Tous les articles par Stevens Azima

A propos Stevens Azima

Agwo-ekonomis. Lib. Fouyapòt.

JODI PA DEMEN

Chak fwa yon lòt ane kòmanse, chak premye janvye, gen yon seri moun ki fè yon lis pwojè men longè pou yo fè pandan ane a. Chak fwa yon siklòn pase, ou tande moun ki ap sèmante di sa pa ka kontinye konsa, fòk nou pare nou pou lòt siklòn yo si se pa sa achak fwa yon pil moun ap viktim ankò. Pifò moun konsyan fè spò bon pou lasante, men se ra moun ki fè li e ki pèsevere ladan. Sa k komik lan, menm nou menm sa ki pa renmen fè spò a, nou konn pito al jwe foutbòl sou katye a alòske nou gen yon pil leson pou nou etidye.

Li klè, gen yon seri bagay, malgre nou konnen yo ap bon pou nou pi devan, nou pito pa fè yo. Menm jan an tou, gen yon seri bagay malgre nou konnen yo p ap bon pou nou pi devan, nou reziyen nou nou fè yo kanmèm (tankou fimen, fè bagay san nou pa pwoteje tèt nou, sote jou nan yon tretman doktè preski nou, elatriye). Kòman nou ka analize konpòtman vagnè sa a e ki konsekans li genyen?

Se la gen youn nan mizik Rockfam yo, Jodi a pa demen, ki ka ede nou. Gras ak li, nou jwenn yon fason pratik pou nou di « incohérence temporelle » an kreyòl! Fenomèn « jodi pa demen » sa enterese ekonomis, sikològ ak politològ anpil! E li gen gwo konsekans nan domèn lasante, sou kapasite malere genyen pou yo sere lajan (fè ekonomi), sou kòman malere pwoteje tèt yo devan kèk risk, tankou risk siklòn oswa tranbleman tè. Li gen konsekans tou sou efikasite politik gouvènman yo ap mennen.

Jodi pa demen (Rockfam)

Gen yon eksperyans yon ekonomis, yon sikològ ak yon spesyalis nan sèvo moun te fè nan laboratwa nan lane 2004, kote yo te teste kòman moun reyaji lè yo mande yo chwazi ant pran yon kado kounye a oswa pran li demen. Egzanp, yo mande moun nan ki sa li pi pito ant:

  1. aksepte 20 dola ameriken jodia, lapoula
  2. oubyen 30 dola ameriken apre 1 semèn

Yo mande moun yo tou ki sa yo pito nan 2 chwa sa yo :

  1. aksepte 20 dola nan 2 semèn
  2. aksepte 30 dola nan 3 semèn.

Sa ki enteresan nan rezilta eksperyans sa, lè yo suiv fonksyònman sèvo moun yo nan moman yo ap deside a yo remake « zizye » yo bat sèlman lè yo gen pou yo chwazi ant yon lajan kounye a, lapoula e yon lajan pita, tankou nan egzanp pi wo yo. Se sèl sa ki rive fè zòn nan sèvo a ki rele « sistèm lenbik » la aktive.

Sa vle di nou bay bagay ki ap pase kounye a plis enpòtans pase sa ki ap pase annapre yo. Nou sonje ti diskisyon nou te genyen nan pòdkas la, lè nou t ap pale de Dous pou dous la, sou jan sèvo nou ka viktim yon seri flay lojik? Ebyen, sa se youn, paske pa gen okenn rezon « lojik » (nan sans rasyonalite ekonomik la) pou prezan an peze pi lou pase fiti a nan desizyon n ap pran yo. Pou yon diskisyon an pwofondè sou fenomèn sa, nou kapab konsilte atik syantifik sa a tou: Beyond Homo economicus, se Herbert Gintis ki pibliye l an 2000 nan revi Ecological economics lan.

Fenomèn « jodi pa demen » sa, ki fè yon rezilta nou ap jwenn jodi a (kit li bon kit li pa bon) pi enpòtan pou nou pase menm rezilta sa si nou ta jwenn li annapre a, sanble se yon bagay ki pran rasin li anndan sèvo nou menm : se konsa nou ye.

