsifs de la politique sur la production.

Pour la même politique, dans le cas d’un « grand pays » importateur, la baisse du prix mondial induit par l’augmentation de production conduit le consommateur à consommer plus en payant moins cher : il réalise un gain net. La baisse du prix mondial est due à une substitution de la production nationale aux importations. Un gain net reste donc possible pour la collectivité pourvu que le gain net réalisé par les consommateurs compense la perte nette subie par le contribuable.

Dans le cas d’un « grand pays » exportateur, le prix mondial baisse en raison de la substitution de la production aux importations mais aussi en raison de l’augmentation des exportations consécutive à celle de la production : la subvention coûte de plus en plus cher au contribuable puisque le prix mondial baisse, les exportations augmentent et les producteurs continuent de recevoir la différence (de plus en plus grande) avec le prix institutionnel grâce à la subvention. Il y a également détérioration des termes de l’échange, en partie captée par les consommateurs étrangers. L’importance (croissante) de la perte nette couplée aux effets distorsifs sur la production conduisent à une perte nette pour la collectivité.

On a pu remarquer des différences entre les effets du prix garanti par une subvention variable à la production et ceux du prix garanti par intervention directe sur le marché intérieur. Notamment, les effets distorsifs et les pertes du contribuable semblent moins sévères dans le cas de la subvention. Avec la subvention variable à la production, le consommateur réaliserait toujours un gain net positif (« grand pays ») ou nul tout au moins (« petit pays »). Toutefois, ces différences tendent à s’estomper si la demande intérieure du produit est inélastique, comme c’est souvent le cas en agriculture. Néanmoins, d’autres différences renvoient à la « transparence » de la politique, aux coûts administratifs engendrés et au coût d’opportunité des fonds publics (surtout dans le cas de la subvention), à la justice sociale quand les consommateurs (les pauvres plus que les riches) supportent les coûts (intervention directe). Enfin, il y a une controverse sur l’impact (négatif ou positif) sur les pays en développement de ces politiques dans les « grands pays », qui auraient contribué à tirer les prix mondiaux à la baisse.

Quotas de production

Un troisième mode d’intervention sur le marché intérieur consiste à intervenir en amont pour contrôler l’offre. On peut exercer ce contrôle ex post (par exemple, en détruisant les quantités excédentaires) ou ex ante, notamment par la répartition de droits à produire ou quotas de production.

Le contingement ex ante de la production par les quotas apparaît comme la forme la plus « pure » de contrôle de l’offre. Au Canada, les œufs, les volailles et le lait sont sous un système de gestion de l’offre par des quotas de production.

Si on part d’une situation de libre-échange, la mise en place d’un système de quotas limitant la production globale peut permettre d’augmenter le revenu des agriculteurs en faisant augmenter le prix intérieur. Dans ce cas, le contingentement va de pair avec un contrôle des importations aux frontières, par exemple en instituant des droits de douane.

Si la demande intérieure est inélastique, il suffit d’une faible réduction de l’offre pour faire augmenter considérablement les revenus des agriculteurs (Loi de King). Le quota optimal est celui qui annule l’effet de la baisse des recettes due à la baisse de production par l’effet de l’augmentation des recettes consécutive à l’augmentation des prix.

Ce système a l’avantage de ne rien coûter au contribuable et peut être particulièrement intéressant si le coût d’opportunité des fonds publics est élevé. Mais le système impute une perte nette au consommateur qui supporte entièrement l’augmentation de prix. De plus, les producteurs réalisent un gain moindre qu’avec un système de prix garanti car le volume de production est sous contrainte.

Le système de quotas, contrairement au système de prix garanti, conduit à un marché pratiquement fermé au commerce international. Mais il peut être intéressant de coupler un système de quotas avec un système de prix garanti pour contrôler l’augmentation de la production attendue avec la mise en place du système de prix garanti.

Finalement, les principaux inconvénients théoriques du système de quotas sont la perte subie par les consommateurs, une entrave à l’innovation et à la recherche de gains de productivité (ces gains n’étant pas valorisés), le monolithisme dans lequel il place les producteurs si les droits à produire ne sont pas échangeables et la déconnexion du prix intérieur par rapport au marché mondial.

Aide aux facteurs de production

Une autre catégorie d’interventions courantes en agriculture consiste au soutien par l’aide aux intrants variables (tels que les semences et les engrais) ou par l’aide aux facteurs de production fixes ou quasi-fixes (comme la terre). En modifiant le coût de production par unité produite, ces formes d’aide sont susceptibles d’amener les producteurs à modifier leur combinaison de ces intrants ou leur utilisation de ces facteurs.

Si on se concentre sur un produit pour lequel on fait diminuer le coût d’un des intrants utilisés pour sa production, on s’attend à observer un effet de substitution de cet intrant aux autres intrants et un effet d’expansion se traduisant par une augmentation du volume produit. En économie fermée, compte tenu de la loi de King, cet effet d’expansion est susceptible de faire baisser le prix et le revenu des agriculteurs que la politique était censée aider. Dans une économie ouverte, aucun effet sur le prix mondial ou la consommation intérieure ne sera observé dans le cas d’un « petit pays ». En revanche, dans le cas d’un « grand pays », un accroissement de production pourra être observé et contribuer à tirer à la baisse le prix mondial et, par suite, le prix du marché intérieur.

Si plusieurs produits sont en jeu, des effets de substitution des productions concernées par l’aide aux intrants aux productions non couvertes sont susceptibles d’être observées si la spécificité de l’intrant à certaines productions est élevée. Des effets de distorsion sur le commerce international peuvent aussi être observés.

Quant à l’aide à un facteur de production quasi-fixe comme la terre, le principal effet attendu est l’augmentation de la rémunération de ce facteur, et du revenu de l’agriculteur si le facteur lui appartient, dans un cadre monoproduit. Dans un cadre multiproduit, si on observe un effet de substitution sur les surfaces cultivées, l’effet d’expansion sera limité par le fait que la politique ne concerne pas les intrants variables et n’affecte pas les rendements. Cette aide peut se rapprocher des systèmes émergents d’aides dites découplées quand il n’y a pas d’obligation à produire pour en bénéficier.

Un mot doit être placé sur cette notion de découplage qui renvoie à des interventions (essentiellement des paiements forfaitaires) indépendantes des décisions de production et de consommation et n’interférant pas avec le libre fonctionnement des marchés, du moins en théorie. Plusieurs études soulignent que les politiques ne sont peut-être jamais parfaitement découplées (existence d’effet de revenu, d’effet d’assurance, etc.). Toutefois, le découplage apparaît comme un compromis acceptable et accepté, voire transitoire, entre intervenir et libéraliser complètement le secteur agricole, un secteur qui revêt encore un rôle vraiment stratégique.

Nou lanse Kreyonomi Podcast!

S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2) Kreyonomi podcast

Nan dezyèm pati diskisyon sa nou te gen ak ekonomis Standley Réginald epi Débora Descieux a, nou diskite dirèkteman koz varyasyon todchanj lan alafwa istorikman e aktyèlman. Nan gade konsekans dènye chanjman yo ka genyen tou. Nan fen an, nou fè yon ti louvri kad la sou jan nou ta ka inove finans peyi a atravè yon seri zouti tankou kontra alavans, divèsifikasyon mache ak pwodui finansye yo e menm entèlijans atifisyèl. — Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message
 1. S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2)
 2. S1E05-Finans, labank, bidjè, PetroCaribe ak todchanj ann Ayiti (Pati 1)
 3. S01E04-Pouki tout moun pa manifeste? Yon ti bat bouch sou reskiyaj
 4. S01E03-Dous pou dous? Ekonomi an pratik
 5. S01E02-Kòman dyaspora a ka ede Ayiti?

Jodi a Kreyonomi lanse yon podcast, ki pote non Kreyonomi Podcast. Premye epizòd la diskite sou ki sa syans ekonomik yo ye. Mwen envite nou koute l. Li dire 32 minit. Pwochen yo ap dire ant 15 ak 20 minit. M ap itilize biyè blòg yo lè kon sa pou bay kèk eleman adisyonèl ki ka anrichi oswa konplete epizòd pòdkas la.

  Referans Jean Tirole yo soti nan liv li ekri ki rele Économie du bien commun an. Lè sa Pri Nobèl la te tou fre sou li. Se yon tradisyon tou pou Pri Nobèl ekonomi yo soti yon liv apre yo fin pran pri a. Yon ti bijou.

Mwen te enspire anpil tou de analiz Thomas Sowell yo nan liv klasik li a, Basic Economics.

Apre sa, gen yon pil ak yon pakèt lòt otè tankou John Kenneth Galbraith, Sylvain Brouard, Daron Acemoglu, eks. ki enfliyanse m dirèkteman oswa endirèkteman, sa t ap pran twòp tan pou site tout la.

Sou ti anekdòt bay kado a, mwen envite nou li atik New York Times te ekri sou atik ak liv liv « The deadweight loss of Christmas » Joel Waldfogel te ekri a, pou plis detay. Plen refleksyon nou te ka fè toujou sou aspè bay kado sa a. Pa ezite kòmante pou kontinye diskisyon an.

M te oblije al dirèk, men chaje kritik sou syans ekonomik yo, sou epistemoloji l, metodoloji l ak aksyoloji l. E ekonomis enstitisyonalis yo (ansyen enstitisyonalism lan) gen pwòp definisyon pa yo pou ekonomi ki souvan met aksan sou aspè « social provisioning » lan, ki vle di wòl sosyete a nan chapante fonksyònman ekonomi an.

Malerezman mwen pa ka pataje bèl travay ekonomis Réginald Surin te reyalize sou sibvansyon gaz la ann Ayiti a. Men m ap wè si m a fè yon biyè sou li kou sa posib. Chaje bèl ti rechèch kon sa sou Ayiti ki malerezman pa disponib piblikman. Se sa nou rele literati gri a. Pa ezite pataje yon travay ou te fè oswa ou gen aksè avè l ak Kreyonomi pou ede simaye konesans sa yo san nou pa fòseman vyole règ konfidansyalite yo.

O, epi sa fè dezyèm fwa nou pale de Thomas Lalime isit la. Kanta pou La loi de ma bouche, nou pa ka konte. Se moun yo isi a nou pran plezi li, menm si nou pa toujou dakò sou tout bagay.

Kontinye suiv blòg la. Epi fè nou tande bri w, pa bliye ou ka kòmante ak vwa w tou anba podcast la e petèt n ap itilize sa w di yo nan yon pwochen epizòd. Avantaj bab e moustach.

Baryè lib: èske akò komès entènasyonal yo se madichon?

Sous : Atik sa se tradiksyon e adaptasyon (san otorizasyon) yon ankadre nan liv sa a: Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2005). Microeconomics. New Jersey: Perason Education. Inc. Upper Sadle River. Li aplike de nosyon nou te prezante dènyèman, efè ranplasman ak efè richès, a yon sitiyasyon konkrè: komès entènasyonal la ak deba sou neyoliberalism lan.

Premye janvye 1989, Akò Lib-Echanj (ALE) ant Kanada ak Etazini an te kòmanse aplike. Akò sa a, ki kwape tarif ladwàn yo epi retire nan baryè ki pa sou fòm tarif yo, te gen kòm objektif pou li ankouraje komès ant 2 peyi sa yo. Epi, janvye 1994, akò a vin layite kò li lè Kanada, Etazini ak Meksik siyen Akò Lib-Echanj Nò-Ameriken an (ALENA) e konsa vin kreye pi gwo zòn lib-echanj nan monn lan. Depi lè sa a, Kanada siyen yon bann ti akò menm jan an ak peyi tankou Kore, Kostarika, Chili, Izrayèl e travay sou ratifikasyon Zòn Lib-Echanj Amerik yo (ZLEA), ki ta gen pou rasanble nenpòt 34 peyi nan Amerik di Nò, Amerik Sid la, Amerik Santral ak Antiy yo (sof Kiba). Kit se o Kanada oswa nenpòt lòt kote nan mond lan, akò komès sa yo toujou fè gwo tole. Opozan liberalizasyon komès entènasyonal la renmen di akò sa yo gen move konsekans (sou salè moun ap touche, sou anviwònman an, elatriye) e poutèt sa yo ta dwe evite yo.

Deba sa gen anpil koze ki melanje ladan. Men, koze efè sibstitisyon (efè ranplasman) ak efè revni (efè richès) yo ka ede nou pote yon ti limyè sou konsekans akò komès sa yo ka genyen. Kòm akò komès sa yo mache ak eliminasyon tarif ladwàn yo ak lòt baryè komèsyal yo, sa finalman fè pri pwodui enpòte yo bese. Kidonk akò sa yo nan avantaj tout konsomatè peyi ki siyen yo. Men, tout sa ki bon pou yonn (konsomatè yo) ka pa bon pou yon lòt (pwodiktè yo). Vrèmanvre, dèske tout baryè sou fwontyè kaba, antrepriz lokal yo oblije vin antre nan konkirans dirèk ak pwodiktè lòt peyi ki siyen akò a, ki yo menm gen dwa ka pwodui menm pwodui a pandan yo depanse mwens. Ki fè, gen antrepriz lokal ki gen dwa pa ka kenbe konpa a, nan pwen pou finalman yo fè fayit , fèmen pòt yo epi kon sa lage yon bann travayè nan chomaj.

Eksperyans ALE a ak eksperyans ALENA a montre vrèman vre anpil antrepriz Kanada pa t rive fè fas kare ak defi liberalizasyon an epi yo te oblije fèmen pòt yo. Konsekans sa liberalizasyon an konn genyen an, sa ki rele efè ranplasman an pèmèt nou konprann li paske an reyalite sa ki pase, anpil konsomatè kanadyen chwazi konsome pwodui enpòte yo pito nan plas pwodui lokal yo paske pwodui enpòte yo vin pi ba pri. Efè ranplasman sa a, medya yo renmen li anpil, pi souvan se agiman sa a opozan liberalizasyon yo mete devan. Epoutan, menm si efè sa egziste tout bon, gen yon lòt efè ki se efè richès la ki souvan mache ansanm ak li.

Ebyen, sa ki pase, kòm pwodui enpòte yo vin pi ba pri pase pwodui lokal yo, konsomatè yo vin santi yo pi rich, se tankou yo te fè ekonomi parapò ak depans yo abitye fè. Teyori ekonomik lan ak eksperyans ki fèt nan reyalite a montre lè moun yo santi yo vin pi rich kon sa (kit se paske lavi chè a bese oswa paske yo vin gen plis lajan), ebyen yo gen tandans konsakre ti lajan anplis yo santi yo genyen an nan achte pwodui ki gen yon elastisite-richès ki wo [sa vle di pwodui moun ki gen lajan renmen konsome] tankou ale nan restoran, pran plezi, oswa pran swen tèt yo plis. Se kon sa, antrepriz lokal ki ap vann pwodui sa yo, vin fè plis lavant epi vin kapab KREYE nouvo djòb, kontrèman ak lòt efè talè a [efè ranplasman an] ki te fè moun pèdi djòb yo.

Konsekans sa nou fenk sot wè a la se pa yon envansyon, li egziste menm jan ak konsekans efè ranplasman an, sofke medya yo prèske pa janm pale sou li paske fòk ou fouye zo nan kalalou pou ou rive wè li. Ki fè, si yon moun se efè ranplasman an sèlman ou gade, sa ka fè ou fè erè nan analiz ou a. Fòk ou tcheke tou de efè nou sot wè yo, paske lè sa a ou ap ka fè yon analiz ki pi konplè sou veritab konsekans akò komès san baryè sa yo genyen.

Lwa demann, lèt bebe ak lòt jimnastik

Ide santral biyè sa a: Se rasyonalite nou kòm konsomatè ak valè nou bay kèk pwodui an fonksyon bidjè nou ki esplike jan nou reyaji lè pri pwodui yo chanje.

Anpil nan nou abitye tande pale de lwa òf ak demann. An jeneral, yo prezante l tankou se te yon prensip natirèl ekonomi an. Menm jan pezantè fè depi w lage yon woch l ap tonbe desann nan, se konsa ta sanble depi pri byen yo (oswa pwodui yo) chanje, kantite yo ofri ak achte nan byen sa yo ap chanje tou, swa nan menm sans ak pri a (nan ka òf la) swa nan sans kontrè a (nan ka demann nan). Jodi a n ap konsantre sou lwa demann nan sèlman.

Dapre lwa demann nan, an tou ka nan vèsyon senp li a, nou atann nou depi pri yon pwodui monte, moun ap gen tandans achte l mwens. Konbyen fwa w al nan makèt pou w al achte yon pwodui epi finalman ou pa achte l paske w dekouvri pri a ogmante ? Men kon sa tou, gen bagay nou konn sezi wè plis yo chè, se plis moun achte yo. Gen 2 ka. Premye ka a gen pou wè ak sa yo rele byen Veblen yo (byen liks, pou fè wè). Nou p ap pran egzanp iPhone nan, Donia Luc ofri nou dènyèman, sou paj Facebook li, yon egzanp ki pi ayisyen e ki pouse nou reflechi: ka paran ki ap chèche lèt ki pi chè a pou yo achte pou pitit yo, menm lè gen lòt lèt ki pa chè ki ka fè menm travay la. Nan ka sa se kapab paske nou ann afè ak yon byen Veblen oubyen paran yo ka sensèman panse plis lèt la chè se plis li bon kalite.

