Kisa sèks vin chèche nan rechèch k ap fèt sou travay? (Nou te li pou ou)

Nou te li tèks sa a pou ou

Le travail du genre, les sciences sociales à l’épreuve des différences de sexe. (Introduction)Jacqueline Laufer , Margaret Maruani, Catherine Marry an 2003


Kouvèti liv la

Ou kapab telechaje grenn atik n ap kòmante a la:

Tèks sa a se entwodiksyon yon liv kolektif otè plizyè disiplin te met ansanm pou pibliye an 2003. Tèks la fè yon ranmase sou kontribisyon ki anndan liv sa a ki soti 20 lane apre piblikasyon yon lòt liv kolektif ki te gen tit, Le sexe du travail (Sèks travay). Yo fè lontan ap inyore oswa minimize kesyon sèks la (oubyen kesyon jan an) nan domèn syans sosyal travay yo. Se vre, jounen jodi a, etid ki gade bagay yo sou ang sa a yo pa ra pase sa epi ide ki di travay gen arevwa ak sèks la yo plizoumwen admèt li alèkile. Men sa gen ven lane, lè premye liv kolektif la te soti a, se chak Sen Silvès ou te ka tonbe sou mòd rechèch sa yo. Evolisyon sa a pa anpeche rechèch sa yo, jouk jodi a, pa gen ase pwojektè ki brake sou yo. Nouvo liv kolektif ki fè objè atik sa a, objektif li se dekri kòman kesyon jan an parèt nan domèn syans sosyal travay yo epi ki diplis li pote nan domèn sa yo.

Yon gason sou yon chantye

Apwòch klasik yo mal pou pou pran diferans selon sèks yo an kont nan analiz yo abitye fè yo. Agiman selon nati a, yon agiman ki konsidere kèk inegalite kòm yon bagay ki natirèl (se sou li tèz kòm kwa gason ak fanm yonn konplete lòt la chita), yo pa rive desitire li nan sosyoloji pozitivis la ak sosyoloji fonksyonalis la. Yo bouke souke fondasyon modèl ekonomik òtodòks la ak sosyoloji fonksyonalis la atravè analiz sou baz klas (sosyal), malerezman analiz sa yo pa rive demonte tout rapò dominasyon vre jan yo te pwomèt la. Orijinalite analiz sou divizyon seksyèl travay la se pwopoze li pwopoze yon fason pou nou koupe fache ak modèl ki la deja yo. E istwa revèy konsyans sa a brake pwojektè sou yon switch ki fèt, soti nan yon pozisyon plenyadò al nan yon pozisyon kote fanm yo se sijè aktif k ap entèraji.

Yon premye kontribisyon rechèch sa yo pote se seksyalizasyon lakonesans, ki vle lakonesans sispann pwodiksyon yon maskilen-net. Antre diferans selon sèks yo nan syans travay yo se pa nik ajoute fanm yo kòm aktris. Se kategori yo ak chema analiz yo menm nou vin oblije repanse pou rebat kat la nèt. Antre diferans selon sèks yo pèmèt nou souliyen limit sosyoloji travay la ki, tankou la, te prefere inyore reyisit ti fi yo lekòl oswa pa t rive  esplike reyisit sa a. Menm jan an tou, sa pèmèt nou dekouvri limit syans ekonomik yo ki trete fanm tankou yon kategori moun apa san rasyonalite, san lojik, yon bann metrès kay, ki la pou kale epi fè levasyon timoun. Lè se konsa yo prezante yo, fanm yo konn tou senpleman absan nan analiz yo.

Yon pil liv., senbòl konesans, men ki konesans?

Yon dezyèm bagay rechèch sou jan yo pote se rive yo rive fè kèk kontradiksyon parèt aklè, gwo lajounen, pou tout moun wè yo, nan koze itilizasyon je fèmen maskilen-net la nan syans travay yo. Espesyalman, yo montre jan chèchè yo inyore kèz varyab kle, ki gen arevwa ak sèks moun (maskilen oswa feminen), nan rechèch yo ap mennen. Yon bon egzanp se itilizasyon wòdpòte nosyon « menaj » la kòm inite statistik oubyen ekonomik, swadizan net nan jan yo defini l men ki an reyalite seksye nan jan yo aplike l (se gason an ki soti kòm chèf kay la). Lèfini, nosyon menaj sa a nwaye inegalite ki kapab egziste ant gason ak fi anndan yon fwaye. Sa ka lakoz, pa egzanp, etid sou povrete yo souzestime povrete fanm yo epi mete povrete gason yo nan yon nivo li pa ye.