Men kèk move konsekans lojik « jodi pa demen » nou sot prezante a genyen nan zafè sante piblik (men ou jwenn li nan prèske tout domèn an reyalite). Akoz lojik sa a :

• Anpil moun fimen kanmèm pou yo ka jwenn yon plezi kounye a alòske sa ka gen gwo konsekans pi devan ki, objektivman, depase kantite plezi sa ka ofri ou kounye a. Nan ekonomi, yo rele pwodui sa yo « byen tantasyon », sa vle di yon kategori byen ki atire nou pou kounye a alòske lè nou reflechi a konsekans yo pi devan sa pa atire nou ditou, men malgre sa nou konsome yo kanmèm. Gen otè, tankou Musgrave, ki te pwopoze pou takse pwodui sa yo pi wo pou dekouraje konsomatè a konsome yo. Se vre sa ka parèt patènalis, men se vre tou sèvo nou ka twonpe nou.

• Anpil paran fè parès pa mennen pitit yo pran vaksen alè, malgre tout ankourajman gouvènman yo bay. Vrèmanvre, rezilta vaksen an se jis ANNAPRE moun nan ap jwenn li alòske deplasman an ak lajan li ap depanse pou li mennen timoun nan al pran vaksen an se koze kounye a. Li klè se pa sèl lojik « jodi pa demen » an ki lakoz a atitid anti-vaksen sa a. Nan liv ti komik (BD) Crédulité et Rumeurs la, yo raple nou gen nenpòt 150 byè ki anpechè sèvo nou fonksyone byen nan sitiyasyon ki mande pou nou fè lojik. Liv sa byen detaye tou kèk flay lojik ki ka fè yon moun vin kwè nan teyori konplo sou vaksen yo.

Résultat d’images pour crédulité et rumeurs

•Anpil moun pran gwo risk nan fè bagay san yo pa pwoteje tèt yo pou yon ti moman plezi alòske sa ka gen gwo konsekans pi devan

•Anpil moun fè neglijans nan pran medikaman, anpil moun depi yo kòmanse gen yon alemye fè neglijans nan fason y ap suiv tretman yo menmsi yo eksplike yo jan sa enpòtan pou yo suiv li jiskobou

•Anpil moun bat nay oswa dòmi ta, jwe mizik fò nan zòrèy yo, bwè alkòl pou sou alòske yo konnen sa pa bon pou sante yo

Èske gen kèk lòt ekzanp ou ka site?

Ki remèd pwoblèm sa a? Yon solisyon nou ka gentan wè, se rann aksyon ou swete moun nan fè a fasil pou moun nan poze, pou li pa bezwen fè twòp efò: egzanp, al pran vaksen pa ta dwe yon bigdil, moustikè pa ta dwe ra, kapòt ta dwe fasil pou jwenn.

Malerezman, menm lè solisyon an fasil pou jwenn, moun yo konn kontinye fè neglijans. Yon lòt solisyon ki al pi lwen toujou ekonomis yo pwopoze pou kontrekare konpòtman sa yo, lè sa posib, se tou fòse moun nan poze aksyon ou vle li fè a yon fason pou se desizyon PA FÈ aksyon an ki mande li plis efò. Egzanp, fè oswa ankouraje tout antrepriz ki konsène ajoute yòd (ki bon pou gwat, « maladi gwo kou ») nan sèl yo ap vann yo. Konsa, si yon moun PA TA VLE yòd nan sèl li (pou yon rezon oswa yon lòt nou pa konnen), li ap oblije fè yon efò anplis pou li jwenn sèl ki san yòd e efò sa ka tou dekouraje li kontinye chèche.

Youn nan pwoblèm apwòch sa poze solisyon tou pare sa a genyen, menm si se pou byen moun yo leta ta mete règ sa yo, li parèt timounizan. Se tankou moun yo se ti bebe ki pa ka pran bon desizyon poukont yo si w pran tan ou esplike yo.

Apwòch sa te ka soulve kèk kesyon tou an rapò ak libète. Men m ap raple moun yo toujou lib kanmèm (sofke sa ap mande yo yon efò pou yo poze « move » aksyon an). Epitou, anpil moun ap dakò sa vo lapèn paske vrèmanvre moun yo pa toujou fè pi bon chwa yo.