Byen Veblen yo vyole lwa demann nan, nou p ap analize yo jodi a. Gen yon lòt sitiyasyon ki vyole lwa demann nan, se byen Giffen yo. Yo menm tou, lè pri a ogmante, konsomasyon yo ogmante tou, vise vèsa. Men rezon ki fè sa se pa paske se yon pwodui liks non, youn nan rezon yo kapab akoz se yon pwodui nesesite. Yon egzanp klasik, se pen. Marshall te fè lojik sa kon sa nan epòk 1890 yo: si pri pen an ogmante, moun yo oblije achte mwens nan lòt pwodui tankou vyann, e kòm pen an toujou sa yo ki pi fasil pou jwenn nan, olye yo konsome l mwens lè pri a ogmante yo vin konsome l plis toujou. Nan liv Repenser la pauvreté a, yon liv nou pale souvan de li isi a, Duflo ak Banerjee dekri yon etid Robert Jensen ak Nolan Miller te fè kote yo te sibvansyone manje de baz (ble nan yon ka, diri nan lòt ka a) moun yo nan de rejyon an Chin. Sibvansyone yon pwodui se tankou w te bese pri l. Otè yo dekouvri, olye moun yo konsome plis ble, plis diri (etandone pri pwodui sa yo bese), yo vin konsome pwodui sa yo mwens epi yo vin lage nan manje kribich ak vyann! Sa se yon vyolasyon lwa demann nan jan nou abitye tande l la, e nan biyè sa nou pral wè pi an detay kòman nou ka esplike paradòks sa a.

Men sa ki pi frapan toujou, malgre ti eksepsyon sa yo, se jan ekonomi an an jeneral suiv tandans lwa demann nan. Ou mèt tande sa w tande, pou anpil pwodui, depi pri a monte (twòp), moun yo ap achte l mwens. Ki « men » k ap dirije bagay sa? Poukisa gen pwodui lwa demann nan mache pou li epi gen lòt ki pi wondonmon? Ki sa teyori ekonomik lan ka aprann nou sou sa? Nan biyè sa nou pral eseye bay yon repons kout, san trasaj koub ak matematik (n ap rezève yon biyè espesyal pou sa).

Gen 2 eleman nou dwe reyini pou nou konprann ki sa ki pouse moun yo chanje konpòtman yo nan yon sans oswa yon lòt lè pri pwodui yo chanje. Premye a se yon seri ipotèz sou jan nou reflechi ak fonksyone. Nan yon biyè anvan sa, nou te esplike teyori modèn konsomatè a gen 4 pilye: ansanm konsomasyon, ansanm reyalizab, preferans, prensip k ap gide konpòtman konsomatè a. Chak pilye sa yo gen yon seri ipotèz senp (e ki pa pi strik pase sa lè w byen gade) yo fè sou yo pou yo modelize konpòtman nou antanke konsomatè. Se pa yon bagay ki fasil ditou, lè w konnen jan moun konplike. Ebyen ekonomis yo rive leve gwo defi sa a (e yo jwenn anpil kritik tou, paske gen moun ki twouve ke ipotèz yo fè yo twò senp oswa twò strik, ke moun pi konplèks pase sa). Nou te fè deba sa deja, e nou te wè ipotèz yo pa oblije reyalis, boutanfen sa ki konte se èske teyori a ede nou konprann e predi sa k ap pase nan reyalite a. Ebyen wi, nan ka ki enterese nou an, teyori konsomatè a pèmèt nou konprann, mezire epi predi konpòtman konsomatè yo an jeneral, malgre divèsite konpòtman sa yo.

Pou ekonomis yo rive fè sa, nou te di yo fè yon seri ipotèz sou jan nou reflechi kòm moun, kòm konsomatè. Yo gen pou wè ak sa nou prefere (preferans nou). Gen 5 an tou, yo rele yo aksyom. An gwo, men sa yo di:

 1. Nou toujou konn sa nou vle: si yo pran yon pil pwodui met adwat nou, epi yo met yon pil lòt agoch nou epi yo mande nou chwazi, n ap toujou kapab di si nou pi pito youn pase lòt oswa si nou renmen yo menm jan (si nou pa gen preferans).
 2. Preferans nou yo lojik (yo tranzitif): si nou pi renmen fig pase ponm, epi nou pi renmen ponm pase kachiman, n ap lojikman pi renmen fig pase kachiman.
 3. Preferans nou yo kontini: nan menm egzanp dwat-goch la, sa vle di si nou pito pil pwodui ki agoch la pase sa ki adwat la,nenpòt lòt pil pwodui yo ta montre nou ki prèske menm jan ak sa ki agoch la, n ap pi pito l tou pase sa ki adwat la. Yon lòt fason nou ka di sa, se chanjman preferans yo pa brital, nou ka toujou imajine kèk etap entèmedyè.
 4. Nou pi pito gen plis pase nou gen mwens. Tankou, moun ki konn fè kòlè pa pran yon bagay y ap fè yo kado akoz ògèy yo pa koresponn ak pwofil sa…Aksyom sa di, plis djakout nou chaje, se plis nou kontan.
 5. Anfen, dènye aksyòm nan di nou renmen divèsite, nou renmen melanje byen yo, nou pi pito gen yon ti kras nan chak pase pou nou gen yon gwo kantite nan yon sèl grenn pwodui.

Tout pale sa yo se jis pou di nou koyeran nan chwa n ap fè yo. Ipotèz 4 la ak 5 lan, pafwa yo konn neglije yo, yo pa endispansab, men yo itil kanmèm. Ebyen maji teyori ekonomik lan opere lè li rive apati 5 ti aksyom sa yo sèlman dedui yon lwa jeneral sou konpòtman konsomatè yo an jeneral. Lwa sa a parèt sou fòm yon ekwasyon ki rele « Ekwasyon Slutsky » ke yo konn bay ti non « Ekwasyon fondamantal teyori demann lan ». Men kòm nou te pwomèt zewo ekwasyon pou biyè sa a, n ap prezante li yon lòt fwa. Men menm si sa, ekwasyon sa, lè ou aplike li pou yon grenn pwodui, pèmèt nou antre nan kè sa ki opere sou mache yo lè pri yon pwodui chanje. Li pèmèt nou antre anndan motè a pou wè sa k pase lè vitès la chanje. Sa ap tou mennen nou nan dezyèm eleman nou bezwen pou nou konprann pouki lè pri pwodui yo chanje moun yo achte plis oswa mwens nan pwodui sa a.

Ekwasyon Slutsky a aprann nou de bagay. 1) Li di nou gen 2 fenomèn ki pase lè pri yon pwodui chanje: yon efè sibstitisyon oswa efè ranplasman, ak yon efè revni oswa efè richès. 2) Efè total la se konbinezon oswa adisyon 2 efè sa yo. An nou pran ka kote pri yon pwodui bese. Pa egzanp, pri diri ta bese. Pandan pri mayi ret stab. Anvan chanjman pri a, m te nan yon nivo satisfaksyon, pafwa m t achte mayi pafwa m t achte diri, men m te toujou fè chwa k ap fè kè m pi kontan an nan limit mwayen m pèmèt mwen. Pou mwen, mayi ka ranplase diri, menm si m pi renmen diri, se sa k fè m te konn achte mayi pafwa, sitou li pa chè konpare ak diri a. Kounye a, m aprann pri diri a bese. San di petèt sa pral pouse m depataje bidjè m yon lòt jan ant mayi ak diri. Pa egzanp, m ka deside m ap ralanti sou mayi a pou m ka achte plis diri. Ebyen, atravè efè ranplasman an, bese pri diri a bese a, m ap kapab ranplase mayi a pa plis diri san sa pa chanje nivo satisfaksyon m te gen avan an.

Men sa pa rete la, gen yon dezyèm fenomèn ki pase: efè richès la. Bese pri diri a bese a, se tankou m vin santi m pi rich, se tankou bidjè m te ogmante yon sèl kou. M ka itilize mwens kòb pou m achte menm kantite diri m te konn achte anvan an, ki donk se tankou m vin ret yon kòb anplis e ak kòb anplis sa a, m ka deside achte plis diri toujou (konsa tou m te gendwa deside itilize kòb anplis la pou m achte vyann pitom tankou jan sa te fèt nan eksperyans an Chin nou te site a. Malgre m renmen diri, men si m te gen anpil kòb, m te ka manje l mwens e pwofite fè tèt mwen plezi ak lòt bagay tankou vyann, oma, elt. Ki donk, gen de opsyon posib pou efè richès la.

Yo rive demontre matematikman efè ranplasman an ap toujou negatif (oswa nil). Ki vle di, otomatikman pri yon pwodui bese, pou m kenbe menm nivo satisfaksyon anvan an, m ap gen tandans achte plis nan pwodui a, visevèsa. Kanta pou efè richès la, pa gen règ pou li. Sa pral depann si byen sa moun gen tandans konsome l plis oswa mwens lè yo gen plis kòb nan men yo. Pou anpil pwodui, pwodui, si revni nou ogmante, n ap konsome yo pi plis. Yo rele yo byen nòmal. Pou byen sa yo, efè richès la ap negatif, sa vle di lè pri yo bese sansasyon richès la ap pouse w achte plis nan yo. Men gen lòt pwodui ki depi w santi w pi rich, ou pa twò anvi konsome yo ankò, sa ka menm rive ou vin konsome yo mwens malgre ou gen plis kòb. Yo rele yo byen enferyè (byen yo rele byen Giffen yo se egzanp byen enferyè). Konsekans, pou byen sa yo, efè richès la pozitif. Anvan nou konkli, an nou fè yon sentèz rapid pou nou wè kote nou ye.

Dapre Slutsky, lè yon pri chanje sa gen 2 efè sou demann lan: yon efè ranplasman ak yon efè richès. Efè total la se adisyon de efè sa yo. Efè total=efè ranplasman+ efè richès. Nou te wè efè ranplasman an toujou negatif. Nou te wè apre sa, efè richès la ka negatif lè se yon byen nòmal, konsa tou li ka pozitif lè se yon enferyè. Nan ka se yon byen nòmal, efè richès la ki negatif pral ajoute sou efè ranplasman an ki li menm tou negatif. Ki donk efè total la ap negatif. Yon efè total negatif vle di lè pri a ogmante kantite yo konn achte ototal nan pwodui sa ap bese, menm jan tou lè pri a bese kantite yo konn achte ototal nan pwodui a diminye. Sa se egzakteman, lwa demann tou tan yo konn ap repete a. Men nan ka kote se yon byen enferyè, kòm efè richès la ap pozitif pandan efè ranplasman an toujou negatif, efè total la ka negatif si efè ranplasman an pi fò, konsa tou li ka menm rive pozitifi si efè richès la pi fò pase efè ranplasman an. Lè dènye sitiyasyon sa rive, nou an fas yon ka etranj kote moun ap achte yon pwodui pi plis toujou alòske pri pwodui sa ogmante, oswa yo achte l mwens alòske pri pwodui sa bese. Pwodui sa yo an jeneral se razè ak nesesite ki fè moun achte yo.

Pou nou konkli, lwa demann lan reyèl e li posib pou nou demontre l matematikman. Li se rezilta koyerans ak rasyonalite nou konn afiche nan preferans nou yo (ou mèt tande sa w tande), ak jan nou konsidere yon seri byen lè revni nou ogmante: èske se yon byen nou konsome paske nou razè sèlman oswa èske se yon byen n ap kontinye konsome menm lè bidjè nou ogmante? Kidonk, koze depi pri a ogmante moun ap achte pwodui a mwens lan, nou ka garanti l sèlman pou byen nòmal yo. Kanta pou byen enferyè yo, sa ka rive nou achte yo mwens sa ka rive nou achte yo plis lè pri yo ogmante. E analiz sa yo ka trè pètinan nan peyi tankou Ayiti. Lè lavi a vin pi chè, nou pa dwe kouri konkli moun yo konsome mwens nan pwodui premye nesesite yo. Sa ka menm rive yo konsome plis. Men lè kon sa, sa gen konsekans sou lòt pwodui yo te petèt konn konsome pou bon plezi oswa paske yo bon nan bouch. Se rechèch ki pou di nou jan sa ye.

COVID-19: orijin kowonaviris la

Teyori konplo yo sou orijin nouvo kowonaviris ki lakoz COVID-19 la kontinye ap gaye menm jan ak viris la, malgre chaje done syantifik ki kontredi yo.

Youn nan « teyori » sa yo vle fè kwè viris la ta rezilta yon manipilasyon jenetik oswa yon eksperyans ki ta chape soti nan yon laboratwa nan Wuhan, vil chinwa kote epidemi an ta demare nan dat 12 desanm 2019. Alos, sa konn rive deja pou viris chape nan laboratwa al lakoz pwoblèm sante oswa epidemi. Li pa enposib nonplis, si yo pa met plis kontwol sou laboratwa yo pou alavni se aksidan ki fèt nan yon seri laboratwa sofistike ki lakoz pwochen pandemi an (pami laboratwa sa yo, menm genyen ki ap chèche fè viris yo vin pi tchak ou pi rezistan, men se pou amelyore konesans syantifik sou viris yo, sa ki ka itil tout moun). Apre sa, nou rekonèt tou gen anpil bagay nou pa ko konnen sou nouvo kowonaviris la ak orijin li. Men, malgre tout sa, nan ka SARS-COV-2 a (ki se non viris ki lakoz maladi COVID-19 la), literati syantifik sou sijè a montre viris sa gen mak fabrik yon lot kowonaviris nou abitye jwenn nan lanati lakay chovsouri yo e pa gen okenn prèv aktyèlman li se rezilta manipilasyon nan laboratwa.

Chèchè yo jwenn 96% nan sekans jenetik SARS-COV-2 a se menm ak pa yon kowonaviris yo rele RATG13 yo te dekouvri depi anvan nan yon gwòt nan Yunnan, an Chin. Youn nan esplikasyon ki egziste pou ti diferans 4% sa ki separe sekans 2 viris sa yo sigjere yo tou de ka soti nan yon zansèt komen. Epi 4% diferans lan ta rezilta omwen 20 lane evolisyon.

Gen 2 gwo senaryo syantifik yo anvizaje ki ta ka esplike orijin nouvo kowonaviris la. Swa li te gentan tou sou fòm sa depi nan lanati, kidonk tou pare pou rann nou malad depi nou antre an kontak ak li; swa travay adaptasyon an fin fèt anndan kò premye moun ki te enfekte yo. Premye senaryo a enplike alavni viris la ka retounen lakoz yon epidemi ankò, paske li toujou ap flannen nan lanati. Men si se nan kò moun li te vin pran fòm li pran kounye a, chans pou menm kondisyon sa yo repwodui fèb (e sa rasiran). Tout jan, relasyon yo dekouvri ki genyen ant RATG13 ak SARS-COV-2 a endike viris la gen anpil chans pou se nan chovsouri li soti. Men kom ka kote chovsouri transmèt moun viris dirèkteman yo ra oubyen pa egziste, li posib pou chovsouri a te transmèt viris la bay yon lòt bèt ki li menm vin transmèt nou li.

Viris yo konn bezwen yon reseptè pou koke sou selil nou yo pou ann apre yo ka penetre selil sa yo. Pati nan viris la ki responsab travay sa a (yon seri asid amine an patikilye), ann angle li pote non « receptor-binding domain« , oswa domèn fiksasyon reseptè a (DFR). Nan ka SARS-COV-2 a, li al fikse sou yon reseptè nan mambràn selil nou yo ki rele ACE2 (ki se yon anzim, yon tip pwoteyin). Gen anpil ACE2 nan manbràn selil poumon yo, kidonk se yon paradi pou plizyè kowonaviris, espesyalman SARS-COV-2 a. Nan yon premye tan, yo te panse viris RATG13 la, kontrèman ak nouvo kowonaviris la, pa t ka byen fikse sou ACE2 a. Sa te fè yo panse chans pou chovsouri sa yo ta enfekte nou dirèkteman te fèb, paske menm lè RATG13 la ta antre nan kò nou, li te ka pa rive enfekte selil nou yo. Men, yon rechèch pi resan ki pibliye nan Nature montre sa posib, RATG13 la ka fikse sou reseptè ACE2 yo. Kidonk, li toujou posib pou nouvo kowonaviris la nou ta trape l alorijin dirèkteman nan kontak moun ak chovsouri, san pa bezwen gen entèmedyè ant chovsouri a ak moun nan.