Yon fanm ak gason k ap prepare manje

Foure kesyon jan an nan analiz yo fè yo vin oblije ap kesyone jan yo itilize travay gason yo kòm yon referans inivèsèl. Li montre tou tout sa sa ka pote si nou deside chanje linèt lè n ap analize kesyon sa yo. Se konsa, nou ka dekouvri itilize salè gason kòm referans pou estime inegalite salè yo pa fin menm bagay ak si nou te itilize pito salè fanm yo touche kòm referans. Si se salè fanm yo nou te itilize kòm referans, inegalite salè yo yo t ap parèt pi plis (an pousantaj); lè se salè gason yo ki sèvi referans, inegalite salè yo parèt mwens (an pousantaj), menm si eka a menm an valè absoli. (Mande Kreyonomi yon demonstrasyon si sa enterese w.) Epoutan,se referans gason an yo toujou itilize, sa ki patisipe nan minimize inegalite salè fanm yo ap sibi yo. Menmman parèyman, nou te ka fè yon lojik sa a pou kesyon chomaj gason ak chomaj fanm. Mete sou sa, sèvi ak gason kòm referans lan sanble souzantann, an gwo ponyèt, se bò kote pa fanm yo pwoblèm nan soti. Analiz koze travay kalifye a, yon kategori travay se gason ki plis fè yo, lè li sispann esklav koze gason kòm referans sa a, pèmèt moun poze bon kesyon ki kapab pèmèt reyalize nechèl kalifikasyon sa a se yon konstriksyon sosyal li ye.

Toutfwa, antre diferans sèks yo nan syans sosyal travay yo ap mande nonsèlman pou nou antre fanm nan analiz la men tou pou nou etidye kèk aktivite ki gen karakteristik gason ladan. Se pa sèlman fokalize  sou fanm, si se te sa konpreyansyon nou sou kèk reyalite (egzanp, monn pwofesyonènèl gason pisans nan tipografi) li te ka manke. 

Yon lòt kontribisyon, ki tou frèch, analiz jan yo pote nan syans sosyal yo se souliyen yo rive souliyen enpòtans pou nou pa sèlman gade sa k ap pase anndan fanmi yo pou nou konprann ingalite fanm yo ap viv nan espas pwofesyonèl yo. Rekonèt kèk estrikti (tankou mache travay la, antrepriz yo, oòganizasyon yo) inegalite se yonn nan mak fabrik yo, ki vle di yo kreye inegalite poukont yo (e gen rechèch ki montre li), sa pèmèt nou evite lage tout chay la sou do lafanmi. Tankou, gen etid ki montre, an Frans, an 2012, menm pami jèn ki pa arevwa ak koze fanmi chomaj la touche jèn medam yo plis pase jèn mesye yo. Gen etid ankò ki montre inegalite salè yo touche menm fanm ki gen gwo oswa pil diplòm yo, kèlkelanswa sitiyasyon familyal yo (espesyalman, selibatè ou pa).

Yon lòt kategori kontribisyon analiz jan yo pote nan domèn syans travay yo gen pou wè yon bò ak itilizasyon chif ak estatistik pou bay deba yo chè. Yon lòt bò, analiz sa yo gade kòman nou kapab bon mo yo oswa bon metafò pou defèt kèk esteryotip seksis ki mal pou disparèt. 

Tout kontribisyon sa yo montre jan rechèch sou jan yo kòmanse ap djondjonnen. Men istwa pwogrè sa a pa t yon senp liy dwat, te gen wo te gen ba, epi yon peryòd bliye kapab suiv yon peryòd kote moun pran konsyans sou enpòtans diferans selon sèks yo nan analiz yo ap fè. Epi tou, malgre pil konesans sa yo ki pwodui a, yo toujou ap kesyone lejitimite entèlektyèl oswa menm syantifisite domèn rechèch sa a sou pretèks kapab se militan ki fè rechèch sa yo, ou pa ta di se sèl nan rechèch feminis yo ou jwenn militan. Finalman, e sa se yon paradòks, domèn rechèch sa a toujou viktim yon mank rekonenans bò kote enstitisyon yo, nou ka wè sa atravè bidjè senèryen li jwenn yo, nan mank viziblite li nan espas akademik yo. Pou otè yo konkli, yo rekonèt pwoblèm lejitimite entèlektyèl la se yonn nan gwo defi ki rete pou leve men yo souliyen tou jan mank rekonesans enstitisyonèl la mache an menm tan ak plis libète pou fè rechèch sou sijè yo vle: chèchè k ap fè etid sou jan yo ta ka tou pwofite libète sa a.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s