Antouka, mwen swete ou menm ki fin li atik sa, alavni, ou ap toujou sonje, si ou pat konn fè sa deja, mande tèt ou ‘si sa vo lapèn pou mwen fè yon bagay kounye a alòske pi devan li pral ban mwen pwoblèm, oswa si sa vo lapèn pou mwen pa fè yon bagay ki ap bon pou mwen pi devan poutèt kounye a li ap fè m mal. Pa gen bon repons ni move repons, chak moun mennen bak lavi yo jan yo pito. Men omwen, lè ou konsyan egzistans lojik « jodi pa demen » an jan li ka enfliyanse w, petèt sa ap ede w pran pi bon desizyon.

veille scientifique

Veille scientifique sur l’alimentation #1

Aujourd'hui j'introduis une nouvelle rubrique. Il s'agit de bulletins de veille scientifique sur un sujet en particulier. En général, ils seront produits par d'autres personnes ou d'autres institutions et non par Kreyonomi. Je me contenterai de les relayer. Je crois que ces synthèses peuvent aider à rester informé.e sur les derniers développements en économie ou en alimentation. Dans le temps, je partageais sur Twitter les résultats des veilles scientifiques que je tenais. Aujourd'hui je reprends l'idée ici, directement sur le blog. Je commence avec cette excellente veille (sur une base mensuelle, je crois) en alimentation tenue par le Centre d'études et de prospective en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en France. Ceci est le tout dernier bulletin, il vient juste d'être publié. Je vous encourage aussi à vous abonner directement sur le site si cela vous intéresse. 

« Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous la lettre du blog de veille du Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Vous trouverez également cette lettre de veille au format PDF (avec liens actifs) en pièce jointe.

Vous en souhaitant bonne lecture, et bien cordialement,

Julia Gassie (cheffe du bureau), Nathalie Kakpo (chargée de mission)
Bureau de la veille
Centre d’études et de prospective

NB : La veille du CEP est une activité de sélection d’informations extérieures au ministère, réalisée à partir de nombreuses sources de différentes natures (médias, institutions nationales et internationales, think tanks, instituts de recherche, etc.). Il ne s’agit pas de productions du ministère et les informations sélectionnées ne présentent pas la position de celui-ci.


Impact négatif de la déforestation sur la culture du maïs dans le Cerrado

Une étude publiée le 29 juin 2020 dans la revue Nature Sustainability met en évidence que la déforestation dans le Cerrado, second biome brésilien le plus important en surface, conduit à une baisse des rendements de la culture de maïs.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’utilisation intensive de mélanges d’herbicides peut provoquer l’apparition de résistances générales chez les plantes adventices

Un article publié par une équipe anglaise dans la revue Nature se penche sur le problème des résistances spécifiques (à un herbicide) et générales (à plusieurs herbicides aux modes d’action différents) développées par les adventices.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Les écosystèmes anthropisés sont plus riches en espèces hôtes de pathogènes que les écosystèmes naturels

Un article paru en août dans la revue Nature s’intéresse à l’anthropisation des écosystèmes et à ses effets potentiels sur les espèces hôtes de pathogènes et sur le risque associé de zoonoses.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Les sentinelles des pandémies, Frédéric Keck

Paru en juin 2020, à la suite d’une première version en anglais publiée six mois plus tôt, l’ouvrage Les sentinelles des pandémies s’inscrit dans les travaux sur la biosécurité, dont l’objet est la préparation aux pandémies.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Prévenir une prochaine pandémie en bloquant les zoonoses

Considérant que la pandémie de Covid-19 est d’origine zoonotique, comme 75 % des maladies émergentes, le Programme des Nations unies pour l’environnement et l’Institut international de recherche sur l’élevage ont publié en juillet 2020 un rapport incitant à prévenir un prochain épisode, en brisant la chaîne de transmission selon une approche One health.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Étudier finement la structure des marchés d’alimentation pour répondre aux objectifs de développement durable