Men ipotèz entèmedyè a pwomèt anpil tou. Ta gen anpil chans pou se nan chovsouri yon viris (petèt zansèt RATG13 la) soti epi ale nan yon lòt bèt ki ta jwe wòl entèmedyè. La, viris la ta evolye, nan kwazman ak lòt viris ki sou entèmedyè sa a e ki pi adapte a kò moun. Konsa li ta vin devlope yon domèn fiksasyon reseptè (DFR) ki pi byen koresponn ak ACE2 ki nan kò moun nan.

Youn yon pi bon kandida yo pami entèmedyè posib yo se yon bèt yo rele pangolen, sèl mamifè ki gen ekay, ekay kèk moun fou ap chèche paske yo kwè li bon pou kansè ak pou bann gason. Vrèman vre, gen 2 kowonaviris yo jwenn sou li ki gen yon domèn fiksasyon reseptè ki sanble ak pa viris COVID-19 la, youn nan zòn Guangdong, lòt la nan zòn Guangxi, an Chin. Nan 2 kowonaviris nou jwenn sou pangolen yo, gen youn ki pi adapte pase lòt la pou ta enfekte selil nou yo, se sa yo te jwenn nan Guangdong lan. An gwo, li ta posib pou yon viris kowona lakay chovsouri yo al fè ladesant sou pangolen nan Guangdong yo, kote yo kwaze ak yon lòt kowonaviris ki te deja sou pangolen sa a e ki te gentan bon jan adapte pou fikse sou selil ki nan kò nou yo. Kwazman sa a ta kapab alorijin SARS-COV-2 a.

Komès pangolen ilegal, men li pa enposib pou se nan vann yo an kachèt sou yon mache kote y ap vann bèt sovaj nan Wuhan, an Chin, SARS-COV-19 la vin kòmanse pwopaje nan mitan moun. Kon sa tou, moun ki te an kontak ak bèt sa a kapab pote maladi a an pèsonn nan mache a. Pou jan materyèl jenetik nouvo kowonaviris la sanble lakay premye malad yo, sanble se yon sèl fwa transfè a fèt sot nan bèt ki ta jwe wòl entèmedyè a al nan moun (pou pi bonè zòn oktòb 2019 yo dapre kèk estimasyon). Ki donk, rès transmisyon an se ta nan mitan moun ankò li fèt.

Menm si se apati 2002 yo premye pantan sou kowonaviris ki kapab lakoz maladi grav (tankou epidemi SARS la an 2002 ak epidemi MERS la an 2012), sa fè lontan yo konn egzistans yo, e veterinè yo ap toke konn ak yo lontan akoz maladi yo pwovoke lakay bèt. Epidemi SARS la an 2002 ki t apral lakoz plis pase 700 moun mouri nan monn lan, te pouse anpil rechèch fèt sou kowonaviris yo.

An jeneral, yo klase yo an alfa, bèta, gama ak dèltakowonaviris. De dènye jan kowonaviris yo, ou plis jwenn yo lakay zwazo sovaj. De premye yo (e viris COVID-19 la se youn nan yo, yon bètakowonaviris) ou plis jwenn yo lakay chovsouri (e an jeneral sa pa rann yo malad akoz sistèm iminitè yo adapte pou sa). Yo dekouvri plis pase 200 nouvo kowonaviris lakay chovsouri yo. An 2019, nan yon revi literati syantifik sou kesyon an, de chèchè te gentan predi (e sa te previzib), gen anpil chans pou yon jou kanmèm kanmèm gen yon nouvo kowonaviris ki parèt e ki lakoz yon lòt epidemi. Sa rive vre, e se li n ap viv la.

Chèchè ki ekri atik revi literati nou sot site a, yo soti nan yon ekip anndan Enstiti Viwoloji Wuhan. Yo rele sa yon koyensidans, yon mo teyorisyen konplo pa vle wè.

« Nou pa tiye malere »

Yè swa, mwen te gen plezi akeyi ekonomis Thomas Lalime nan kad yon bèl konferans-deba sou Zoom. Se Association des étudiants antillais de l’Université Laval ki te òganize l nan okazyon 18 me a. Se te yon bèl okazyon pou n te pale sou enstitisyon, devlopman ekonomik, idantite, drapo, wòl fanm jwe nan istwa peyi a ak nan ekonomi l, dèt lendepandans, teknoloji, relijyon, edikasyon ak rechèch syantifik, eks. Konferansye a te souliyen twa gwo eleman ki ka favorize oswa bloke devlopman ekonomik yon peyi: faktè jewografik yo, kalite enstitisyon yo ak teknoloji. Li te pibliye yon liv an 2014, Économie haitienne: radiographie d’un désastre ki baze sou kwonik Des idées pour le développement li a nan Le Nouvelliste. Ladan li devlope pi an detay anpil nan pwen nou sot site yo. Malgre gen kèk pozisyon nan liv la ki diskitab (e se nòmal, kesyon sa yo pa levanjil), se yon liv Kreyonomi rekòmande. Nou espere yon jou ap gen yon vèsyon kreyòl e ap gen lòt konpilasyon kon sa.

Konferansye a te kite nou ak yon grenn graf ki mande reflechi. Se yon graf ki montre te gen yon lè, sa pa fè twò lontan an reyalite, Pwodui Enteryè Brit (PEnB oswa PIB) pa abitan an Parite Pouvwa Acha (PPA) ni Ayiti, ni Repiblik dominikèn ni Lachin…te pwòch. Epi nan yon ti kras tan, peyi sa yo pike monte pandan koub pa nou an sanse ret plat. Se pa jodi a yo ap reflechi sou dilèm sa yo nan ekonomi devlopman.

Bank Mondyal te menm ekri yon liv espesyal sou sijè sa a an 2015, Puzzles of economic growth. Ladan otè yo analize plizyè pè peyi kon sa nan monn lan ki sanble oswa te sanble tèt koupe men ki finalman pa suiv menm trajektwa devlopman. Pè Ayiti-Dominikani an se objè youn nan chapit yo. Apwòch yo a trè ekonomik, nou te ka menm di ekonomisis, men yo pote kèk eleman repons ki enteresan.

Nan liv la yo rekonèt Ayiti ak Repiblik dominikèn prèske (te) gen menm zèl kat nan men yo (tankou plaj, mendèv pou piyay, eks.), men finalman se Dominikani ki rive pwofite de yo. Soti 1960 rive 2000, envestisman an mwayèn nan Repiblik domikèn t ap pral reprezante 19% nan PEnB li pandan ann Ayiti li te sèlman 9%. Pandan Dominikani te met anpil enèji nan devlope 12 000 km wout, Ayiti li menm te soti ak 4 200 km sèlman. Anpil efò te fèt tou pou edike popilasyon an nan Dominikani (otè yo pa presize sa, men nou dwe ajoute se nan lang matènèl li edikasyon sa te fèt, sa ki diferan ann Ayiti). Se sèlman 16% pami sila ki gen plis pase 15 an yo ki pa konn li an Repiblik dominikèn pandan Ayiti pousantaj sa atenn 50%, dapre liv Bank Mondyal la. An lan 2000, Repiblik dominikèn te gentan ka atire 3 milyon touris pandan Ayiti li menm te soti ak 142 000 touris sèlman. San bliye konsekans ki vin tounen koz ann Ayiti, tankou konsekans tranblemanntè a ki vin agrave sitiyasyon, konsekans enstabilite politik, eks.

Otè yo met anpil aksan nan liv la sou envestisman Dominikani rive atire yo, sa ki se rezilta enstitisyon ki djanm ki kreye ensitatif pou sa (tankou definisyon ak pwoteksyon dwa pwopriyete prive yo) pandan Ayiti te echwe fè sa. Men yo echwe lè pou yo esplike pou ki sa Dominikani te rive fè chanjman enstitisyonèl sa yo (alòske o kòmansman te gen enstabilite politik ak anpil nan pwoblèm Ayiti gen la yo) epi Ayiti li menm li pa rive fè sa.

Repons kesyon sa yo pa senp. E okenn disiplin pa ka reponn yo pou kont li, san èd lòt disiplin (ekonomi, sosyoloji, listwa, jewografi, eks.). Malgre sa, apwòch enstitisyonèl ekonomis Thomas Lalime met aksan sou li a (menm si nan liv li a li rekonèt pwoblèm nan konplèks), li enteresan anpil. Nan liv li a, Thomas Lalime te gade jan « règ jwèt » yo ann Ayiti akayik, inefikas e konbine ak lòt faktè pou anpeche nou atenn kwasans ekonomik nou bezwen pou finanse devlopman ekonomik peyi a. Li brake pwojektè sou pouvwa yon seri « move enstitisyon », ki kapab fòmèl (tankou lwa yo) oswa enfòmèl (tankou koutim yo, mantalite yo, eks.)- e enfòmèl yo pi pisan toujou. Enstitisyon sa yo mal pou chanje, gen nan yo nou erite depi epòk kolonyal, e enstitisyon enfòmèl yo pi difisil toujou pou chanje. E pwen ki pi enpòtan an, yo afekte pèfòmans ekonomi an.

Apwòch sa a antre dirèk nan liy branch enstitisyonalism ekonomik Bernard Chavance rele nan liv li a « ekonomi neyo-enstitisyonèl » la (ki gen ladan moun tankou Ronald Coase yo, Oliver Williamson, Douglass North ak lòt otè tankou Masahiko Aoki, Avner Greif, Daron Acemoglu, Elinor Ostrom). Se yon apwòch ki alamòd (« Institutions matter » se nouvo slogan an, ki vle di « enstitisyon yo konte », nou pa dwe neglije yo). Dayè, apwòch sa akouche plizyè Pri Nobel deja. Travay North yo gen yon enpòtans espesyal pou diskisyon nou an.

Dapre North, si règ fòmèl yo ka evolye byen vit, règ enfòmèl yo (koutim yo, kwayans ak modèl mantal yo) jeneralman pran anpil tan anvan yo chanje, eksepte petèt lè gen yon boulvèsman enpòtan tankou yon revolisyon oswa yon gè.

Tankou, North ak Weingast te analize, nan yon atik selèb an 1989, plizyè chanjman dezyèm revolisyon angle a te pwovoke, sa yo rele « Glorieuse Révolution » an, ki t apral koupe fache ak monachi absoli nan stil Stuart yo pou ranplase l pa yon monachi konstitisyonèl apati ane 1688 yo ann Angletè. Anvan sa, Wa a te fè sa l vle, e lè nou di sa l vle, li pa t ezite gagote epi aji an deyò yon seri prensip etik de baz. Kòm dèyè l te won pandan li t ap pete kare (sa ki raple nou yon prezidan), vye pratik sa yo te vin alamòd: vann teren leta, tabli nouvo prelèvman ladwàn san rezon, fòse moun prete l lajan epi pa respekte angajman l pou l remèt lajan an, sezi/konfikse byen moun an gwo ponyèt, fè dil ak biznismann pou yo ka gen dwa monopòl nan yon sektè. Menm tit noblès yo ak gras wayal la te tounen biznis, ou te ka achte yo depi w gen lajan…

Apre revolisyon an, yo deside koupe fache ak abitid sa yo. Yo te vin deside tout gwo chanjman politik ap bezwen oke palman an anvan yo aplike l (kidonk prè lajan yo, taks yo, eks. te vin pi previzib), yo te eseye rann lajistis endepandan (sa ki te garanti angajman moun, sitou angajman leta a, ap kredib), eks. E se la sa vin enteresan. North ak Weingast montre senp ti chanjman sa yo nan enstitisyon yo t ap pral ogmante kredibilite leta a seryezman parapò ak kapasite l pou l pwoteje pwopriyete prive moun yo. Konsekans, mache kapital yo (kit prive kit piblik) devlope a yon vitès estrawòdinè ansanm ak mache dèt piblik la (to enterè yo degrengole san pa gen enflasyon, finans piblik pi byen jere, e menm gen yon inovasyon nan sektè a: se epòk sa Bank Angletè kreye).

Malerezman, chanjman bridsoukou sa yo ra. Pi souvan, mekanis depandans chimen tou trase yo kapab lòk nou nan yon sèl direksyon epi limite opsyon chanjman ki disponib yo. Tank tan ap pase, se tank enstitisyon ki la deja yo ap pran nanm. Enstitisyon ki te efikas lontan gen dwa vin pa adapte ankò epoutan, malgre sa, pèsonn pa ka chanje yo. Difikilte pou tabli yon bon sistèm kadas ki t ap itil pou devlopman sektè agrikòl la ann Ayiti se petèt yon bon egzanp. Dwa de dwàn pou piyay sou diri enpòte a se yon lòt egzanp. Gen direksyon, yon fwa ou fin pran yo, li difisil pou fè bak. E se youn nan pwoblèm mwen genyen ak apwòch North la, ou gen enpresyon li yon ti jan fatalis. E li pa vrèman ba w zouti pou chanje reyalite a, li jis konstate li difisil pou chanje.

Mwen te di Thomas Lalime sa nan konferans-deba a. M te pataje enkyetid mwen ak li sou posiblite pou apwòch enstitisyonalis la, malgre li itil pou konprann pwoblèm nan, finalman steril lè moman an rive pou rezoud pwoblèm nan. M te mande l èske sa pa fatalis. Li te pwomèt mwen li pa fatalis. North te di menm bagay la nan liv 1990 li a. Petèt. Men, ann atandan, m pa ko wè ki chanjman enstitisyonèl ki, pa maji, pral anpeche nou gen yon Kaporal Ti Lapli nan Gran Ravin k ap entèvni nan mikwo Lajenès pou l rasire nou ke li « pa touye malere », ke nou pa bezwen enkyete nou. Se « règ jwèt » la. Gang yo se pyon nan jwèt yon gouvènman ki bezwen yo pou chita pouvwa l. Men malgre sa, dekourajman pa dekourajman, refleksyon yo dwe rapousuiv.

COVID-19: ti chif Ayiti afiche yo kache yon lòt reyalite, dapre yon pwofesè nan Howard University

Dapre yon konparezon Doktè Serge Madhère fè, kantite ka COVID-19 ki konfime Ayiti a ba se vre, men maladi a penetre epi tiye moun nan popilasyon an a yon nivo ki wo lè nou konpare Ayiti ak lòt peyi nan rejyon an.

Nou p ap bliye jedi 19 mas 2020 sa a, lè yo te konfime 2 premye ka COVID-19 yo ann Ayiti. Nou t ap suiv a ki vitès maladi a t ap pwopaje nan monn lan ak anndan peyi yo, epi finalman nouvèl la te tonbe pou Ayiti tou. Kounye a, apre prèske 2 mwa, Ministè Sante Piblik ak Popilasyon an (MSPP) konfime 310 ka moun ki trape maladi a epi li regrèt lanmò 20 konpatriyòt. Malgre jan chif sa yo tris, yon moun ta kapab baze sou yo pou rete pozitif. Prèske 2 mwa apre maladi atrapan sa fin antre Ayiti, malgre konsiy pou #retelakaynou ak #kanpelwen yo ki pa (ka) respekte, Ayiti gen apenn 310 ka. Gen lòt moun ki di se akoz nou pa fè ase tès. Pwofesè Serge Madhère (Howard University), sou paj Facebook li, rasanble enfòmasyon ki disponib yo pou nou yon fason ki enteresan. Li montre, malgre chif yo parèt ba vre, lè nou sispann gade chif brit yo, reyalite a pa pi yès pase sa.

Premye sa pwofesè a, ki espesyalize nan analiz biyo-estatistik, atire atansyon nou sou li se to mòtalite a ki wo anpil lè nou konpare l ak lòt peyi nan zòn nan. Ki vle di, pousantaj moun maladi a touye pami ka ki konfime yo wo anpil menm si pa gen plis pase 20 moun ki mouri. Vrèman vre, sou chak 100 moun ki trape COVID-19 la Ayiti, gen anviwon 8 ki mouri. To mòtalite sa a (an reyalite, 7,7%) pi wo lontan pase pa Dominikani (3,6%), Kiba, Jamayik, Pòtoriko, rès Karayib la an jeneral e menm Etazini (5,6%). Se Jamayik ki sanble soti ak pi bon chif la (1,8% sèlman).

Men pwofesè a pa rete la, li pouse analiz la pi lwen toujou. Vrèman vre, jan li espike sa, Ayiti pa fè ase tès. Pandan li ap raple plis tès pa vle di plis ka konfime (Repiblik dominikèn fè 40% mwens tès pase Kiba, sa pa anpeche Repiblik dominikèn gen 6.5 fwa plis ka konfime pase Kiba), li souliyen enpòtans pou gouvènman an fè kou l konnen pou teste plis moun. Sa w pa konnen pi gran pase w, kidonk si nou vle gen plis kontwòl sou maladi a, pa gen wout pa bwa, nou bezwen plis enfòmasyon. Men malgre nou manke enfòmasyon akoz yo pa fè ase tès, Madhère itilize chif ki disponib yo yon fason ki enteresan pou li kapab tire kèk rezilta ki mande reflechi. Men kòman li esplike demach li a:

Pi ba a n ap jwenn yon tablo ki rasanble tout rezilta sa yo. Analiz sa yo montre Ayiti nonsèlman pa fè anpil anpil tès men kantite li fè pou chak 100 000 moun nan popilasyon an rizib lè nou konpare l ak lòt peyi nan rejyon an. Sa se youn. Kounye a, lè nou gade kantite ka konfime (2 an mwayèn) sou chak 100 000 moun k ap viv ann Ayiti, se vre, li parèt ba parapò ak lòt peyi yo. Se li ki pi ba pou dayè lè nou konpare ak lòt peyi Serge Madhère foure nan analiz li a. Men bagay la gate lè nou gade to enfeksyon an, sa vle di kantite ka ki konfime sou chak 100 moun yo teste. To Ayiti a se 16,7% e se pa li ki pi ba nan rejyon an, menm si se pa li ki pi wo nonplis nan Karayib la. Kiba (2,5%) ak Jamayik (6,9%) sanble se yo ki pi bon elèv nan klas la.

Menm si Ayiti miyò pase Repiblik dominikèn, malgre nou eseye kontwole efè kantite tès la sou analiz la, analiz Serge Madhère la montre gen pi bon pase nou (Jamayik ak Kiba). Kidonk li pa sifi pou nou kontinye ap di sa miyò ann Ayiti pase Dominakani, li lè pou nou konpare tèt nou ak sila ki jiska prezan jwenn pi bon rezilta yo nan klas la pandan n ap eseye fè plis tès posib.

« Se pou sa yo voye m lekòl, pou m ka aprann franse »:pou ki sa lekòl Ayiti se yon gaspiyaj tan

Jouk nan ane 2000 yo, youn nan bagay ki te plis domine espesyalis edikasyon nan monn lan se pwoblèm al lekòl la. Te gen twòp timoun sou planèt la ki pa t ka al lekòl. Peyi tou patou te pran gwo angajman, fè gwo pwomès, siyen gwo akò pou rekonèt edikasyon pou tout moun se yon minimòm pou devlopman kèlkelanswa peyi a. Vrèmanvre, te gen gwo pwogrè ki te rive fèt nan sans sa a. Pa egzanp, Nasyonzini rapòte an 2014, nan bilan li t ap fè sou Objektif Milenè pou Developman yo, soti 2000 rive 2012 pousantaj timoun ki frekante lekòl primè nan peyi an devlopman yo soti nan 83% monte nan 90%.

Gen anpil defi ki rete pou leve toujou nan kesyon aksè a, nan peyi tankou Ayiti jiska prezan sou chak 100 timoun nan entèval 6 rive 9 lane, gen 21 ki pa ka al lekòl. Menm si sa, mondyalman, ni ann Ayiti tou, pwogrè ki fèt nan zafè pousantaj timoun (ak ti fi) ki gen chans al lekòl se bagay ki ankourajan. Malerezman, prèske nan menm peryòd la espesyalis yo t ap pral reyalize gen yon lòt pwoblèm ki grav menm jan ak pa ale lekòl la: pwoblèm aprantisaj la. Sa yo dekouvri, li pa sifi pou timoun al lekòl oswa ka al lekòl. Timoun ka bouke jwenn lekòl epi yo pa met pye (pwofesè yo tou fò nan bay ratman). Pi tris toujou, yo ka bouke met pye lekòl la, epi yo pa aprann anyen.

Esther Duflo ak Abhijit Banerjee, de « pri Nobel ekonomi » resan resan, te rapòte nan liv Repenser la pauvreté yo a (Repanse povrete) ki te soti an 2011, yon to absanteyism pou timoun yo ki ant 14 ak 50% atravè monn lan. Yo al pi lwen. Yo rapòte rezilta chokan yon ONG ann End ki rele Pratham te jwenn nan sa ki gen pou wè ak sa timoun yo aprann tout bon sou ban lekòl yo. Sou 700 000 elèv Pratham te evalye o aza, 35% nan sa ki te gen ant 7 e 14 an yo pa t menm ka li yon paragraf byen senp, 30% sèlman te ka fè yon senp kalkil aritmetik. Rezilta nan lòt peyi an devlopman prèske ale nan menm sans lan. O Kenya, yon ankèt te revele 27% timoun 5yèm ane primè yo pa t ka li yon paragraf senp ann angle, 23% pa t ka li youn an kiswahili, 30% pa t ka fè yon divizyon byen senp. Nan peyi Pakistan, toujou dapre otè yo, 80% timoun twazyèm ane fondamantal pa t ka li yon paragraf nivo premye ane. Duflo ak Abhijit menm oblije mande tèt yo èske lekòl pa finalman fè timoun yo bliye menm sa yo te konnen deja, tankou konpetans kalkil anpil nan yo ka te devlope lakay nan ede paran yo kenbe boutik fanmi an? Antouka, tout chif sa yo aprann nou yon bagay, mennen koulèv la lekòl se youn, fè l chita se de, fè l aprann se twa.

Kesyon lang nan, mete sou pedagoji ak anviwònman ki pa adapte, vin konplike sitiyasyon an plis toujou, e egzanp Ayiti a montre sa. Anpil travay syantifik ak rekòmandasyon ofisyèl atravè monn lan souliyen enpòtans lang matènèl pou yon bon aprantisaj lekòl. Malerezman, Ayiti, kote pi fò timoun se kreyòl ki lang matènèl yo ak lang yo itilize chak jou nan tout sa y ap fè, lekòl itilize yon lang ki depaman ak reyalite y ap viv la. Nan rapò 2005 Education For All la (Edikasyon pou tout moun), yo te esplike aprann timoun yo nan yon lang yo pa konnen oswa pa metrize, se tankou mande yon moun fè yon travay san w pa ba l zouti pou sa. Imajine w ki dwe klouwe yon klou nan mi ak de men w de pye w, san ni mato ni wòch. Metòd yo itilize Ayiti a, kote kou, egzamen, eksetera ap fèt an franse oswa nan yon melanj pokofonik franse-kreyòl pandan timoun yo se kreyòl yo pale e konprann pi byen, pa fouti efikas. E se pa pawòl an lè. Gen omwen 2 seri rezilta nan rechèch syantifik ki fèt ann Ayiti ki montre fè lekòl an kreyòl t ap bay pi bon rezilta pase fè lekòl an franse (ceteris paribus). Yon premye kategori konsène aprantisaj timoun nan primè. N ap pran 2 rechèch kle ki konpare pèfòmans nan lekti timoun ki aprann an kreyòl ak pa timoun ki aprann an franse. Apre sa, gen rechèch tou ki montre menm pou matyè ak konsèp wo nivo nan matematik oswa nan syans nan nivo segondè, kreyòl la bay pi bon rezilta.

Nan nivo primè, youn nan bèl eksperyans yo rapòte se eksperyans Lekòl Matènwa a. Se yon lekòl nan Lagonav ki pran plezi nan inove pou rezoud yon seri defi – n ap tou pwofite souliyen efò yo fè pou entegre timoun kokobe (andikape). Kòm yo chwazi fè kou yo an kreyòl pou timoun yo, youn nan defi yo te dwe leve se jwenn liv pou timoun yo fè lekti an kreyòl. Ebyen ki solisyon yo jwenn? Yo fè timoun yo ekri pwòp liv yo an kreyòl apati ti istwa timoun yo ankò kreye oswa adapte!

Nan yon atik (ak tou yon rapò pi detaye) li pibliye an 2016, Michel DeGraff, nan MIT, konpare nan lane 2012-2013 pèfòmans timoun Matènwa (premye ak dezyèm ane) ak pa timoun nan 5 lòt lekòl ki nan zòn nan e ki itilize metòd tradisyonèl ki baze sou franse a. Li sèvi ak yon enstriman ki rele Early Grade Reading Assessment (EGRA), ki se yon pwodui anpil spesyalis nan edikasyon itilize pou evalye kapasite lekti, konpreyansyon tèks alekri ak aloral. DeGraff jwenn 2 kategori rezilta. Yon premye kategori montre elèv Lekòl Matènwa yo pi pèfòman, afiche yon skò medyan ki pi wo pase pa elèv ki pa nan Lekòl Matènwa yo, pou yon menm nivo. Nan ane ki vin apre a (2013-2014), apre yo fin eseye menm apwòch Lekòl Matènwa a nan lòt 5 lekòl yo, yo jwenn pèfòmans elèv lekòl sa yo nan lekti vin amelyore (sa ki nòmal) nan pwen pou yo vin pwòch pèfòmans elèv ki nan menm nivo ak yo nan Lekòl Matènwa (sa ki pa t kon sa avan). Kidonk, lekòl ki pa t santre pedagoji yo a sou kreyòl (ak aprantisaj aktif) te nonsèlman an reta nan pèfòmans lekti pa rapò ak Lekòl Matènwa, men apwòch Matènwa a te pèmèt yo ratrape nan reta yo a. Sa ki frapan ankò, Christine Low (ki se youn nan moun ki panse inisyativ Lekòl Matènwa a e ke m te gen plezi rankontre yon fwa) te esplike jan aprantisaj an kreyòl la pa t ditou anpeche elèv yo fè nòt pou franse nan egzamen leta…

Yon ti jan pi pre nou, an 2020 an, gen yon rechèch Guzmán ak kèk kolèg pibliye nan jounal Reading Research Quaterly, ki jwenn rezilta ki ale nan menm san ak pa DeGraff yo, ann Ayiti. Apati yon echantiyon 1189 elèv premye ane o aza (632 nan yo te sèvi kòm gwoup referans pou fè konparezon yo) nan 94 lekòl katolik Gonayiv ak Okap, otè sa yo teste efikasite yon pwogram lekti an kreyòl pou devlope kapasite lekti timoun yo. Gwoup referans lan menm te kontinye nan metòd tradisyonèl la (ki priyorize franse). Yo itilize menm zouti EGRA a pou teste 8 konpetans nan lekti lakay timoun yo (ladan yo genyen kantite lèt pa minit, kantite son pa minit, eks.). Analiz statistik yo fè montre nan fen premye ane a gwoup ki te suiv pwogram lekti an kreyòl la siyifikativman pi pèfòman nan lekti pase gwoup referans lan pou 6 kategori konpetans sou 8 sa yo te teste yo. Nan fen dezyèm ane fondamantal la, menm penpenp lan, te gen yon diferans pozitif e siyifikatif pou 6 nan konpetans lekti yo. Analiz regresyon ki fèt yo montre pwogram an kreyòl la pou bokou , e siyifikativman, nan diferans pèfòmans sa yo.

Yon moun ta ka di se pou timoun piti sèlman sa kenbe. Pou konsèp wo nivo ki gen pou manyen nan klas segondè yo, kreyòl la ka plis yon andikap pase yon avantaj. Se mòd prejije sa yo dayè anpil moun genyen sou kreyòl, yo pa kwè li kapab fè lasyans, pale matematik, devlope konsèp. Poutan se pa sa rechèch yo montre.

Anplis travay ki fèt nan lòt peyi ki montre konsèp yo pi byen pase lè yo anseye yo nan lang matènèl, gen yon tèz doktora Behrmann pibliye an 2018 ki montre klèman avantaj yon ansèyman matematik ak syans an kreyòl nan nivo segondè, soti nan klas 7yèm ane fondamantal rive nan filo. Otè a esplike yo te prezante menm kou a an franse bay yon gwoup an kreyòl epi bay yon lòt gwoup nan chak klas, ni pou matematik ni pou syans. Tout sa fèt nan yon lekòl ki pran fi sèlman nan depatman Lwès la, ak 139 elèv. Chak klas te separe o aza an 2 gwoup. Anvan kou a, gwoup yo te pase yon egzamen an rapò ak konsèp yo pral prezante yo a pou teste kisa yo konnen deja. Rezilta yo montre tou de gwoup yo te demare ak menm nivo konesans, pwen yo te fè nan ti tès demaraj la pa t siyifikativman diferan. Poutan, apre sa, tès yo fè yo sibi nan fen kou a revele elèv ki te suiv kou a an kreyòl yo pi byen konprann kou a e fè plis pwen pase gwoup ki te suiv li an franse a, ni pou matematik ni pou syans (sof nan de ou twa klas, nan chak ka).

Men pati ki pi enteresan nan travay Behrmann nan, se petèt pati kalitatif la. Malgre elèv sa yo konnen e konstate yo pi byen konprann nosyon yo an kreyòl, malgre yo rekonèt se lang sa yo konprann pi byen, se li yo pale lakay yo (e pou anpil nan yo se sèl yo ki ka pale franse lakay yo), yo rete kwè se franse ki ap ba yo plis chans reyisi. Analiz kalitatif la montre tou fonksyònman lekòl la menm, jan pwofesè yo wè e trete tout moun ki eseye pale kreyòl, tout sa yo kontribye nan devalorize lang kreyòl la nan je elèv yo, malgre elèv yo rekonèt si kou yo te fèt an kreyòl yo t ap konprann pi byen.

Menm si m p ap di anyen entèlijan an franse, pale m pale l la gentan fè m pase pou yon moun entèlijan, gen pwofesè ki p ap menm di m ki lè l ye si m adrese yo an kreyòl, m pa menm bezwen imajine kòman sa ye nan nivo inivèsite. » (Yon elèv reto)

Men temwayaj ki petèt pi frapan an, e se li nou site nan tit biyè sa a, se pa yon elèv ki di paran l yo se pou sa menm yo voye l lekòl, pou l aprann franse…

« Se poutèt sa menm yo voye m lekòl, pou m ka aprann franse. » (Yon elèv setyèm ane)

Se kòm si aprann lòt bagay yo te mwens enpòtan pase aprann franse. Petèt nan lekòl Ayiti a, lòt aprantisaj yo pa t janm enpòtan vre. Si yo te enpòtan, yo t ap fèt an kreyòl. Paske jan etid nou te prezante yo ak anpil lòt montre sa, pa gen pi bon lang pase lang manman pou aprantisaj toutbon rive fèt. Lekòl Ayiti pa ka kontinye fè timoun yo gaspiye 13 lane nan lavi yo pou yo ka (mal) aprann pale franse. Yon peyi tèt an wo p ap posib ak modèl lekòl tèt an ba sa a.

Lu pour vous: Les multinationales dans le système alimentaire

Référence de l’article

Rastoin, J. L. (2008). Les multinationales dans le système alimentaire. Revue Projet, (6), 61-69.

Mots-clés :

Grande distribution, industrie agroalimentaire, concentration, gouvernance des multinationales

Synthèse :

L’avènement du modèle alimentaire tertiarisé (Mait) aujourd’hui est le fruit des effets conjugués de différents facteurs historiques, économiques (le marché), socioculturels (démographie, genre, urbanisation, etc.) et technologiques (de l’invention du feu jusqu’aux développements récents des NTIC et des biotechnologies en passant par la révolution industrielle).

Les services et les marges représentent à eux seuls 50% du prix moyen des aliments dans les pays à haut revenu. Dans le Mait, des entreprises marginales de type TPE/PME et de puissantes multinationales coexistent : les structures de marché y sont donc duales.

Les chiffres d’affaires des multinationales concentrent le tiers de ceux de toute l’industrie agroalimentaire, qui elle-même domine l’industrie manufacturière de nombreux pays. Les plus grandes firmes du monde se retrouvent dans la grande distribution alimentaire.

Le paradoxe du Mait est d’être basé à la fois sur une logique de concentration accélérée des entreprises et sur une logique individualiste au niveau de la consommation.

C’est en amont de la production agricole, au niveau de la fourniture d’intrants et de matériels agricoles que la concentration est la plus marquée avec une présence forte –et controversée- des multinationales. De façon plus générale, une quarantaine de multinationales, dont une majorité provenant des États-Unis, dominent le système alimentaire mondial. Toutefois, la montée des fonds d’investissements et la constitution de multinationales dans certains pays émergents (Chine, Inde, Argentine, Brésil, Mexique) pourrait modifier le paysage. De plus, à cette concentration s’ajoute un intérêt renouvelé des grandes firmes agro-alimentaires pour l’intégration verticale de la production agricole. Les intérêts motivant ces évolutions soulèvent des préoccupations majeures en matière d’équité des rapports et des externalités négatives de la production.

Deux forces contradictoires sont à l’œuvre au sein de ces grandes firmes. Les intérêts des actionnaires les tirent vers la maximisation du retour sur investissement à court terme et la valorisation des actions à moyen et long terme. Mais ces horizons peuvent varier selon le type d’actionnaires (les spéculateurs visant un horizon plus rapproché que les familles fondatrices et les investisseurs individuels). La recherche de rentabilité maximum à court terme peut fortement motiver à placer des parts croissantes du capital sur les marchés financiers, et les risques associés à ces placements soulèvent de graves enjeux de sécurité alimentaire qui sont peu abordés. Quant à l’autre force, elle est portée par les parties prenantes (stakeholders) qui semblent tirer ces firmes vers des objectifs de développement durable et de façon plus éclatée, vers des objectifs d’équité salariale (salariés), d’amélioration du rapport qualité/prix (clients et consommateurs), de transparence (société civile). Quant au gouvernement, les objectifs qu’il porte vis-à-vis de ces firmes sont ambigus.