Dans un rapport publié en juin 2020, l’Agence française de développement se penche sur les caractéristiques des infrastructures physiques et institutionnelles d’approvisionnement et de distribution alimentaires.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Une estimation des conséquences économiques des sécheresses sur le secteur agroalimentaire italien

Dans un article publié dans la revue Land Use Policy, une équipe du Centre commun de recherche propose une modélisation rétrospective visant à estimer les conséquences économiques des sécheresses survenues entre 2001 et 2016 en Italie.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Relocalisation des chaînes globales de valeur et propagation des risques économiques : premiers enseignements du modèle d’équilibre général METRO de l’OCDE

La pandémie de Covid-19 a été marquée par une certaine désorganisation des chaînes globales de valeur et a relancé le débat sur l’opportunité d’une relocalisation de la production, hypothèse étudiée dans une publication récente de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’évolution des activités agricole, sylvicole, aquacole et halieutique est-elle soutenable en matière énergétique ?

Analyser l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la forêt comme un système énergétique, obéissant aux lois de la thermodynamique, est un moyen intéressant d’étudier la durabilité des évolutions globales. C’est le parti pris d’un article récent de Biophysical economics and sustainability.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Comment améliorer la durabilité des élevages aquacoles ?

Au niveau mondial, l’aquaculture produit de nos jours plus de biomasse que l’élevage bovin, mais cette production a des effets négatifs pour l’environnement. En juin 2020, des chercheurs ont publié, dans la revue World Aquaculture Society, un article sur les leviers d’amélioration de sa durabilité.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Biais thématiques et spatiaux de la littérature scientifique sur la sécurité alimentaire

Dans son numéro de septembre 2020, la revue Global Food Security présente les enseignements d’une étude de la littérature scientifique traitant de la « sécurité alimentaire ».

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Les pôles de compétitivité : quels résultats depuis 2005 ?

En août 2020, France Stratégie a publié une étude, réalisée par EuroLIO Technopolis, des impacts économiques et territoriaux des pôles de compétitivité depuis leur mise en place en 2005. Une note de synthèse, rédigée avec la contribution de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), en valorise les résultats.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Le CEDRSSA, Centre d’études de la Chambre des députés du Mexique

Le Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), créé en 2004, a pour missions l’appui aux travaux législatifs sur le monde rural ainsi que le suivi budgétaire des programmes portés par le Secrétariat de l’agriculture et du développement rural.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Le recensement agricole 2020 en Espagne

Le numéro de juillet 2020 de la revue Índice est consacré aux nouveautés de la version 2020 du recensement agricole espagnol, notamment en matière de consolidation, de standardisation et de gestion des bases de données utilisées.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Une analyse de la financiarisation des firmes agricoles latino-américaines

Dans un article publié dans la revue Globalizations, des chercheurs analysent les transformations de deux firmes agricoles sud-américaines, afin de montrer comment l’afflux de capitaux financiers, dans les années 2000, a impacté leur fonctionnement.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


En forêt, les dégâts causés aux jeunes arbres ne dépendent pas uniquement de la densité des ongulés

C’est la conclusion à laquelle est parvenue une équipe de chercheurs suisses, à partir de l’analyse des données d’abroutissement des pousses terminales de jeunes arbres (ayant d’importantes répercussions sur leur croissance future), dans 49 zones suivies pendant au moins 10 ans.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Cartographie des risques structurels pour l’Union européenne

Fin juillet 2020, le service de la recherche du Parlement européen a publié une analyse des risques structurels, pour la prochaine décennie, à l’échelle de l’Union.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Méthodes d’ovosexage des poussins : état des lieux des avancées récentes

L’annonce par les ministres de l’agriculture français et allemand de l’interdiction de l’élimination des poussins mâles de souche ponte, d’ici fin 2021, relance l’intérêt pour les méthodes de détermination du sexe des poussins avant éclosion. Elles sont présentées dans un récent article de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI).