Les grandes firmes exploitent trois ressources stratégiques pour atteindre leurs objectifs.

Leur portefeuille de produits est de plus en plus simplifié et sophistiqué en même temps. Ainsi, voit-on par exemple les entreprises de la chimie en amont de la production agricole se spécialiser soit en production de semences, en santé végétale et animale ou en production d’engrais. L’autre aspect mentionné dans l’évolution du portefeuille de produits des grandes firmes renvoie à la symbolique du produit, notamment par la mobilisation des concepts de santé, de terroir et des outils du marketing en général (cas de Nestlé).

La décision de localisation des filiales de ces grandes firmes à travers différents pays dans le monde constitue un deuxième outil stratégique. On les voit s’implanter surtout dans des pays où le pouvoir d’achat est élevé ou augmente. Pour les filiales intervenant dans la fabrication, la possibilité de profiter d’un avantage comparatif dans le pays d’implantation est un critère de décision, ce qui soulève des questionnements quant à la concurrence avec les firmes des pays hôtes et à la possibilité de marginalisation de certaines zones de production agricole après l’entrée des filiales de multinationales.

Enfin, ces firmes misent sur une organisation et un management qui les orientent vers une concentration des données au sommet et la répartition des filiales à travers le monde selon un critère coûts/avantages.

Le caractère global (voire glocal) de ces grandes firmes et l’énorme pouvoir de marché dont elles peuvent disposer justifient les questionnements qu’elles soulèvent. Malgré ce pouvoir, parfois comparable à celui des gouvernements, ces firmes ne sont pas parvenues à réduire de façon satisfaisante la faim dans le monde. Elles contribueraient même à l’apparition de véritables problèmes de santé publique (obésité, diabète, cancers, etc.). De plus, les inégalités salariales qui existent au sein de ces grandes firmes et les disparités qu’elles peuvent provoquer entre régions et entre pays montrent les limites de ce modèle. Cela amène l’auteur à plaider pour un modèle alternatif basé sur la proximité.

Discussion critique

L’article est ambitieux. Il s’agit de présenter le système alimentaire mondial. On voit l’auteur, certes connu pour ses travaux sur le système alimentaire à l’échelle mondiale, dresser en seulement quelques lignes l’histoire du système alimentaire mondial. On peut douter que cette analyse soit complète et prenne en compte toutes les dimensions de la question. L’esprit de synthèse de l’auteur est certes remarquable, mais parfois il conduit à un discours discontinu où tantôt l’auteur parle de l’industrie agroalimentaire en général et tantôt il se concentre sur les multinationales dans le système alimentaire moderne.

Il est également déplorable de voir que l’auteur mélange sa position personnelle sur certaines questions controversées avec la partie scientifique de son analyse. Par exemple, l’auteur présente à la fin de l’article les grandes firmes comme des sources de pandémies comme les cancers. D’abord, il n’est pas sûr qu’on puisse parler de pandémie pour les cancers. Ensuite, il n’y a pas de consensus scientifique général sur les relations entre biotechnologies ou les pesticides et les cancers : les études les plus alarmantes sur la question et qui font autorité parlent à la rigueur de « cancérogénicité probable ». Certes, les préoccupations de l’auteur sont pertinentes compte tenu de l’énorme pouvoir  de ces multinationales (je ne sais pas s’il est rigoureux de parler de « pouvoir de marché » comme l’auteur), mais l’article accuse un manque certain de rigueur et de recul.

Ce qu’on peut retenir

Le système alimentaire mondial est basé sur un modèle alimentaire agro-industriel tertiarisé. Ce système dual est dominé par de grandes firmes multinationales, avec des petites firmes en marge. Les plus grandes firmes du monde se retrouvent dans la grande distribution alimentaire et les entreprises de l’industrie alimentaire figurent parmi les plus grandes de l’industrie manufacturière en général dans de nombreux pays. Les grandes firmes sont tirées par les objectifs contradictoires de leurs actionnaires et des parties prenantes (salariés, société civile, etc.), respectivement basés sur la maximisation du retour sur investissement à court ou moyen terme et la valorisation du capital et sur le développement durable. Ces firmes mobilisent trois principaux leviers stratégiques pour se développer : un portefeuille de produits spécialisé ou misant sur la symbolique (santé, proximité, etc.), une localisation des activités un peu partout dans le monde mais fonction de certains critères (marchés démographiques solvables, avantages comparatifs) ainsi qu’un management raisonné.

COVID-19: Yon siy gri?

Nan ti liv M ap li ak kè kontan #3 a, te gen yon istwa ki te rele « Fè wè pa dire ». Ladan, yon nèg ki te konn gade bèt deside òganize yon kanbiz pou zanmi li yo, e li tou pwofite envite tout bèt lakay li vin nan fèt la. Tout bèt yo, an bon entèlijan, te refize envitasyon an, sof kòmè kodenn. Nou tout konnen kòman istwa a te fini, ak « kòmè kodenn ki defile de pye an lè sou tab » la. Istwa a fè kòmè kodenn pase pou egare, kòm si se sèl li ki pou ta gen yon konpòtman konsa. Epoutan, si sa t ap pase toutbon, gen anpil chans pou pifò nan bèt yo ta aksepte envitasyon an. Si moun k ap gade yo a te konn byen trete yo, ba yo manje, pa t gen okenn rezon pou yo te panse moun sa t apral fè yo mal oswa anvi manje yo brid sou kou, soti jodi rive demen. An reyalite, moman kote gadyen an deside chanje konpòtman an, nan inivè bèt yo, li pa yon bagay ou ka prevwa. Se rete y ap rete, san rezon, yo wè van an vire.

Nan yon liv ki pote tit Black Swan: The impact of the highly improbable, Nassim Nicholas Taleb (ki pran plezi nan kritite ekonomis yo) te analize yon seri fenomèn li dekri kòm « Black Swan » (oswa Siy Nwa). Sa ki pase, zwazo yo rele siy lan, nan peyi Nò planèt la yo gen tandans gen plimay blan, men sa ki nan pati Sid yo gen tandans gen yon koulè blan melanje ak nwa oswa menm 100% nwa nan ka peyi Ostrali (Cygnus atratus). Kidonk pou anpil Ewopeyen, pandan lontan, ki di siy te di koulè blan. Taleb itilize imaj chokan siy nwa a (pou yon moun ki konn blan yo sèlman) pou montre efè sa fè lè nou pantan sou yon bagay kosmoloji nou an pa t pèmèt nou imajine. Twa karakteristik gwo evènman Taleb rele « siy nwa » yo se: 1) yo parèt prèske enposib (e evènman pase yo pa vrèman ka pèmèt ou prevwa l) 2) lè yo resi rive, yo gen gwo enpak (sou mantalite yo, sou reyalite a menm-ekonomi an, fason nou fonksyone, eks.) 3) malgre yo te prèske enposib pou prevwa, anpil moun pral chèche jwenn yon esplikasyon pou yo k ap fè yo parèt nòmal, previzib, lojik.

Nimewo 3 a ta sanble se rezilta 2 tandans natirèl nou genyen. Yon bò, genyen byè konfimasyon an ki pouse nou seleksyone nan rechèch n ap fè sa ki koresponn ak kwayans oswa konesans nou gen deja. Lè konsa nou gen tandans ekate yon seri evènman, kòz, ak faktè ki te ka pwodui menm rezilta n ap chèche esplike yo. Lòt tandans natirèl la, se bezwen nou toujou santi pou nou bay bagay yo sans. Nou renmen kreye diskou lè bagay yo fin pase, bati istwa (« narrative fallacy ») ki souvan lineyè alòske reyalite a konn plis sanble ak yon madjigridji oswa yon melanj chans, malchans, ak chimen tou trase. Istwa yo souvan pi klè, pi lojik nan liv istwa yo pase lè n ap viv yo layv.

Sa pa vle di sa Nathan Watchel rele yon « istwa regresif » la li pa itil anyen non. Okontrè, yon istwa kote se leprezan an ki ap ede nou konprann lepase kapab gen tout sans li kòm metòd, jan rechèch solid otè tankou Karl Marx oswa Philippe Descola montre sa. Sa pa vle di nonplis travay prediksyon an enposib, e nou konnen ekonomis yo renmen sa. Sa pito raple nou jan sa riskan pou nou ap predi lavni sou baz sa ki pase sèlman apati jan nou viv li alèkile, san nou pa kite okenn plas pou sa nou konnen nou pa konnen yo.

Sa gen kèk jou m t ap pale ak yon pwofesè sou pandemi COVID-19 la. Li se yon spesyalis nan ekonomi konpòtman. M t ap di l jan pil esplikasyon rasyonèl y ap devlope nan medya yo ak obsesyon pou tabli seri etap lineyè ki ta mennen nan pandemi an fè m panse a teyori siy nwa a. Li te di m wi, se yon ka klasik. Apre sa, m vin tonbe sou tèks sou nèt la k ap debat si COVID-19 se yon siy nwa oswa yon siy blan, pafwa san bay twòp agiman. Men annapre, m vin ap mande tèt mwen si nou pa annafè ak sa m te ka rele yon siy gri pito (an pasan, sa egziste vre, se pitit siy nwa yo ki konsa) oswa yon siy blan ki gen kou nwa.

Se vre, jan anpil spesyalis montre sa e sou baz istwa limanite ak sou baz dènye pandemi yo, nou te konnen sa t ap finalman rive yon jou oswa yon lòt. Anpil spesyalis tou te alète sou mank preparasyon monn lan pou yon pandemi konsa. Menm gen yon endèks, Global Health Security Index, ki egziste e ki chak ane klase peyi yo an fonksyon nivo preparasyon sistèm sante yo a fas ak gwo tonton defi sa yo. Endèks sa a te gentan montre aklè nivo vilnerablite kèk peyi. An menm tan, pa gen moun, menm ekspè yo, ki te konnen sa t apral pase kounye a. Katastwòf yo tankou devwa d mezon pou elèv k ap kalblennde, yo toujou panse y a gentan, se pa pou demen, jiskaske demen rive sou yo. An reyalite, katastwòf yo pi mal, nou pa menm konn ki lè y ap rive e malgre sa nou lage nan fè vagnè.

Evènman siy nwa yo ka difisil pou prevwa, men nou ka aprann jere yo pi byen lè yo parèt tèt yo, pa gen dout sou sa. Yo pa toujou negatif nonplis, menm Entènèt Taleb konsidere li kòm yon siy nwa. Asimov se yon otè syans fiksyon m renmen anpil. Malgre pouvwa imajinasyon l, m pa sonje li te janm rive devine nan woman l yo posiblite pou ta gen entènèt e pou n ap sèvi avè l jan n ap fè l jounen jodi a.

Siy nwa yo ka enprevizib, men siy gri m te pale pi wo a gen yon avantaj li ofri nou ki ka pèmèt nou pi fasil met men sou li: li previzib, nou sèlman pa konnen ki lè ak kòman l ap parèt. Pandemi aktyèl la se petèt yon bon egzanp. Men chanjman klimatik yo ta ka antre ladan tou. Malgre egzistans senaryo ki sofistike, nou pa ko janm ka konnen vrèman kòman lavni ap ye. Nou pa pare pou senaryo katastwòf yo dekri nan liv tankou The Uninhabitable Earth la. Peyi yo dwe nonsèlman fè tout sa yo kapab pou sa pa dejenere, men tou kòmanse depi kounye a, adapte a avni sa ki gen anpil chans pou rive a si nou pa rele sou kò nou.

Bwasewo Ayisyen lè peryòd zafra nan Dominikani

Ayisyen k ap koupe kann Dominikani
Foto: Batay Ouvriye/Piet den Blanken

Zafra se peryòd rekòt kann nan ane a. Se moman kote moun al koupe kann. Se yon mo panyòl, men Ayisyen sèvi avè l tou (nou menm jwenn li nan diksyonè agrikòl Pierre Vernet a). Sa pa etonan, bwasewo Ayisyen konn regilyèman al koupe kann Dominikani, men nan lòt peyi tou tankou Kiba. Alòs, depi nou tande zafra Ayiti, se plis Dominikani ki monte nan tèt nou, e se nòmal. Vremanvre, nonsèlman peyi sa se vwazen nou, nou gen yon long istwa, depi komansman 20yèm syèk la, deplasman Ayisyen ki pral Dominikani al travay, chèche lavi miyò ak opòtinite oswa pou yo ka mawon peyi a nan epòk kriz.

An 1966, yon antant gouvènman Ayisyen (epòk Duvalier) ak gouvènman dominiken t apral pèmèt leta dominiken vin chèche travayè Ayisyen pou al travay Dominikani. Yo te rele sistèm sa a « anbochay ». Nou dwe raple tou leta dominiken dirèkteman enplike nan endistri kann nan. Pou nou ka konn plis sou pratik ofisyèl yo te rele anbochay la (e ki pa egziste ankò an prensip), mwen envite nou koute yon emisyon spesyal sou sa ki te fèt nan radyo an 1986 apre depa Jean-Claude Duvalier. Yo pale ladan tou poukisa koupe kann nan pa dominikanize (pouki dominiken pa vle fè l) e pouki se sou fòs travay Ayisyen jiskaprezan endistri sa a konte e se sou leta dominiken ap geri bosko l. Men sitou, genyen temwayaj 2 ansyen « travayè » Ayisyen ki te konn koupe kann Sendomeng. Youn nan yo di klèman se vann yo te vann li pou al koupe kann Sendomeng, li konpare sa ak esklavaj e li rapòte nan ki kondisyon malsite, maltouche, maldòmi, malmanje li t ap viv). Kidonk, kondisyon travay Ayisyen k al koupe kann Sendomeng yo pa t janm dous.

Ayisyen bò fwontyè konn travèse fwontyè a tou, sitou lè zafra (ki dire 6 mwa), pou al koupe kann Sendomeng. Dominikani konn mete moun menm pou al rekrite travayè (buscones). Bwasewo yo konn ale pou travay, anpil fwa sou baz fo pwomès (yo pwomèt yo bon kondisyon) epi lè yo rive yo pa ka tounen lakay.

Stati legal Ayisyen ki pral oswa k ap koupe kann Sendomeng yo souvan pa klè e leta dominikenpa fè twòp efò pou korije sa. Zòn pwodiksyon kann yo pwoteje tankou se te prizon. Batey yo se kote travayè yo rete, dòmi, elt. lè yo pa nan chan kann. Genyen ki fè pitit pandan yo enstale a e se anba mizè pou timoun sa yo jwenn rekonesans ofisyèl kòm Dominiken. Pou nou ka konn plis sou kondisyon Ayisyen nan batey yo, mwen envite nou li yon rapò NHCR, yon òganizasyon k ap defann dwa imigran Ayisyen, te pwodui nan fen ane 90 yo. Rapò a pale de lavi Ayisyen nan Dominikani (500 000 alepòk), sitou nan Batey yo ak nan lòt sektè ekonomik (tankou konstriksyon), anplis kann nan, kote kondisyon travayè Ayisyen nan Dominikani pa yès ditou. NHCR montre tou gen yon veritab rezo mafya, polisye ak militè ki ap viv sou do malere Ayisyen ki nan koupe kann yo, soti sou travèse fwontyè rive nan batey yo. Gen rechèch pi resan tou ki fèt sou sa ki montre Ayisyen nan batey yo toujou ap viv gwo diskriminasyon, epi gen liv foto ki pibliye ki montre kondisyon moun nan Batey yo atravè yon seri foto ki alafwa byen pran e tris. M te gen chans tonbe sou youn, e dlo te prèt pou sot nan je m.

Alaverite, endistri kann Dominikani an kòmanse pran kou e gen batey ki oblije oryante nan lòt sektè. Men toujou gen koupe kann epi bwasewo Ayisyen oswa abitan batey yo toujou ap mal viv. NCRH, nan rapò li a, te raple tou jan istorikman leta dominiken konn sèvi ak mas Ayisyen ilegal yo kòm mwayen presyon atravè menas depòtasyon oswa nan strateji politik ak diplomatik li. Menm Dominiken ki desandan Ayisyen pa toujou epaye. Arè 168-13 ak lwa natiralizasyon 169-14 la ki fè plis pase 100 000 Dominiken vin san patri, san peyi, pwouve sa e raple nou enpòtans pou rete veyatif devan yon leta dominiken ki komèt masak deja sou pèp Ayisyen nan Dominikani, pou pa gen lòt « kout kouto« . Kilè leta ayisyen tou ap pran men l pou Ayisyen rejwenn eskanp figi l isit kou lòtbò dlo epi viv nan diyite? Pou zafra sispann atire jèn nou yo Dominikani, malgre move kondisyon travay yo?

Derivasyon enplisit

Pwòf AP pote yon lòt biyè tou cho pou nou sou teknik derivasyon enplisit la.

Yon rivyè k ap fè S.

Li konn enteresan pou n gade ki chemen yon dlo ki soti nan tèt yon mòn pran pou l desann nan pye mòn nan. Se yon chemen ki fè S. Se paske dlo a ap chache pi bon pant la pou l desann. Lè n ap gade televizyon lè y ap bay bilten meteyo, nou ka petèt konn ap mande tèt nou ki jan prezantatè a fè konnen ki direksyon van an ap pran, oubyen kijan avyatè a fè konn ki direksyon pou l bay avyon an pou van pa ba l twòp pwoblèm. Enben se fonksyon enplisit yo k ap ede n konprann epi reponn tout kesyon sa yo.

Jeneralman fonksyon nou abitye kontre yo gen yon varyab ki depann de lòt la. Pa egzanp nan yon fonksyon y=f(x) , x pote non varyab endepandan tandiske y pote non varyab depandan. Pou eksprime y ou bezwen x , yon ekwasyon konsa rele ekwasyon eksplisit. Lè n pran ekwasyon y=f(x)=\sqrt{\frac{x^{3}+5x}{x^{3}+3x-8}} se yon fonksyon eksplisit. Li byen fasil pou kalkile derive sa a ak derivasyon logaritmik nou sot wè pi wo a. Tandiske nan yon fonksyon y kote, tankou la, x^{3}+y^{3}=6xy , li pa fasil e li menm enposib pou ekri y tankou yon fonksyon ki depann de x sèlman. Tip fonksyon sa yo makònen varyab yo ki se x ak y nan yon relasyon nou rele relasyon enplisit. Yon relasyon konsa ka ekri sou fòm f(x,y)=k kote k se yon eleman nan ansanm reyel yo, \mathbb{R}. Sèl yon lojisyèl kalkil fomèl ki ka rive eksprime y jan nou bezwen an, men…ekspresyon an ap makawon.

Erezman li pa nesesè pou n eksprime y kòm yon fonksyon ki depann de x aklè pou n kapab kalkile derive li. Depi tou de bò ekwasyon an derivab (depi derive a egziste), n ap annik derive chak bò yo apa. Tankou :

Nou dwe jwenn yon ekwasyon ki pemet nou izole y' (se sa jeneralman nou rele tire a). Nou dwe toujou sonje n ap derive y pa rapò ak x . Sa m sot di la a ka petèt pi klè si m aplike l sou ekwasyon ki pi wo a :

Rive nan pwen sa a, li enpòtan pou n raple w kèk ti detay sètènman nou te konnen deja. M vle pale de règ derivasyon fonksyon konpoze yo ak derive fonksyon ekspozan yo.

Si n se yon eleman nan \mathbb{R} epi f(x) se yon fonksyon nou ka derive. Derive fonksyon \left[f(x)\right]^{n} ka pa parèt evidan pou yon moun. N ap itilize nosyon sou derive logaritmik yo nou te wè nan biyè anvan an pou n fè sa parèt klè kou dlo kokoye pou ou.

Pou n kalkile derive fonksyon sa a, an n poze fonksyon an egal ak z (z=\left[f(x)\right]^{n} kote y=f(x) ) epi n ap pran logarit fonksyon z la.

Nou ka remake, nan kolòn derive logaritmik la, nou rive jwenn byen fasil fòmil jeneral derive fonksyon puisans (D_{x}(x^{n})=nx^{n-1} ). Demonstrasyon fòmil bazik sa a souvan sèvi ak fòmil binom Newton nan, an jeneral pou ka kote ekspozan an se yon nonb antye. Men e si ekspozan an se yon fraksyon? Menm si fòmil binom Newton nan ka jeneralize pou ka ekspozan ki se fraksyon yo, nan fen biyè sa ou pral wè kòman byen fasil, gras ak derivasyon enplisit, nou ka jeneralize fòmil derive fonksyon puisans lan pou ka kote ekspozan an se yon fraksyon.

Kidonk, pou nou retounen

Pou ekwasyon nou gen pi wo a, sa ap bay :

Nou vin genyen

Donk, apre nou fin tire y'

Fonksyon yo rele fonksyon enplisit sa yo, jeneralman nou jwenn yo nan domèn sa yo : meteyowoloji, ayewodinamik, elektwonik, topografi, jeoloji, ekonomi, elatriye. Fonksyon sa yo detèmini yon fanmi koub yo rele liy nivo oubyen koub nivo, koub endiferans nan mikwoekonomi, koub izotèm, liy izoba, liy chan, liy kouran, suivan domèn y ap itilize yo a. Liy sa yo souvan pèpandikilè ak yon lòt fanmi koub ki se souvan sa nou konn pi bezwen an. Prefiks izo oubyen eki devan mo sa yo tradui yon koub kote grandè fonksyon an reprezante a gen menm valè a sou tout pwen ki fòme koub la.

Egzanp :

Izoba : koub ki endike tout pwen kote presyon an se menm bagay

Izotèm : koub ki endike tout pwen kote tanperati a se menm bagay

Ekipotansyèl : koub ki endike tout pwen kote potansyèl la se menm bagay

Pou yon tèmisyen konnen nan ki direksyon ekoulman chalè ap fèt li itilize koub izotèm yo. Fanmi koub ekoulman chalè a toujou pèpandikilè ak fanmi koub izotèm yo.

Si n konsidere de fonksyon sa yo :

Premye reprezante yon fanmi ipèbòl epi dezyèm nanreprezante yon lòt fanmi ipèbòl ki genyen dwat y=\pm x yo kòm asenptòt. Nou pral montre chak koub nan premye a pèpandikilè ak chak koub nan dezyèm nan.

Ekwasyon (1) an ak (2) montre nou nan chak pwen kote koub nan chak fanmi yo kontre, pant tanjant yo se opoze envès youn ak lòt. Nou te aprann si pwodui pant de dwat egal ak -1, de dwat sa yo pèpandikilè. ( Gade desen pi ba a.)

Reprezantasyon grafik fanmi koub yo.

Jan nou te anonse sa a, ou kapab sèvi ak derivasyon enplisit pou ou demontre fòmil derivasyon fonksyon puisans lan (D_{x}(x^{n})=nx^{n-1} ) valab menm lè ekspozan an se yon fraksyon (yon nonb rasyonèl ki pran fòm n=\frac{p}{q}, kote p, q se de nonb antye epi q\neq 0 ). Ebyen, nan ka sa a, teknik la se defini yon fonksyon y=x^{\frac{p}{q}} , epi poze y^{q}=x^{p} . Konsa ou ka aplike fòmil derive fonksyon puisans lan sou chak manb pandan ou ap itilize metòd derivasyon enplisit lan. Sa w panse si w eseye?

Wout kwochi a konn pi kout: derivasyon logaritmik


Jodi a, se yon jou espesyal. Se premye kontribisyon nou resevwa nan men yon lektè blòg la. Biyè jodi a, se Pwofesè AP ki pote l pou nou. Lajès li san limit: li gentan gen yon lòt biyè k ap kuit.


Biyè ki te vin anvan an sou zafè derive yo te fè yon bèl rale sou kijan yon moun k ap aprann Matematik pa dwe twonpe tèt li sou dispozisyon li dwe pran pou l byen fè Matematik.  Li pa ra pou yon moun tande yon elèv k ap pale ak yon lòt pou l di: « Mwen menm se mat m renmen paske l pa gen pa kè ladann ». Yon moun ki di sa li twonpe tèt li. Se sèlman lè w konn teyori a byen ou ka metrize matyè a. Si gen yon matyè ki gen plis memorizasyon ladann se matematik. Nou dwe etidye epi memorize chak teyorèm, chak kowolè ak chak definisyon. Se lè sa a n a prèske pare pou nou konprann matyè a.

Si gen yon matyè ki gen plis memorizasyon ladann se matematik.

Pou nou fè suit a biyè ki te pale sou Metòd derivasyon Feynmann nan, jodi a nou pral pale sou Derivasyon logaritmik.

Kèk pouvwa fonksyon logarit la

Nou te wè kijan Metòd derivasyon Feynmann nan se yon zouti puisan pou nou kalkile derive fonksyon konplike ki gen ekspozan, pwodui, divizyon plizyè fonksyon. Pou sa te fèt nou te itilize fòmil derive yon pwodui . Men lè kantite fonksyon ki nan pwodui a depase 3, demonstrasyon sa a ka twò lou. Granmesi yon fonksyon nan Matematik la ki rele logarit (\log oubyen \ln ), travay sa a vin pi fasil, paske fonksyon sa a gen kèk pwopryete ki enteresan lè yo aplike l sou yon pwodui oubyen yon divizyon plizyè fonksyon.

Sa nou ka jeneralize, nan ka pwodui a, konsa:

Ti bemòl nou dwe mete, fonksyon f la dwe yon fonksyon ki pa anile, paske derive logaritmik yon fonksyon se

Nou konnen li pa posib pou n gen zewo kòm denominatè. Si fonksyon f la se yon fonksyon ki pran sèlman valè ki pi gwo pase 0 ( \forall x \in \mathbb{D}_f, f(x)>0), derive logaritmik la fè yon sèl ak derive fonksyon konpoze (\ln f ) la.

Sa vin ba nou, pou yon fonksyon f=u\cdot v\cdot w\cdot z

Kidonk,

Fòmil sa a se menm ak sa nou te jwenn nan biyè sou metòd Feynman lan.

Yon egzanp pou nou fini.

An nou di ou gen pou w kalkile derive yon fonksyon konsa:

Nou ap jis pran logarit 2 manm yo:

Fè m konfyans, si n te pase nan metòd tradisyonèl la, nou t ap fini wi. Men chimen an t ap long.

Non se non, wi ka non

Jounen 8 mas 2019 la se te jounen entènasyonal fanm yo. Gen kote yo rele l jounen mondyal dwa fanm yo. Ayiti, m plis konn tande yo di jounen mondyal olye jounen entènasyonal, men nou dakò se de gouden ak senkant kòb. Jounen sa a se yon okazyon pou moun, sitou gason, reflechi sou nosyon konsantman an nan rapò ak lòt sèks la. Kòm mwen gen pwojè yon seri biyè sou konsantman k ap dodomeya depi kèk tan, m ap tou pwofite okazyon sa a pou m batize pwojè a, sa w panse? Men te m tou di w depi kounye a, konsantman nou pral bat bouch sou li nan biyè sa a, se pa konsantman seksyèl (sèks se yon sijè ekonomi tou wi, men n ap kite diskisyon sa a pou yon lòt lè). Sou sijè konsantman seksyèl la, pou moun ki anvi fouye pi fon, revi Raisons politiques la te konsakre yon dosye sou sa sèlman an 2012, nou ka li entwodiksyon an la. Men jodi a nou ap demare pito ak yon seri biyè k ap konsantre yo sou pwoblematik konsantman an nan domèn rechèch oswa lasyans.

Seri biyè sa a gen 6 objektif:

 1. montre kote nou soti pou kesyon konsantman an vin gen tout enpòtans sa a nan rechèch jounen jodi a
 2. klarifye jan yo defini oswa kadre, etikman palan, nosyon konsantman an aktyèlman
 3. diskite sou pwoblematik konsantman an nan kontèks syans sosyal ak syans moun yo
 4. diskite sou ka patikilye rechèch nan peyi an devlopman yo
 5. gade si pwosedi konsantman yo ka afekte to repons nan rechèch kantitatif yo
 6. bay kèk konsèy pratik pou etidyan ak chèchè yo lè yo ap pran an kont aspè etik sa a nan rechèch yo ap mennen.


Biyè jodi a ap plis kouvri de dènye objektif yo (5 ak 6), menm si n ap fè ti pase rapid sou lòt yo. Kesyon presi nou ap poze tèt nou an se: èske pwosedi pou mande patisipan yo si wi ou non yo dakò patisipe nan ankèt k ap fèt la (sou baz bon jan enfòmasyon yo genyen) p ap fè mwens moun patisipe nan rechèch la? Nan yon sans ki pi laj, èske rechèch syantifik pa t ap pi fasil si pa t gen koze verifye si moun yo dakò patisipe nan rechèch k ap fèt la? Pou nou reponn kesyon sa yo, n ap suiv twa (3) etap: 1) n ap klè sou sans mo yo ak sou kontèks la 2) n ap met chak kan yo kanpe nan deba a 3) n ap bay pozisyon nou ak kèk leson/konsèy etidyan yo ak save k ap fè rechèch kapab tire.

Rechèch k ap fèt sou moun oswa avèk moun: pwoblèm etik

Ki mak fabrik rechèch k ap fèt sou moun oswa avèk moun yo? Nan yon antre ki rele Syans ak sosyete nan Encyclopædia Universalis, Schatzman ak Mayor (2018 ) te manyen kesyon sa a. Pou otè sa yo, kontrèman ak fizisyen an, pa egzanp, ki pa gen pou l mande atòm l ap etidye a si li dakò ou pa dakò, nan syans sosyal ak syans moun yo, chèchè dwe pran an kont kapasite sijè l ap etidye a (kontrèman ak atòm nan ki se yon senp objè) genyen pou li reflechi epi bay dizon l sou sa k ap fèt la. Sijè a se li ki objè a. Se rapò moun-moun sa a ki ta sanble mennen tout kesyon etik nou pral wè yo, menm si sa pa vle di syans natirèl yo pa gen lo kesyon etik pa yo.

« Konfizyon sa a ant sijè a ak objè a (…) se yon mak fabrik syans moun yo. » (Schatzman ak Mayor, 2018 ) (Tradiksyon: Kreyonomi)

Woy! Men yon mo: etik. Ki sa nou vle di lè nou ap pale de etik nan domèn rechèch? Pou n kout, se yon refleksyon sou sa rechèch la ta dwe fè, fason li dwe fè l ak tou sou sa li pa ta dwe fè (Morange ak Schmoll, 2016). Kidonk rechèch, espesyalman rechèch k ap fèt ak moun oswa sou moun, mache ak yon lo kesyon oswa pwoblèm etik. Malgre pwoblèm sa yo reyèl, se avan-yè la yo sanse resi kòmanse ba yo atansyon tout bon nan pratik lasyans. Pandan lontan, yo te fèmen je sou yo (Métayer, 2002). Monn lan kòmanse pran sa o serye toutbon se apati Kòd Nuremberg la an 1947. Kòd sa a, ki te pibliye nan yon kontèks apre-gè, genyen yon lis 10 prensip ki te sèvi pou jije kriminèl gè yo. Tribinal espesyal ki t ap jije moun sa yo te trete dosye plizyè doktè ak syantifik an jeneral ki te komèt yon seri « abi » sou moun. Men kèk nan abi yo te komèt yo Métayer (2002) site nan liv li a:

 • Fè ekspre blese moun pou ka etidye kòman java a ap enfekte
 • Teste jis nan ki pwen moun ka sipòte fredi (jouk sa rive touye moun nan)
 • Fè ekspre bay moun tifis ak malarya
 • Teste nan ki pwen moun ka sipòte doulè
 • Chèche bloke pouvwa fè pitit moun: foure fòmòl ak nitrat ajan nan bouboun fanm (sa ki te lakòz plizyè santèn fanm mouri nan soufrans)

Kòd Nuremberg la t apral genyen anpil enfliyans ann apre. Anpil gwo dokiman sou kesyon an ki vin vini t apral baze sou li, tankou Deklarasyon Helsinki a (1964) ak Rapò Belmont an (1979). Se Rapò Belmont sa a ki pral premye mete aksan sou yon lis 3 prensip etik pou gide alèkile rechèch k ap fèt ak moun. 3 prensip klasik sa yo se : respè pou mounite moun (baz li se kesyon konsantman an, jan nou pral wè sa), byenveyans epi jistis. Se nan menm epòk sa a komite etik k ap kontwole aktivite rechèch yo kòmanse enstale tèt yo. Pou yon analiz detaye twa prensip sa yo, nou kapab gade paj 8-12 nan dokiman 240 paj sa a: Etik rechèch k ap fè avèk moun. Ayiti tou genyen kèk komite etik, tankou nan MSPP genyen yon Komite Nasyonal Byo-etik. Genyen enstitisyon ki genyen pwòp komite oswa kòd etik yo. Poudayè, si ou vle ou kapab ranpli ti fòmilè anonim sa a pou ede nou resanse lis komite ak kòd etik ki egziste nan enstitisyon Ayiti yo. Klike sou lyen sa a: fich sou komite ak kòd etik ann Ayiti oswa ranpli fòmilè sa a pou pi fasil. Ranpli ou ranpli fichye sa yo se ap siy konsantman ou pou patisipe nan rechèch patisipatif sa a Kreyonomi ap fè a (nou pa ka pa suiv pwòp prèch nou).