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’agriculture et l’aquaculture, premières causes de déforestation des mangroves dans le monde

Dans un article de juin 2020 publié dans Global Change Biology, le traitement d’images satellitaires par des méthodes d’apprentissage automatique (machine learning) montre que les activités humaines sont responsables, au niveau mondial, de 62 % de la déforestation des mangroves entre 2000 et 2016.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’Italie, un acteur de poids au sein du comité de l’agriculture du Parlement européen

S’appuyant sur une méthode empruntant à la théorie des jeux, des chercheurs hongrois ont mis en évidence le pouvoir d’influence de certains membres du précédent comité de l’agriculture du Parlement européen (2014-2019).

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


La surface de forêts exploitée aurait augmenté de 49 % depuis 2015 dans l’Union européenne

Des chercheurs du Centre commun de recherche de l’Union européenne ont analysé, dans un article de la revue Nature publié en juillet, l’évolution de la surface de forêts récoltée, entre 2004 et 2018, dans 26 États membres.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Rapport 2020 de la FAO sur l’état de la sécurité alimentaire dans le monde : les coûts cachés des « régimes non sains »

Le rapport 2020 sur la sécurité alimentaire dans le monde confirme une dégradation récente de la situation : 690 millions de personnes sont touchées par la faim (10 millions de plus que l’an passé) et 2 milliards sont en situation d’insécurité alimentaire modérée à grave.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Lactalis, la construction d’un géant du lait

Dans la revue Histoire et sociétés rurales, A. Chatriot (EHESS) retrace l’évolution du groupe Besnier, né à Laval dans les années 1930, et devenu Lactalis en 1999.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Technologies clés et brevets de « classe mondiale »

En juin 2020, la fondation Bertelsmann a publié une analyse des brevets déposés, au niveau mondial, de 2000 à 2019.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Un état des lieux des groupements d’établissements de soins vétérinaires

Une série de quatre articles parus de février à juin 2020 dans La Dépêche Technique documente la consolidation des établissements de soins vétérinaires au sein de grands groupes privés.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’UICN publie un standard mondial pour les « Solutions fondées sur la Nature »

Dans un contexte de montée en puissance des « Solutions fondées sur la Nature », pour répondre aux crises provoquées par le changement climatique et les pertes de biodiversité, l’Union internationale pour la conservation de la nature publie, quatre ans après la première proposition de définition internationale, un cadre pour leurs vérification, conception et développement à plus grande échelle.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Estimation du service rendu par un portail gouvernemental agricole : l’exemple de la Grèce

Un test grandeur nature du nouveau portail gouvernemental grec AgroGOV, destiné aux agriculteurs, a permis d’identifier les atouts et faiblesses de l’application. Les résultats de cette analyse ont été récemment publiés dans Agronomy.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Perspectives de développement de petites économies insulaires

Une note de l’Institut d’émission d’outre-mer, en date de juillet 2020, analyse les trajectoires de croissance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Urbanisation et « villes-actionnaires » en Inde

Paru en août 2020 sur La vie des idées, un article rend compte de l’ouvrage de l’urbaniste S. Balakrishnan consacré aux « villes-actionnaires » indiennes.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


Des importations européennes de soja brésilien issues de la déforestation illégale

Selon un article publié en juillet dans la revue Science, une part non négligeable des exportations brésiliennes de soja (environ 20 %) et de viande bovine (au moins 17 %), en provenance des biomes de l’Amazonie et du Cerrado vers l’Union européenne, serait liée à de la déforestation illégale.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici


L’importance des forêts périurbaines mise en lumière lors du confinement

Une équipe de chercheurs étudiant depuis près d’une année la forêt périurbaine de Kottenforst, près de Bonn (Allemagne), a mesuré l’impact du confinement sur sa fréquentation, entre le 22 mars et le 28 avril 2020, grâce à un compteur infrarouge placé à un nœud de routes forestières au cœur de la zone.

Pour lire la note entièrement, veuillez cliquer ici. »


leta

Les trois fonctions de l’état (Lu pour vous)

Cet article est un classique, surtout pour sa définition des trois fonctions de l'État.La lecture de cette fiche peut être relativement ardue pour les gens non spécialisés en économie. Musgrave Richard A. The Theory of Public Finance, a study in public economy. McGraw-Hill Book Company, 1959, New-York, pp.3 à 27.