Jan nou te di sa a, pou biyè sa a, aspè etik k ap enterese nou nan aktivite rechèch yo se koze konsantman an (ki ta prensipal fason nou montre nou gen rekonèt mounite ak granmounite patisipan yo). Tèm teknik yo itilize pou pale de konsantman sa a se « konsantman eklere » (« consentement informé/éclairé » ou « informed consent » ann franse oswa angle). De ki sa n ap pale menm? Gen yon dividal definisyon. N ap pran 3 ladan yo. Premye a nou jwenn li nan sous la, Kòd Nuremberg la.

« Moun ki konsène a dwe jwi yon kapasite legal total kapital pou li konsanti. Fòk li genyen ase enfòmasyon, epi konnen tout pòte eksperyans yo ap fè sou li a, pou li kapab byen peze efè desizyon li a. »
(Kòd Nuremberg la, nan yon sitasyon Claire Ambroselli, 1988, p. 104-105) (Tradiksyon: Kreyonomi

; nou ki peze sou kèk mo.)

Sitasyon sa a mete aksan sou aspè legal kesyon an, enpòtans pou moun nan byen enfòme epi kapasite pou moun nan pote yon jijman sou konsekans chwa li a. Kidonk,, anje konsantman an, p ap menm, pa egzanp, selon laj moun nan (timoun oswa granmoun?), eta sante mantal moun nan (entatad oswa enganm?), objektif rechèch la (enfòmasyon chèchè a bay yo kapab enfliyanse rezilta yo).

Yon dezyèm definisyon soti anba kout plim Liu & Davis (2011, p. 74). Li menm li apiye sou aspè volontè desizyon sijè a ta pran pou di li « dispoze patisipe » a. Otè sa yo di tou desizyon sa a sijè a kapab pran li apre li fin jwenn tout enfòmasyon ki gen arevwa (kidonk li pa oblije tout enfòmasyon nèt) ak sa k ap pale a. Pou otè sa yo, konsantman sa a dwe gen yon dokiman, yon fòmilè, ki pwouve sijè a te bay li.

Twazyèm definisyon nou ap konsidere a soti bò kote Twa Konsèy (2010, p. 9) kanadyen ki te pwodui dokiman 240 paj nou te site pi wo a: Etik rechèch k ap fè avèk moun. Dokiman sa a enteresan paske Twa Konsèy sa yo kouvri plizyè domèn syantifik: sante, syans moun ak syans natirèl/enjeniri. Pou 3 Konsèy sa yo, pwosedi konsantman an se pi gwo fason nou kapab montre nou genyen respè pou moun yo antanke moun ak respè pou granmounite yo (otonomi yo). 3 konsèy sa yo souliyen anplis enpòtans pou sijè a byen konprann enfòmasyon li jwenn konsènan rechèch k ap fèt la (kidonk se pa an nik bonbade moun nan ak pil enfòmasyon li pa menm konprann-doktè yo nou avè m?). Twa Konsèy yo peze tou sou enpòtans yon sans responsablite ak transparans bò kote pa chèchè a.

Menm referans sa yo pafwa ansanm plizyè lòt dokiman konn aksyantye sou kontinite konsantman an, sa vle di si konsantman an rive yon kote li pa la ankò (tankou patisipan an rive yon kote li bat ba) chèche dwe respekte chwa patisipan an epi ba li posiblite retire patisipasyon li a. Lè nou pran tout definisyon sa yo mete ansanm, yon fason senp epi kout yo konn rezime tout aspè sa yo nan pwosedi konsantman yo, se lè yo di konsantman an dwe lib, eklere epi kontini. Pou koze dokimante konsantman an, yo pa toujou dakò sou li.

Kounye a, nou pi klè sou sa n ap pale a lè nou di konsantman oswa pwosedi konsantman nan kad rechèch. Ekspresyon pwosedi konsantman an pou kont pa li konn enplike plizyè bagay, plizyè etap an fonksyon referans yo. Li kapab gen ladan:

 • Enfòmasyon, Konpreyansyon, Volonte (Rapò Belmont, 1974)
 • Enfòmasyon, Konfidansyalite, Dokimantasyon siyati patisipan an (Singer, 1978a; Twa Konsèy, 2010). (Konfidansyalite a vle di enfòmasyon patisipan an dwe diskite de zòrèy an zòrèy, sa vle di rete sekrè oswa tou li konn senpman enplike anonima, sa vle di li p ap posib pou yon lòt moun okouran tèl moun te patisipe nan rechèch la).

Aprezan, nou pare pou vanse nan analiz nou sou konsekans oswa enplikasyon pwosedi konsantman yo pou rechèch k ap fèt. Pou nou pi presi, nou pral gade konsekans sa genyen sou to repons (oswa to patisipasyon) moun yo nan rechèch syantifik ki sèvi ak pwosedi sa yo. N ap konsantre nou sou domèn syans moun ak syans sosyal yo.

Ki mele moun: pouki nou pa ka di sa pou to repons yon rechèch

Ou prèske pa ka tonbe sou yon grenn rechèch anpirik (sitou nan rechèch kantitafif) pou koze to repons lan pa pale. Swa chèche a baze sou li pou li lwanje tèt li pou kalte rechèch sa li rive fè a, swa li anboye tèt li nan chèche esplike pouki to repons lan te ba. Bon oke, se vre, mwen yon ti jan egzajere. Men to repons yon rechèch se yon kritè enpòtan anpil pou evalye kalite yon rechèch, li si tèlman enpòtan, li konn fè nou bliye li pa garanti repons sa yo pou kont pa yo yo se repons kalite ni tou kesyon ki te poze yo te kesyon kalite. Li tèlman enpòtan tou nou kapab prèske bliye defini li.

Gen plizyè konsiderasyon nou kapab fè sou sa nou vle di lè nou di « to repons ». Yon premye apwòch konn konfonn to repons ak « to konsantman » rechèch la (yon egzanp nan Douglas et al., 1994). Sa ta vle di sèl repons ki konte yo se repons kote patisipan an te bay konsantman li pou patisipe nan rechèch la. Apre sa, yo konn pale de to repons lan kòm

« (…) kantite inite ki konplè divize pa kantite inite elijib nan echantiyon an (…) » Fan ak Yan (2010) (Tradiksyon: Kreyonomi)

Gen otè pafwa ki al gade to repons kesyon (oswa itèm) anndan kesyonè a anplis to repons kesyonè a nan li menm (Singer, 1978a). Ojis, yo kapab gade lè sa a pousantaj itèm anndan an kesyonè a ki pa jwenn repons ditou, itèm ki jwenn plis repons yo, eks. Nou fasil jwenn apwòch sa a nan kesyonè ki pran fòm echèl meziray. Men an jeneral, apwòch nou plis abitye kontre a se apwòch ki nan definisyon Fan ak Yan (2010) la. To repons Fan ak Yan (2010) se statistik yo plis itilize pou mezire kalite yon ankèt. Vreman vre, kapab gen yon lyen ant to repons yon rechèch ak chans pou reprezantativite echantiyon an. Men reprezantativite yon echantiyon se yon nosyon ki twò konplèks pou to repons lan sèlman ta sèvi l mezirèt. Pou yon ranmase konplè sou nosyon reprezantative sa a, nou kapab gade seri 4 atik syantifik Kruskal ak Mosteller (1979a, 1979an, 1979b, 1980) konsakre pou dosye sa a sèlman.

Kounye a, kòm tout mo kle yo defini, nou kapab mande tèt nou pouki nou kesyon pwosedi konsantman an ak kesyon to repons lan sou menm tab. Eske sa vreman enpòtan pou nou konnen si pwosedi konsantman yo afekte to repons yo? Toudabò, dimansyon volontè ki nan konsantman rann li psobi pou li afekte to repons lan vre. Ojis, gen to repons ki te ka pi ba lontan si patisipan yo te gen chwa di non yo pa anvi patisipe nan rechèch sa yo (lè nou di lontan an, tout rive 1970 CIA teste dwòg sou moun san yo pa konnen nan peyi Etazini nan kad pwojè MK-Ultra a, gwoup mizik Muse la fè yon bèl mizik sou sa, nou ap pwofite bèl okazyon sa a pou mete mizik la la pou ou tande si ou sou sa).

Albòm: The Resistance

Lòt bagay ankò, depi kèk tan rive jodi a, plizyè chèchè ap plenyen pou difikilte pou rekrite patisipan nan yon seri rechèch ki fè to repons yo konn ba (Barge ak Gehlbach, 2012; Fan ak Yan, 2010; Lueptow et al., 1977) . Li pa fin estipid nèt pou yon moun ta mande tèt li si to repons fèb sa yo se pa konsekans pil pwosedi konsantman yo, malgre chaje lòt esplikasyon posib, tankou bèl teyori yo rele teyori satisficing lan.

Lèfini, kesyon sa a nou poze l nan yon kontèks kote chak jou komite etik yo ap vale teren nan anpil peyi ak inivèsite. Jodi a, Inivèsite Leta Ayisyen an (Université d’Etat d’Haïti) pa gen yon komite kon sa, men yon jou deba sa a ka lanse. Kidonk, li t ap bon anvan nou pote boure kopye kole sa ki fèt deja yo, pou nou byen gade konsekans sa ka genyen. Etik komite etik sa yo aplike a yo rele li yon etik deyontolojik, sa vle di ki chita sou yon ansanm, yon lis règ moun dwe suiv. Biyè sa a se okazyon tou pou raple apwòch deyontolojik sa a se pa sèl apwòch ki egziste.

Boutanfen, kesyon an byen kadre lè nou gade yon seri eskandal abi ki tanzantan ap fè aktyalite oswa rimè ap korui sou yo. Dòk E.S. t ap di m dènyèman gen yon pwofesè l ki te di l esè klinik pou konprime planin yo se Ayiti yo te vin fè, men li kouri di li pa konfime sa. Gen lòt rimè (ki pa fin rimè nèt) sou etidyan ki lè yo al nan staj an pwovens kouche peyizan pandan yo nan yon pozisyon privilejye. Bri kouri sa yo ansanm ak eskandal ki konn pete gwo lajounen sou pratik san etik nan milye inivèsite, ONG, elt. blije nou konsidere deba sou etik rechèch la (nan sans laj, pa sèlman aspè konsantman an) gen bezwen fèt ann Ayiti. Epi si lòt peyi kote ki gen plis kontwòl gwo vouvari konn pete apre yon seri abi devwale, pa gen okenn rezon pou panse Ayiti, kote baryè lib, p ap gen abi sa yo.

Pwosedi konsantman eklere yo: sa ki pou sa ki kont

Kont

Yon premye kritik yo fè pwosedi konsantman eklere yo se aspè biwokratik yo (Fassin, 2008; Crow et al., 2006) . Gen moun ki wè pil règ sa yo, sitou pa komite etik yo nan syans moun ak syans sosyal, tankou se brenboryon pou bloke pwogrè lasyans. Biwokrasi yo ap pale a parèt alafwa nan blije yo blije jwenn otorizasyon yon komite etik alafwa nan tan ak pil paye sa pran lè pou yo jwenn konsantman patisipan yo (esplike yo abese rechèch la, ba yo yon seri detay sou rechèch la, fè yo siyen plizyè fòmilè, eks.). Gen chèchè ki menm di pafwa yo sanlè pase plis tan nan fòmalite ki pa enterese ni yo ni patisipan an parapò ak tan yo pase ap fè rechèch tout bon (Crow et al. 2006).

Yon lòt kritik chèchè nan peyi oksidantal yo konn fè se parapò ak jan difikilte pou mande oswa jwenn konsantman moun yo sou teren an nan yon seri kontèks, tankou nan yon lopital oswa nan peyi ki « mwens » devlope yo. Tankou, Fassin (2008) nan yon tèks piman bouk li ekri pou li kritike komite etik yo, L’éthique au-delà de la règle, esplike jan li te enposib lè li rive sou teren an nan yon lopital Afrik di Sid, pou li mande malad sida k ap soufri si yo dakò pou li jis obsève yo, nasn kad rechèch li t ap fè sou jan lopital la trete moun sa yo. Menm jan an tou, li esplike jan sa pa t fè sans pou mande yon pwofesyonèl sante, pandan li nan moman tèt cho, si li dakò patisipe nan rechèch la. Epi tou, jan Fassin esplike sa, nan kad rechèch kalitatif yo, rapò moun-moun yo ki santral nan tip rechèch sa yo souvan mande yon relasyon konfyans tabli ant chèchè a ak patisipan an: rale yon pil fòmilè pou siyen apre relasyon konfyans sa fin tabli konn mete patisipan yo ak chèchè a malalèz.

Gen anpil otè tou ki denonse pwosedi sa yo kòm kwa se ta yon kopyekole apati prensip etik nan domèn byo-medikal yo (Goodwin, 2003; Fassin, 2008) . Poutan, dapre otè sa yo, reyalite rechèch nan syans sosyal ak syans moun yo pa menm ak sa ki nan medsin yo, ki fè, dapre yo, yo pa ta bezwen ap sere boulon yo kon sa ak yon pwosedi konsantman ki konplike epi ki pa kadre ak reyalite teren an. Menm gen otè ki konsidere lojik rechèch la, nan nannan l, konn mande pou nou pa devwale yon seri enfòmasyon bay patisipan an paske sa riske fè konpòtman li chanje epi byeze rezilta yo (Blumberg et al., 1974). Sou baz tout rezon sa yo, gen otè ki panse parèt yo parèt ak pwosedi konsantman enfòme yo gen yon efè negatif sou to repons yo e sa se yon fren pou lasyans.

Men tout sa yo se plis teyori. Eske gen done anpirik ki kore vizyon pesimis sa a sou konsekans pwosedi konsantman eklere a yo? Etid dimansyon wòdpote ki kore vizyon pesimis sa a yo yon ti jan ra. Yon travay (malerezman ki pibliye bèldriv) yo souvan site se rechèch Lueptow et al. (1977) la. An 1975, pou teste efè pwosedi konsantman yo, chèchè sa yo te eseye refè yon ankèt ki te pibliye 11 an avan sa (sa vle di an 1964) nan peyi Etazini. Premye ankèt 1964 la te fèt sou yon gwoup lekòl Segondè e alepòk yo te jwenn yon to repons ki te sanse egal 100%. Lè sa a pa t ko gen obligasyon suiv pwosedi konsantman pou rechèch sa yo, e yo te jis fè responsab lekòl yo fè elèv yo ranpli kesyonè a. Lè Lueptow et al. vin eseye refè menm ankèt la nan menm lekòl yo an 1975, apre yo fin kontakte 4470 elèv nan 18 lekòl, to repons yo te jwenn nan se te 59,8% sèlman alòske an 1964 li te 100%. Sa k pase, nan entèval premye ankèt la rive nan dezyèm ankèt la, te vin gen yon lwa ki adopte pou egzije chèche yo jwenn otorizasyon paran timoun minè yo anvan timoun sa yo patisipe nan yon rechèch. Epi tou, otè yo te vin oblije suiv pwosedi konsantman yo tou menm pou elèv ki pase laj granmoun yo.

Lueptow et al. (1977) panse pwosedi konsantman yo te vin oblije yo suiv yo se yon koz kalte degrengolad sa yo obsève nan to repons lan, men si yo rekonèt gen lòt faktè ki ka jwe tou. Men yo pi kategorik toujou sou ka gwoup timoun ki minè yo. Pou otè yo, pa gen dout sou sa, se pwosedi konsantman yo menm ki esplike nan mitan elèv yo ankò, to repons elèv minè yo pi fèb lontan pase pa elèv ki pase laj granmoun yo: gen yon gwo diferans nenpòt 25 pwen pousantaj ki separe 2 gwoup sa yo. Vreman vre, sa te pi konplike pou yo jwenn otorizasyon paran yo, malgre tout jimnastik yo fè.

Nan tablo ki pi ba a, nou rezime rezilta Lueptow et al. (1977) te jwenn pou dizay rechèch ki te pèmèt li teste konsekans pwosedi konsantman yo.

Rezilta Lueptow et al. (1977) jwenn yo ale nan menm sa anpil chèchè vin obsève nan kad literati syantifik ki egziste sou « proxy consent » lan, sa vle di yon konsantman pa pwokirasyon kote se pa moun nan dirèk ki ba ou konsantman li. Otè yo rekonèt jan sa konn pi konplike pou jwenn konsantman an lè se konsa.

Pou

Nan kan moun k ap defann pwosedi konsantman yo, nou jwenn plizyè agiman. Genyen ki montre oswa esplike, patisipan yo pi dispoze pou pataje enfòmasyon oswa kopere ak chèchè a lè yo pa kache yo yo enfòmasyon (Jourard, 1964, 1968; Jourard & Friedman, 1970; Crow et al., 2006).

Apre sa, li sanble pa fin kòrèk pou ta panse koze etik la se yon bagay anplis yo vin ajoute sou rechèch syantifik la. Jan filozòf Appel (1987) te esplike sa nan Sur le problème d’une fondation rationnelle de l’éthique à l’âge de la science, etik nan antre nan nannan demach syantifik la, yonn pa mache san lòt. Tankou, lasyans pa t ap janm ka dakò fwod, magouy ak manti. Pratik lasyans lan menm, depi an lagan, gentan klase yon seri konpòtman kòm konpòtman ki pa gen plas yo (tankou triche oswa bay manti). San etik pa ka gen syans, etik la deja antre nan fondèt demach syantifik la, kidonk nou pa ka demarye yo.