On peut reconnaître trois grandes fonctions à l’État : une fonction allocative, une fonction de répartition et une fonction de stabilisation. Pour simplifier l’analyse, Musgrave suppose que les trois fonctions sont assurées de façon indépendante par trois services de l’État qui, chacun, opère en supposant l’optimalité des deux autres fonctions.

Une politique allocative de l’État vise essentiellement à affecter ou réaffecter des ressources dont l’allocation par les mécanismes du marché est jugée non optimale. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces défaillances du marché: existence de barrières institutionnelles à l’entrée, la non mobilité de certains facteurs et procédés de production, l’existence d’externalités, la nature collective de certains risques et de certains biens et l’évaluation biaisée de certains risques privés en raison du facteur temps.

Si toutes les défaillances ne justifient pas toujours une intervention, le cas des biens collectifs mérite une attention particulière. Les biens collectifs peuvent être divisés en biens collectifs purs et biens tutélaires. Une caractéristique fondamentale des biens collectifs purs, à l’opposé des biens privés, est qu’ils sont consommés par tous au même niveau. De ce fait, ils ne peuvent pas faire l’objet du principe d’exclusion par le prix, car les préférences des individus pour ces biens ne sont pas connues et ils peuvent ne pas être incités à les révéler. Pour les mêmes raisons, les firmes ne seront pas incitées à offrir de tels biens. Quand la satisfaction de ces besoins collectifs est importante pour la société, l’État peut alors intervenir pour offrir les biens collectifs qui peuvent satisfaire ces besoins (cas de l’armée). Je parlais de ces problèmes de biens publics et de resquillage dans mon dernier épisode de podcast (en créole).

S01E04-Pouki tout moun pa manifeste? Yon ti bat bouch sou reskiyaj Kreyonomi podcast

Nou antre fon nan sikoloji reskiyè, woulibè ak gratè yo, gade jan sosyete a wè yo e ki koz oswa konsekans konpòtman sa a. Mwen ekri yon biyè blòg sou sa tou, sou kreyonomi.blog — Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message
  1. S01E04-Pouki tout moun pa manifeste? Yon ti bat bouch sou reskiyaj
  2. S01E03-Dous pou dous? Ekonomi an pratik
  3. S01E02-Kòman dyaspora a ka ede Ayiti?
  4. S01E01-Kisa ekonomi ye?

Sans résoudre complètement le problème de l’élicitation des préférences découlant de la nature même de ces biens, l’Etat semble le mieux placé pour satisfaire au mieux ces besoins collectifs conformément aux préférences des individus. Quant au financement des biens collectifs purs, leur élasticité-revenu peut être un indicateur pour déterminer quel type d’impôt (progressif, régressif ou proportionnel) convient le mieux pour les financer : dégressif si l’élasticité-revenu est inférieure à 1, proportionnelle si elle est proche de l’unité et progressif, sinon.

Le problème des biens tutélaires est tout autre. Réunissant des caractéristiques de biens collectifs purs et de biens privés, ces biens sont estimés être l’objet d’une sous-consommation (compte tenu de leur utilité, future la plupart du temps) ou d’une surconsommation (compte tenu leur désutilité, future la plupart du temps). L’Etat peut alors intervenir en donnant des incitatifs à la consommation des biens dans le premier cas, ou désinciter la consommation dans le second cas (en les taxant fortement, par exemple). L’Etat a donc pour objectif dans ces cas de corriger les préférences des individus pour ces biens, qui deviennent alors des biens tutélaires. La démarche est donc contraire à celle de la fourniture des biens collectifs purs, fondée sur la souveraineté des individus.

Selon la situation, l’État peut alors intervenir de différentes façons. Citons : le réquisitionnement de certains facteurs  ou de certains produits (comme en temps de guerre), la fiscalité (impôts, taxes sur les achats, avantages fiscaux, etc.) ou encore la fourniture de biens collectifs.

La définition de la fonction de répartition de l’Etat apparaît plus difficile dans la mesure où elle réfère à un principe d’équité dont la perception est variable. L’auteur retient, non sans en reconnaître certaines faiblesses, une définition basée sur les ajustements à effectuer dans la distribution de revenus et de richesses, après avoir montré les limites d’autres approches basées sur la recherche d’une égalité de bien-être. En effet, l’approche visant l’égalité des revenus offre l’avantage d’être mesurable, encore que la définition du revenu restera à clarifier. L’approche basée sur la recherche de l’égalité des chances pour tous est sujette à des interprétations subjectives et des difficultés de mise en œuvre efficace.

Des éclaircissements intéressants sont apportés par Bénassy-Quéré et al. (2012, pp. 56-57) sur la question de la répartition. Ils soulignent d’abord qu’a priori  la répartition ne vise pas à rétablir un optimum de Pareto, contrairement aux politiques allocatives. En effet, l’optimum de Pareto est indifférent à la répartition des revenus, deux états différents de la répartition peuvent conduire à un optimum de Pareto. Or certains états de la répartition peuvent être préférés socialement à d’autres en faisant intervenir des considérations sur l’équité. Le rôle de l’État à ce niveau est donc de garantir l’équité sans nuire à l’efficacité. Toutefois, Bénassy-Quéré et al. (2012) montrent que pratiquement une politique visant l’équité peut indirectement affecter l’efficacité (positivement ou négativement). Musgrave aussi relève ce point en mentionnant que le service Répartition peut interagir avec le service Allocation, ce qui selon lui doit être évité dans la mesure du possible. Musgrave souligne aussi la difficulté d’établir une distinction nette entre le mécanisme de financement fiscal du service Allocation et du service Répartition : par exemple, dans les deux cas on peut observer des impôts progressifs ou dégressifs.

Enfin, une troisième fonction de l’Etat selon Musgrave est de contrôler les fluctuations conjoncturelles de l’économie. Cette fonction de stabilisation a donc une portée de court terme. Toutefois, l’enjeu est tel que, si ces fluctuations ne sont pas maitrisées, elles peuvent avoir des effets négatifs de long terme quant au chômage et à l’inflation. Ici encore, Bénassy-Quéré et al. (2012) montrent bien la différence entre ces fonctions et les autres fonctions. Relevant d’une logique similaire à celle de la fonction allocative, mais distincte, la fonction de stabilisation consisterait à réduire les écarts à court terme par rapport à l’équilibre macroéconomique (plein emploi, prix stable) alors que la fonction allocative vise à modifier l’équilibre du marché à long terme dans une perspective plus microéconomique.

Comme leviers d’action, l’Etat peut recourir à une politique fiscale ou à une politique monétaire. En situation de récession, pour stimuler la demande, l’Etat peut accorder augmenter ses propres dépenses pour des biens et services, accorder des paiements de transfert ou réduire les impôts afin d’augmenter les dépenses privées, ou combiner dépenses publiques et stimulation de la demande privée. Inversement, en situation d’inflation ou pour prévenir l’inflation (s’il y a plein emploi dans un contexte d’offre peu élastique), l’Etat relèvera les taux d’imposition afin de réduire le revenu disponible ou fera baisser ses propres dépenses. Mais Musgrave souligne que l’inflation peut être plus difficile à contrôler que la récession si on utilise des taux d’imposition plus élevés qui peuvent avoir pour effet pervers de rendre inefficaces les stimulants au travail (comme le salaire) ou encore créer le soulèvement populaire. Pour la politique monétaire, il peut s’agir de modifier les taux d’intérêt soit pour stimuler les investissements en situation de récession (abaisser les taux).  Dans une telle situation, il arrive aussi que l’Etat se substitue aux acteurs privés en investissant dans les infrastructures et en exécutant de grands projets (Cusin et Benamouzig, 2004, p. 346). Musgrave identifie aussi les politiques de dette et les interventions directes sur le marché du travail pour fixer les salaires comme autant de mesures à la disposition de l’Etat pour lutter contre les fluctuations de l’économie. Mais Musgrave met l’accent sur l’impossibilité d’établir une frontière nette entre politique de la dette et politique monétaire en matière de stabilisation, dans la mesure où l’on ne peut pas pratiquer une politique de la dette sans lui associer une politique monétaire conséquente.


[1] Ce peut être le cas de l’éducation.

[2] Ce peut être le cas de la cigarette, compte tenu des risques pour la santé.