Yon lòt fason kesyon sa ka poze se mande kisa yon repons vo si se nan fòse moun nan bay li? Kisa yon rechèch ki la pou sèvi sosyete a vo si se nan vyolye dwa moun oswa nan twonpe moun li fèt? Gen yon fim ki trete kesyon sa byen. Se yon fim depi ou enterese nan etik rechèch ou ta dwe gade. Fim nan rele Kitchen stories, li rakonte istwa yon rechèch (pou blag) nan peyi Nòvèj, kote yo t ap chèche etidye jan gason selibatè yo deplase anndan kizin ki nan kay la lè y ap fè manje ladan pou yo kapab konstwi kizin yo yon jan ki evite mesye yo deplase twòp. Gen yon ekip obsèvatè yo plase (san yo pa gen dwa kominike) anndan kizin kay kèk patisipan gason ki te « dakò » patisipe nan rechèch la. Patisipan fim nan plis konsantre sou li a, Msye Isak (Izak), te fin dakò patisipe men apre sa lè anketè a vini, li refize ouvè pòt la paske li te vin pa anvi patisipe ankò. Anketè tabli yon syèj bò kay misye a pandan plizyè jou, plede ensiste pou Isak ouvè pòt la (jan nou ka wè nan reklam fim nan nan videyo pi ba a) jouk finalman Isak bay legen li ouvè pòt la. Pi lwen nan fim nan, w ap konn malgre finalman patisipan an te dakò reponn, kòm konsantman an pa t kontini e kòm se nan fòse, sa pral fose rezilta rechèch la.

Anfen, kanta rechèch anpirik wòdpòte ki dekouvri yon efè ki pa negatif pwosedi konsantman yo genyen sou to repons ankèt yo, rechèch sa yo pa fè mikalaw nonplis. Se 2 atik Singer (1978a, 1978an) pibliye sou sa ki pi enteresan e yo plis site. Singer te chèche teste konsekans yon pwosedi konsantman ki gen ladan: bay enfòmasyon, konfidansyalite, siyati fòmilè konsantman. Li rive jwe sou chak faktè sa yo apa oswa ansanm pou li wè ki konsekans sa genyen. Sou yon echantiyon nasyonal o aza ki te gen 2084 moun ladan, li aplike 18 tretman diferan kote: enfòmasyon yo pataje ak patisipan an te byen detaye oswa tou kout, pwomès konfidansyalite a te garanti 100%, te garanti yon ti kras oswa pa t fèt ditou, epi anfen yo te egzije (avan oswa apre antrevi yo) oswa pa t egzije ditou pou siyen yon fòmilè konsantman. Kesyonè a te genyen plizyè kesyon sansib tou moun te ka pa alèz pou reponn. Singer te jwenn yon to repons global 67%. Men sa ki pi enteresan an, li analize konsekans divès eleman anndan pwosedi konsantman an.

Pou aspè kantite enfòmasyon chèche a pataje ak sijè a, Singer dekouvri sa pa fè okenn diferans toutbon (siyifikatif) nan to repons yo, kèlkelanswa volim enfòmasyon ki pataje a (piti kou gwo).

Pou konfidansyalite a. Singer montre sa pa gen okenn efè nonplis sou to repons lan, kit garanti sekrè a 100%, tou piti oswa pa la ditou.

Se sèl nan pati siyati fòmilè konsantman an, Singer jwenn enpak sou to repons lan ka diferan suivan chema ki itilize a. Li jwenn lè ou pa mande sijè yo siyen anyen ditou, to repons lan se 71% alòske li pi ba lè ou mande moun nan pou li siyen (64% si ou mande l nan kòmansman rankont lan, 65% si ou mande li apre). Singer verifye li jwenn diferans ant pa mande siyen an ak mande siyen an se yon diferans reyèl (siyifikatif). Sa te ka parèt kore lide kòmkwa pwosedi konsantman yo bese to repons yo. Atoutsa, otè a fè remake pifò moun ki pa t dakò siyen yo te kanmèm dakò pou yo pase antrevi a. Kidonk se siyen moun yo te refize siyen, se pa patisipe yo te refize patisipe, sa ki oblije nou pridan nan fason nou ap entèprete rezilta sa a.

Apre sa, Singer pouse analiz la pi lwen pou li gade to repons kesyon yo jwenn. Pou n pi presi, li gade to san-repons kesyon yo jwenn. Toudabò, li konsantre analiz sa a sèlman sou ti ponyen kesyon (malgre te gen anpil kesyon sansib) ki afiche yon to san-repons ki depase 2% yo. Li dekouvri la ankò kantite enfòmasyon yo patajhe ak patisipan an pa gen okenn efè. Li dekouvri lè yo bay patisipan an yon garanti konfidansyalite total kapital, se lè sa a chans pou li pa reponn kesyon yo pi fèb, kidonk konfindasyalite a ta sanble ankouraje moun yo reponn tout kesyon yo. Apre sa, lòt dekouvèt enteresan Singer fè, li wè lè patisan an te dakò siyen fòmilè konsantman an depi nan kòmansman, li gen plis chans reponn kesyon li jwenn nan kesyonè yo: se kòmkidire paske li te gentan siyen avan an, sa rann li pi rilaks pou li reponn menm kesyon ki pi sansib yo. Sa ta vle di, siyati fòmilè konsantman an pa sèlman gen dezanvatja nou te wè pi wo yo, li ankouraje patisipan yo reponn tout kesyon yo , petèt paske yo pi an konfyans apre yo fin siyen an (yo konnen fòmilè a pwoteje yo).

Sa nou ka konkli

Lè nou konsidere tout sa ki di yo ak rezilta anpirik, sèl sa ki sanble evidan (malgre kontradiksyon ant otè yo),se pwen sa yo:

 • Pase pa yon mandatè pou jwenn konsantman rann bagay la pi difisil e riske fè to repons lan bese
 • Se siyati fòmilè konsantman an ki sanble pi riske: malgre kèk avantaj, obligasyon siyen an sanble ka fè kèk moun pran distans ak rechèch la. Poudayè, nan peyi devlopman yo kote souvan gen patisipan ki pa konn li, yo montre koze siyati a pa reyalis ni se pa pi bon estrateji a.
 • Menm pesimis yo rekonèt konsantman an pa yon move bagay, se plis fòmalite yo yo kritike ak mank adaptasyon pwosedi a ak reyalite syans sosyal yo (Crow et al., 2006) . Fassin (2008) mande pou yo ta sèlman mwens sere boulon chèchè yo epi fè yo plis konfyans. Li fè yon pledwari pou yon etik ki chita sou sans responsablite chèchè a olye sou deyontoloji sèlman.
 • Efè divès etap nan pwosedi a ka diferan (negatif, pozitif) men boutanfen gen posiblite pou efè global pwosedi konsantman an nil .
 • Boutan e san dipetèt, ta dwe genyen plis rechèch anpirik ki fèt sou kesyon an. Pi

Kèk konsèy

Men kèk konsèy ki ka ede jwenn pi bon rezilta tout pandan n ap respekte prensip etik yo:

Sou kantite enfòmasyon pou nou bay patisipan yo nan ankèt la

 • Konsantre nou sou enfòmasyon ki pi enpòtan yo. pito nou bay mwens enfòmasyon, men tout se enfòmasyon ki enpòtan epi patisipan an ap beyn konprann.
 • Pa gen obligasyon pou chèchè a pataje ipotèz rechèch li yo, sitou si sa ka enfliyanse konpòtman patisipan an.
 • Byen esplike patisipan enfòmasyon yo, vilgarize, sèvi ak foto, videyo, eks. si sa nesesè (Wiles et al., 2005; Crow et al., 2006)

Sou konfidansyalite ak anonima:

 • Konfidansyalite a enpòtan anpil (sitou pwomès anonima oswa de-idantifikasyon patisipan yo)
 • Pa ezite raple patisipan an w ap kenbe sekrè a sou idantite l ak patisipasyon l nan rechèch la

Sou kesyon konsantman an:

 • Fè moun nan siyen apre si sa posib w ak si ou santi siyen avan an ka bay pwoblèm
 • Evite fèy ki twò « ofisyèl  » pou fòmilè konsantman an (sa ka bay patisipan an enpresyon se yon gwo kontra l ap siyen) (Wiles et al., 2005)
 • Pa ezite sèvi ak lòt mwayen pou dokimante konsantman an depi sa posib (odyo, aloral, elektwonik, elt.

Anfen, pi bon konsèy la se petèt: balanse risk pou yo pa reponn yo ak lòt estrateji pou reponn, paske menm jan gen divès rezon ki ka pouse moun yo pa reponn, gen plizyè ankourajman nou ka ba yo pou pouse yo reponn tou.

Referans

Kòm degi, klike sou lyen Google Doc sa a pou ou ka pab wè lis referans yo:

Referans (Google Doc)

Fanm yo se moun

Mwen deside kreye yon kategori tèks opinyon sou aktyalite peyi a. Menm jan ak Howard Zinn, mwen kwè koze pwofesè, ekriven, jounalis, syantifik oblije rete net la se yonn nan pil ide tou fèt yo konvenk nou pou nou repete tankou jakorepèt paske lè konsa elit ekonomik yo ak klas politik la ka kontinye viv kè pòpòz. Netralite mwen ap pale la a, ki te ka plis rapwoche sa yo rele endiferans parapò ak gwo deba sosyete yo, pa dwe konfonn ak netralite aksyolojik la ki limenm se yon atitid ki enpòtan anpil pou bon pratik lasyans. Ernst Jean fè yon bèl rale sou diferans sa a nan yon biyè li ekri sou nosyon netralite aksyolojik la. Antouka, kit se atik opinyon kit se atik vilgarizasyon syantifik (distenksyon an ap toujou klè), lektè yo kapab kontinye konte sou bon jan analiz ekonomik ki ap toujou jarete biyè Kreyonomi yo.


fanm se moun

Sa pa gen twò lontan, Natacha Clergé nan yon atik Le National te envite nou fè yon paryaj. Li te di nou, sandipetèt, premye minis nou an pa fouti yon fanm. Epoutan, kòmansman 2017, epòk diskou envestiti #NègBannann nan (ki depi lò a vin tounen #NègPwomès la) pèsonn pa t ap pèdi jekwazandye li fè yon paryaj konsa. Paske Nèg Bannann nan te pwomèt nou aksyon administrasyon li a pral ankouraje parite fanm gason…Antouka, dènye premye minis li deziyen an se yon gason. Men sa pa ka fè nou pantan, nou te gentan konnen sitiyasyon fanm yo nan peyi a. Kidonk, se pa premye minis gason yo deziyen an ki pral choke nou (se pa la pwoblèm nan ye). Sa ki plis deranje nan peyi manman libète a, se pito absans fanm menm nan lis moun ki te premyeministrab yo pandan swadizan negosyasyon ak fòsviv nasyon an.

jomo

Jan blòg La loi de ma bouche la te gentan montre sa, lè se pa jounalis ki bliye si fanm se moun tou epi ki mal tradui pawòl yon onorab, se otorite yo ki bliye si gen fanm nan peyi a ki te ka nan lis moun ki te ka premye minis yo. Sitiyasyon sa a raple nou kèk stati fanm nou jwenn Ottawa ki selebre viktwa avanyè la (an 2009) 5 fanm vanyan ki te oblije konvenk Lakou siprèm Kanada « fanm yo se moun« , yo fè pati « moun kalifye » ki te ka nan Sena a.

Si prezans ti mal nou yo prèske kreve je nou tèlman yo toupatou sou sèn piblik la, sa pa anpeche nou ka poze tèt nou kesyon sou diferans sa kapab fè toutbon lè fanm yo pi prezan nan pòs desizyon yo. Dayè, sa pa gen twò lontan, Mèt Vita Pierre te pote kèk pwen nan deba a ki ede nou al pi lwen pase senp kesyon kota 30% fanm nan nan sèvis piblik yo dapre konstitisyon amande a-nan yon peyi kote gen plis fanm pase gason, nan yon peyi tou kote dènye resansman popilasyon an resi lanse an 2017 apre 4 lane reta.

Kesyon Vita Pierre vin avèk yo a enteresan. Yo fè nou mande tèt nou, nan yon sosyete kote gason genyen kontwòl pouvwa a, èske pa gen risk pou kota pa depaman ak achte nan sak bouda kreve. Eske fanm ki nan gwo pòs yo, ki dapre li souvan se madanm yon gason ki gen non, p ap senp fotokopi? Eske lè nou panse se fanm k ap dirije nan ti espas 30% kota minimòm nou rezève pou yo a, se pa menm dominasyon gason yo ki ap kontinye atravè fanm sa yo? Eske gen yon lidèchip fanm? Ki mak fabrik li?

Nou pa gen gwo tanta nan pwen pou nou ta pretann nou pral reponn tout kesyon sa yo. Nou ap jis pran yon egzanp teren ki soti nan peyi Lend. Kòmdefèt, kesyon sa yo gen chèchè ki te chèche reponn yo deja e repons yo jwenn yo pote eleman ki kapab pèmèt nou pwofonde kesyon sa yo. Nou jwenn istwa sa a nan liv Repenser la pauvreté a, Esther Duflo ak Abhijit Banerjee ki ekri l.

Nan peyi Lend, gram panchayat yo (Konsèy Vilaj) se yon sistèm politik kote se eleksyon lokal ki plase manm yo. Kidonk se yon apwòch desantralize. Pwoblèm ki konn poze nan nivo sa a, menm jan yon oligachi gen tandans vòlè pouvwa popilasyon an nan echèl ki pi wo yo,  se koze pou se toujou yon ti ponyen moun ki ap pale, aji, patisipe pandan rès moun yo silans, inaktif oswa pa patisipe nan desizyon yo. Fanm yo ak sila ki nan minorite etnik yo souvan viktim dappiyanp ti gwoup sa yo fè sou pouvwa a. Yonn nan fason pou konbat pwoblèm reprezantasyon oswa patisipasyon sa a se aplike yon kota. E se prensip sa menm yo aplike nan kèk Konsèy Vilaj endyen yo.

Se konsa yo konn rezève pòs direksyon pou fanm yo ak minorite yo. Alèkile, nan ane 2000 yo Esther ak Raghabendra Chattopadhyay t al chèche konnen si fason fanm yo dirije a diferan parapò ak fason gason yo dirije. Men tout moun te gentan di yo se lave men siye atè, yo p ap jwenn okenn diferans serye paske mari medam yo sèvi avèk yo pou kontinye dirije. Yonn nan egzanp yo te pran pou kore sa yo di a, se yon seri pankat kanpay elektoral pou medam ki kandida yo kote foto mari medam sa yo te plis parèt pase foto fanm nan li menm…Dapre popilasyon an, dirijan fanm sa yo se fotokopi. Men chèchè yo te fè tèt di yo kontinye rechèch la kanmèm. Yo te sezi wè gen gwo diferans ant politik medam yo ak pa mesye yo, kontrèman ak sa moun yo te anonse.

Tankou, nan yonn nan Eta yo, chak 5 an, yon Konsèy Vilaj sou 3 yo chwazi konsa konsa, se sèl fanm ki ka patisipe nan elekesyon pou vin dirijan vilaj la. Chèchè yo dekouvri lè se tou pa medam yo gen plis envestisman ki fèt nan enfrastrikti ki kapab chanje lavi medam yo dirèkteman (tankou wout ak dlo potab). Gen yon lòt eta menm ki gen repitasyon yon eta ki matchis anpil, kote bezwen medam ki ladan yo se te plis pou dlo potab alòske mesye yo te plis vle konstriksyon wout, chèchè yo dekouvri lè se fanm ki dirije vilaj yo gen plis depans ki fèt vre pou dlo potab pase konstriksyon wout. Lòt rechèch ki fèt nan peyi Lend sanble konfime tandans sa: priyorite medam k ap dirije yo pa toujou menm ak pa gason yo.

Rezilta sa yo kanmèm ede nou konprann enpòtans pou gen plis fanm k ap pran desizyon politik nan peyi a, menm si nou pa ka dekonekte rezilta yo totalman parapò ak sosyete peyi Lend lan, ki konplèks anpil e ki gen mak fabrik li. Si nou kontinye mete mwatye popilasyon an deyò wonn nan nan espas kote gwo desizyon yo ap pran, nou dwe pare tou pou nou pote chay sosyete miwo miba politik nou yo ap kreye yo. Plis divèsite nan espas politik yo kapab, menm si se pa yon resèt mirak (egzanp Lend lan montre sa tou…) pèmèt lòt mwatye popilasyon an jwenn solisyon pou pwoblèm ki ap afekte li yo. E anpil nan pwoblèm sa yo, menm si tout moun konnen yo, se pa tout moun ki viv yo…